Digital delaktighet för alla!

Regionförvaltningsverket är den myndighet i Finland som övervakar hur tillgänglighetskraven iakttas.

Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

Det är viktigt att digitala tjänster är lika tillgängliga för alla. För att detta ska vara möjligt krävs det att man redan vid planeringen av en digital tjänst beaktar människors olika förutsättningar.

Ändringar i lagen om digitala tjänster

Lagen om digitala tjänster har ändrats och i och med det kommer kraven och skyldigheterna enligt lagen att börja gälla nya tjänster och aktörer. Lagen börjar tillämpas på de nya tjänsterna i juni 2025 efter övergångsperioden.

Anmäl bristande tillgänglighet

Om du har upptäckt brister i tillgängligheten på en webbplats kan du rapportera bristen med detta formulär.

Aktuellt

En grupp människor sitter runt ett bord och arbetar på datorer.

WCAG 2.2 införlivas inte genast i lagen om digitala tjänster

Den senaste versionen av de internationella riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, det vill säga WCAG 2.2, har publicerats. De nya kriterierna i riktlinjerna införlivas emellertid inte genast i lagen om digitala tjänster.
På bilden Heikki Oksanen, tillgänglighetsmentor i projektet Selkeästi meille (Tydligt för oss)

Digitala tjänster behöver mer planering än vad lagen kräver

I Finland uppmanar myndigheter och många andra offentliga aktörer medborgarna att i första hand använda digitala tjänster för att sköta ärenden. Digitala tjänster är snabba och kan användas dygnet runt, men kan upplevas som svåra och komplicerade att använda. De motsvarar inte alltid användarnas behov. Om man vill att så många personer som möjligt ska kunna använda en digital tjänst är det viktigt att tjänsten tar hänsyn till alla användare.
finger pekar på laptop skärm

Även en liten satsning på webbtillgängligheten gör tjänsten mer användartillvänd

Sommaren 2023 jobbade två tillgänglighetsexperter, Vellamo Paananen och Eveliina Heino, vid tillgänglighetstillsynen. Vi intervjuade dem om stämningarna under sommaren och det visade att de har gjort intressanta iakttagelser, särskilt när det gäller resultaten av den förenklade tillsynen.

Videor

Ett digitalt samhälle tillgängligt för alla

En kort animation om webbtillgänglighet. Videon har producerats av regionförvaltningsverkets enhet för webbtillgänglighetstillsyn.

Katso YouTube-palvelussa

Vad är webbtillgänglighet? Intervju med Viena Rainio

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft i april 2019. Enligt lagen ska den offentliga sektorns webbplatser vara tillgängliga för så många personer som möjligt. Viena Rainio är sakkunnig på regionförvaltningsverkets webbtillgänglighetsteam och förklarar vad webbtillgänglighet är och vad vi kan göra för att öka tillgängligheten på våra webbsidor.

Katso YouTube-palvelussa