Myndigheternas webbplatser måste enligt lag vara tillgängliga den 23 september 2020

Enligt lagen om digitala tjänster måste alla organisationer inom den offentliga sektorn från och med den 23 september 2020 ha webbplatser som uppfyller vissa krav på tillgänglighet. Webbplatserna måste också ha ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver hur tillgängliga de är och en elektronisk kanal genom vilken användarna kan påtala eventuella brister i webbplatsernas tillgänglighet.

I Finland finns det uppskattningsvis mer än en miljon människor som har svårigheter med att använda webbplatser. När webbplatserna uppfyller lagens krav på tillgänglighet har allt fler användare möjlighet att använda webbplatserna självständigt. Det är särskilt personer med olika typer av funktionsnedsättningar som får enklare att använda webbplatserna. Också många äldre har nytta av att webbplatser är lättillgängliga.

— Myndigheternas tjänster måste vara tillgängliga för alla, säger jurist Emilia Ojala från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att lagens bestämmelser om tillgänglighet följs i hela Finland.

Samhället digitaliseras allt snabbare och tjänsterna flyttar till webben. Digital tillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt ska kunna använda digitala tjänster, såsom webbplatser, så enkelt som möjligt. Exempel på tillgänglighet är att videor som finns på en webbplats har textning och att webbplatsen kan användas enbart med tangentbordet.

Webbplatserna har fortfarande bristande tillgänglighet – brist på kunskap och resurser är orsaken

År 2019 undersökte den europeiska funktionsrättsorganisationen European Disability Forum webbplatsernas tillgänglighet i Europa. Undersökningen gällde nya webbplatser som redan omfattades av kraven på tillgänglighet. Det visade sig att endast 20 % av dem uppfyllde kraven. Största anledningen var dålig kunskap om tillgänglighetskraven, begränsade resurser för tillgänglighetsarbetet och att organisationernas webbplatser var så omfattande.

– Eftersom tillsynsperioden inte är slut har vi inte ännu fått statistik på hur tillgängliga finländska organisationers webbplatser är. Enligt vår uppfattning känner organisationerna fortfarande inte till lagens tillgänglighetskrav tillräckligt bra för att kunna beakta dem i praktiken, säger Emilia Ojala.

Under coronapandemin har det blivit allt viktigare att digitala tjänster är tillgängliga. Finländarna uppmanas i första hand att använda e-tjänster och arbeta på distans. Enligt Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE) hör många personer med funktionsnedsättning oberoende av ålder till en riskgrupp för coronaviruset. Därför är det särskilt viktigt för dem att få tillgång till information om coronaläget.

Trots att den andra övergångsperioden enligt lagen om digitala tjänster går ut nu i september är tillgänglighetsarbetet inte färdigt. Tillgänglighetsarbete handlar om att långsiktigt förbättra de digitala tjänsterna, om att anamma ett helt nytt sätt att tänka och ha ett fungerande samarbete mellan flera olika aktörer.

Mer information:

Överinspektör Viena Rainio, tfn 0295 016 505
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi

Twitter: @saavutettava

Digital tillgänglighet handlar om att det digitala samhället ska vara tillgängligt för alla. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ger rådgivning om tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster och övervakar hur kraven uppfylls. Regionförvaltningsverkets webbplats www.tillganglighetskrav.fi innehåller information, råd och anvisningar om digital tillgänglighet.

Läs också

Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

Läs föregående

1/3: Tillgänglighetskraven gäller också dokument

Läs nästa