illustration

illustration

Intressegrupper önskar att tillsynen inriktas på digitala tjänster som är viktiga för en smidig vardag

En viktig uppgift för regionförvaltningsverkets enhet för tillgänglighetstillsyn är att regelbundet höra olika intressegrupper om hur tillgänglighetskraven uppfylls i Finland. I december 2023 skickade enheten en webbenkät om den digitala tillgängligheten till funktionshinderorganisationernas medlemmar. Våren 2024 bad enheten också funktionshinderorganisationerna om skriftliga utlåtanden om hur digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven.
illustration

Tillgänglighetsutlåtanden och svar på respons om tillgängligheten låg i fokus i klagomålsbesluten år 2023

Under 2023 fick Regionförvaltningsverket i Södra Finland sammanlagt 17 klagomål om tillgängligheten i digitala tjänster. Största delen av klagomålen gällde webbplatser. Några klagomål gällde mobilapplikationer.
Illustration

Lagförslaget om centraliseringen av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet ute på remiss

I en proposition som beretts av finansministeriet behandlas lagförslaget om centraliseringen av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet till Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Målet med centraliseringen är att harmonisera tillsynen och tillhörande vägledning och rådgivning. Yttranden om lagförslaget kan lämnas in till och med den 2 Maj 2024.
Illustration

Resultaten av tillsynsperioden 2022 färdiga

Regionförvaltningsverkets enhet för tillgänglighetstillsyn har publicerat resultaten av sin övervakning tillsynsperioden 2022. Endast några av de granskade digitala tjänsterna hade inga tillgänglighetsbrister alls.

Regionförvaltningsverket har meddelat två förelägganden om avhjälpande av tillgänglighetsbrister

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har som en del av övervakningen av digitala tjänster enligt tillsynsprogrammet för 2022 meddelat två förelägganden.
En grupp människor sitter runt ett bord och arbetar på datorer.

WCAG 2.2 införlivas inte genast i lagen om digitala tjänster

Den senaste versionen av de internationella riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, det vill säga WCAG 2.2, har publicerats. De nya kriterierna i riktlinjerna införlivas emellertid inte genast i lagen om digitala tjänster.