Digital delaktighet för alla!

Regionförvaltningsverket är den myndighet i Finland som övervakar hur tillgänglighetskraven iakttas.

Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

Det är viktigt att digitala tjänster är lika tillgängliga för alla. För att detta ska vara möjligt krävs det att man redan vid planeringen av en digital tjänst beaktar människors olika förutsättningar.

Ändringar i lagen om digitala tjänster

Lagen om digitala tjänster har ändrats och i och med det kommer kraven och skyldigheterna enligt lagen att börja gälla nya tjänster och aktörer. Lagen börjar tillämpas på de nya tjänsterna i juni 2025 efter övergångsperioden.

Anmäl bristande tillgänglighet

Om du har upptäckt brister i tillgängligheten på en webbplats kan du rapportera bristen med detta formulär.

Aktuellt

Regionförvaltningsverket ålade justitieministeriet att göra finlex.fi förenlig med tillgänglighetskraven

Regionförvaltningsverket i Södra Finland inspekterade webbplatsen finlex.fi för att säkerställa att den uppfyller tillgänglighetskraven som en del av den omfattande tillsynen av webbplatser 2023. Utifrån inspektionen ålade regionförvaltningsverket justitieministeriet att senast den 28 februari 2025 göra tjänsten förenlig med tillgänglighetskraven. Dessutom ansåg regionförvaltningsverket att tillgänglighetsutlåtandet om tjänsten inte uppfyller kraven i lagen om digitala tjänster och ålade justitieministeriet att se till att göra det förenligt med lagen.
illustration

Regeringen lämnade ett förslag till riksdagen om koncentrering av tillsynen över den fysiska och den digitala tillgängligheten

Regeringen föreslår att tillsynen över de fysiska och de digitala tillgänglighetskraven koncentreras till Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Förslaget innebär ändringar i bland annat lagen om digitala tjänster. Förslaget lämnades till riksdagen för behandling den 13 juni 2024.
illustration

Intressegrupper önskar att tillsynen inriktas på digitala tjänster som är viktiga för en smidig vardag

En viktig uppgift för regionförvaltningsverkets enhet för tillgänglighetstillsyn är att regelbundet höra olika intressegrupper om hur tillgänglighetskraven uppfylls i Finland. I december 2023 skickade enheten en webbenkät om den digitala tillgängligheten till funktionshinderorganisationernas medlemmar. Våren 2024 bad enheten också funktionshinderorganisationerna om skriftliga utlåtanden om hur digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven.

Videor

Ett digitalt samhälle tillgängligt för alla

En kort animation om webbtillgänglighet. Videon har producerats av regionförvaltningsverkets enhet för webbtillgänglighetstillsyn.

Katso YouTube-palvelussa

Vad är webbtillgänglighet? Intervju med Viena Rainio

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft i april 2019. Enligt lagen ska den offentliga sektorns webbplatser vara tillgängliga för så många personer som möjligt. Viena Rainio är sakkunnig på regionförvaltningsverkets webbtillgänglighetsteam och förklarar vad webbtillgänglighet är och vad vi kan göra för att öka tillgängligheten på våra webbsidor.

Katso YouTube-palvelussa