Tillsynsmyndighetens uppgifter

Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finlands enhet för tillgänglighetstillsyn arbetar för att digitala tjänster ska vara tillgängliga för alla användare på lika villkor. Vårt mål är att öka medvetenheten om och främja den digitala tillgängligheten i Finland.

Till vårt arbete hör att:

  • ge allmän information och vägledning om vilka tillgänglighetskrav som ställs på digitala tjänster och om tillgodoseendet av rättigheterna i fråga om digital tillgänglighet
  • behandla anmälningar, det vill säga klagomål och begäran om utredningÖppnas i ett nytt fönster av tillgänglighetsbrister som användarna har påträffat
  • genomföra årlig tillsyn enligt EU-kommissionens ramvillkor
  • regelbundet höra intressegrupper om hur tillgänglighetskraven iakttas
  • rapportera resultaten av tillsynen till EU-kommissionen
  • delta i beredningen av internationella tillgänglighetsanvisningar.

Tillsyn

Syftet med tillsynen är att granska om de organisationer som omfattas av lagen om digitala tjänster har webbplatser och mobilapplikationer som uppfyller kraven på tillgänglighet. Tillsynen bygger på den europeiska standarden EN 301 549Öppnas i ett nytt fönster (på engelska) och riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, det vill säga kriterierna i WCAG 2.1Öppnas i ett nytt fönster.

Vi behandlar anmälningar från användarna, det vill säga klagomål och begäran om utredning av brister i webbplatsers och mobilapplikationers tillgänglighet. I beslut på klagomål ger vi administrativ styrning och på en begäran om utredning av tillgängligheten meddelar vi ett överklagbart beslut. Om den som tillhandahåller webbplatsen eller mobilapplikationen inte rättar sig efter vår styrning kan vi inkludera aktören i vårt tillsynsprogram. När aktören upptas i tillsynsprogrammet innebär det tillsyn enligt kommissionens genomförandebeslutÖppnas i ett nytt fönster.

Den första tillsynsperioden, som undantagsvis är två år lång, inleddes i januari 2020 och tar slut i december 2021. Efter det här kommer tillsynsperioderna att vara ett år långa.

Tillsynsmetoder och antal tjänster som granskas

Vid övervakningen av digitala tjänsters tillgänglighet använder vi på regionförvaltningsverket oss av två olika tillsynsmetoder: omfattande och förenklad tillsyn. Den omfattande tillsynen genomförs i form av sakkunniggranskningar, medan målet är att den förenklade tillsynen delvis ska ske automatiserat.

När det gäller den offentliga sektorns organ har EU-kommissionen fastställt antalet digitala tjänster som årligen ska granskas. Storleken på detta urval, det vill säga antalet digitala tjänster som granskas under respektive tillsynsperiod, beräknas utifrån Finlands befolkningsmängd. Antalet digitala tjänster som granskas under den första och andra tillsynsperioden är något fler än under de därpå följande tillsynsperioderna.

Under den första tillsynsperioden kommer 20 webbplatser och fyra (4) mobilapplikationer att vara föremål för den omfattande tillsynen, medan 185 webbplatser genomgår en förenklad granskning. När antalet digitala tjänster som ska granskas blir mer permanent från och med 2023 kommer den omfattande tillsynen årligen att gälla ungefär 20 webbplatser och 12 mobilapplikationer. Den förenklade granskningen kommer att gälla ungefär 240 webbplatser per år.

Finlands lag om digitala tjänster har ett större tillämpningsområde än den miniminivå som har fastställts i Europeiska unionens webbtillgänglighetsdirektiv, som enbart gäller offentliga sektorns organ. Den finländska lagen gäller också en del av den privata sektorns digitala tjänster, som vi årligen granskar ett visst antal av.

Urval

När urvalet fastställs beaktar vi olika förvaltningsnivåer och exempelvis de digitala tjänsternas geografiska fördelning. Enligt EU:s riktlinjer måste urvalet innehålla sådana aktörers digitala tjänster som så heltäckande som möjligt representerar olika samhälleliga tjänster. När vi bestämmer urvalet tar vi i beaktande de viktigaste intressegruppernas synpunkter, i första hand intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning.

Från och med den andra tillsynsperioden innehåller urvalet åtminstone 10 procent av de digitala tjänster som granskades under den föregående perioden. Åtminstone hälften av de digitala tjänster som granskas ska inte ha granskats under föregående tillsynsperiod.

Resultat och rapportering av tillsynen

Syftet med vår tillsyn är att öka medvetenheten och kunskapen om digital tillgänglighet. Av den här anledningen kommer vi också att öppet publicera de allmänna resultaten.

När vi har valt de webbplatser och mobilapplikationer som omfattas av tillsynen under den aktuella tillsynsperioden kontaktar vi dem som driver webbplatserna och mobilapplikationerna så fort som möjligt innan granskningarna inleds. Efter granskningen informerar vi de aktörer vars digitala tjänster vi granskade om resultaten av tillsynen. På så sätt strävar vi efter att aktörerna ska få information om eventuella tillgänglighetsbrister och kunna åtgärda dem.

Regionförvaltningsverket har med stöd av lagen om digitala tjänster rätt att utsätta vite när vi genomför tillsyn eller förstärker ett föreläggande. Föreläggandet av vite grundar sig på viteslagen och är en sistahandsåtgärd. Storleken på vitet varierar från fall till fall.