Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

Samhället digitaliseras allt mer, men det finns fortfarande uppskattningsvis mer än en miljon finländare som har svårigheter att använda digitala tjänster. I fjol trädde lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i kraft. Syftet med lagen är att förbättra allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor.

Det är viktigt att digitala tjänster är lika tillgängliga för alla. För att detta ska vara möjligt krävs det att man redan vid planeringen av en digital tjänst beaktar människors olika förutsättningar. En webbplats eller mobilapplikation ska kunna användas även av användare med exempelvis hörsel- eller synskada, läs- eller inlärningssvårigheter, en minnessjukdom eller svaga kunskaper i finska eller svenska. Inte heller tillfälliga störningar, såsom buller, solsken, stress eller en gipsad arm, ska få göra det omöjligt att använda en webbplats eller mobilapplikation.

En äldre person använder laptop vid bordet. Hen ser tankfullt ut.

Vi har väl alla stött på utmaningar på webben, exempelvis att en webbsida inte ryms på mobilskärmen eller att man inte kan titta på en video utan ljud eftersom textning saknas. Det kan hända att ett webbformulär inte fungerar som väntat eller att texten är för liten, för tät eller oklar.

– Olika användare kan ha olika svårigheter med att använda en digital tjänst. De viktigaste tjänsterna måste ändå kunna användas av alla, säger jurist Emilia Ojala vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tydliga och användarvänliga digitala tjänster      

Digital tillgänglighet bygger på principen design för alla, som innebär att man redan vid planeringen av exempelvis en webbplats ska beakta att människor har olika förmågor, färdigheter, krav och preferenser. Grundtanken är att skapa digitala tjänster som alla kan använda.

En person som sitter i rullstol använder en surfplatta.

En tillgänglig webbplats ska ha en felfri och logisk källkod och följa standarder och anvisningar. Den ska fungera på olika enheter och med olika assisterande teknik, såsom röststyrning och skärmläsare. I och med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har dessa skyldigheter införlivats i finländsk lagstiftning.

Tillgängliga digitala tjänster är i allas intresse

Tillgänglighetsarbete handlar om att långsiktigt förbättra de digitala tjänsterna, om att anamma ett helt nytt sätt att tänka och om samarbete. Vinnare är både de som tillhandahåller de digitala tjänsterna och användarna.

En surfplatta används vid bordet. Glasögon ligger på bordet bredvid plattan.

När de digitala tjänsterna är tillgängliga hittas de också av nya kunder som tidigare haft problem med att, eller inte alls kunnat, använda dem. Sökmotorerna hittar också information bättre på en webbsida som är tillgänglig.

– Lagen om digitala tjänster ställer upp minimikrav på en tillgänglig webbplats eller mobilapplikation. Det har varit glädjande att upptäcka att exempelvis finanssektorn inte har sett digital tillgänglighet enbart som en lagstadgad skyldighet utan som en del av företagsansvaret och som en konkurrensfördel, säger Emilia Ojala.

Råd och anvisningar från regionförvaltningsverket

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innehåller övergångstider för när olika aktörers digitala tjänster ska vara tillgängliga. I nuläget kräver lagen att myndigheternas och en del organisationers webbplatser ska uppfylla tillgänglighetskraven senast den 23 september 2020.

Regionförvaltningsverkets enhet för tillgänglighetstillsyn har tagit fram en utbildning om digital tillgänglighet. Utbildningen beskriver vilka tillgänglighetskraven är och vilka aktörer som omfattas av dem. På enhetens webblapts presenteras också olika organisationers erfarenheter och goda råd om hur man skapar tillgängliga webbplatser.

Video is pinned, press esc to unpin
En kort animation om webbtillgänglighet. Videon har producerats av regionförvaltningsverkets enhet för webbtillgänglighetstillsyn.

Läs också

Utlåtande av enheten för tillgänglighetstillsyn till redogörelsen om de mänskliga rättigheterna

Läs föregående

Myndigheternas webbplatser måste enligt lag vara tillgängliga den 23 september 2020

Läs nästa