WCAG 2.1 Kraven i lagen

WCAG är en förkortning av orden Web Content Accessibility Guidelines, som på svenska heter Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innebär att framgångskriterierna på nivå A och AA i den versionen av riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1, ska följas. Ett undantag är direkta webbsändningar (video- eller ljudsändningar) som inte behöver uppfylla kriterierna.

Det finns alltså totalt 49 kriterier som ska följas enligt lagen. Lagen förpliktar inte att uppfylla kriterierna på AAA-nivå och inte kriteriet 1.2.4 Textbeskrivningar (direktsända).

På den här sidan finns W3C:s officiella svenska översättningen av WCAG 2.0-kriterierna. Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finskaÖppnas i ett nytt fönster och engelskaÖppnas i ett nytt fönster.

Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s sidor.

Fler anvisningar finns till exempel på engelska på W3C:s sida Understanding WCAGÖppnas i ett nytt fönster.

1 Möjlig att uppfatta

Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.

1.1 Textalternativ

Tillhandahåll alternativ i form av text till allt icke-textbaserat innehåll så att det kan konverteras till format som användarna behöver, till exempel stor stil, punktskrift, tal, symboler eller enklare språk.

 Allt innehåll som inte är textÖppnas i ett nytt fönster, som presenteras för användaren har ett textalternativÖppnas i ett nytt fönster med samma syfte, utom i de situationer som anges nedan.

 • Navigeringsmetod/funktion, inmatning: Om innehåll som inte är text är en navigeringsmetod/funktion eller accepterar inmatning från användare så ska den ha ett namnÖppnas i ett nytt fönster som beskriver dess syfte. (Se Riktlinje 4.1Öppnas i ett nytt fönster för ytterligare krav på navigeringsmetod/funktion och innehåll som accepterar inmatning från användare).
 • Tidsberoende media: Om innehåll som inte är text är tidsberoende media så ger ett textalternativ åtminstone en beskrivning av det innehåll som inte är text. (Se Riktlinje 1.2Öppnas i ett nytt fönster för ytterligare krav på media).
 • Test: Om innehåll som inte är text är ett test eller en övning som inte skulle fungera om det visades som textÖppnas i ett nytt fönster, så ger ett textalternativ åtminstone en beskrivning av det innehåll som inte är text.
 • Sensorisk: Om innehåll som inte är text främst är avsett för att ge en specifik sensorisk upplevelseÖppnas i ett nytt fönster så ger ett textalternativ åtminstone en beskrivning av det innehåll som inte är text.
 • CAPTCHAÖppnas i ett nytt fönsterOm syftet med innehållet som inte är text är att bekräfta att en människa, snarare än en dator, försöker komma åt informationen så ska textalternativ som identifierar och beskriver syftet av innehållet tillhandahållas. Alternativa former av CAPTCHA, som använder sig av utmatningsmetoder för olika typer av sensorisk upplevelse, tillhandahålls för att tillgodose olika funktionsnedsättningar.
 • Dekoration, formatering, osynlig: Om innehåll som inte är text är rent dekorativtÖppnas i ett nytt fönster, bara används för visuell formatering eller inte presenteras för användare, så implementeras det på ett sätt så att det kan ignoreras av hjälpmedelÖppnas i ett nytt fönster.

1.2 Tidsberoende media

Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media.

För förinspelat ljud (enbart)Öppnas i ett nytt fönster och förinspelad video (enbart)Öppnas i ett nytt fönster gäller följande, utom när ljudet eller videon är ett mediealternativ till text och tydligt märkt som sådant:

 • Förinspelat ljud (enbart): Det finns ett alternativ till tidsberoende mediaÖppnas i ett nytt fönster som presenterar information motsvarande det förinspelade ljudinnehållet.
 • Förinspelad video (enbart): Det finns antingen ett alternativ till tidsberoende media eller ett ljudspår som presenterar information motsvarande det förinspelade videoinnehållet.

Det finns textbeskrivningar till allt förinspelat ljud innehåll i synkroniserad media, utom när mediet är ett mediealternativ till text och tydligt är märkt som sådant.

Där pauser i förgrundsljudet inte räcker för att skapa en ljudbeskrivningÖppnas i ett nytt fönster som förmedlar meningen med videon, så finns en utökad ljudbeskrivningÖppnas i ett nytt fönster av allt förinspelatÖppnas i ett nytt fönster videoÖppnas i ett nytt fönsterinnehåll i synkroniserad mediaÖppnas i ett nytt fönster.

1.3 Anpassningsbart

Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (exempelvis med enklare layout) utan att information eller struktur går förlorad.

När meningen med innehållet påverkas av ordningen det presenteras i, kan en logisk läsordningÖppnas i ett nytt fönster bli automatiskt tydliggjordÖppnas i ett nytt fönster.

Instruktioner för att förstå och styra innehåll är inte enbart beroende av sensoriska kännetecken såsom form, storlek, visuell placering, orientering eller ljud.

Anmärkning: För krav som har med färg att göra, se Riktlinje 1.4Öppnas i ett nytt fönster.

Det finns ännu ingen officiell översättning till svenska av WCAG kriterium 1.3.4 Orientation.  Till dess kan man använda WCAG-kriterierna på engelskaÖppnas i ett nytt fönster eller använda den finska översättningen nedan.

Finsk översättning:
Sisältöä ei ole rajoitettu vain tiettyyn näyttölaitteen asentoon kuten pysty- tai vaakasuuntaan, lukuunottamatta tapausta, jossa tietty asento on olennainen.

Det finns ännu ingen officiell översättning till svenska av WCAG kriterium 1.3.5. Till dess kan man använda WCAG-kriterierna på engelskaÖppnas i ett nytt fönster eller använda den finska översättningen nedan.

Finsk översättning:

Käyttäjän tietojen keräämiseen tarkoitettujen syötekenttien tarkoitus voidaan selvittää ohjelmallisesti, kun:

 • Käyttötarkoitus on listattu Syötteen tarkoitukset käyttöliittymäkomponenteissa -osiossa, ja
 • Sisällön toteutuksessa on käytetty teknologiaa, joka mahdollistaa syöte-elementin tarkoituksen kuvaamisen.

 

1.4 Urskiljbart

Gör det enklare för användare att se och höra innehåll, bland annat genom att skilja förgrund från bakgrund.

 Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla information, indikera en handling, fråga om återkoppling eller särskilja ett visuellt element.

Anmärkning: Detta framgångskriterium tar specifikt upp färgperception. Andra typer av perception behandlas i Riktlinje 1.3Öppnas i ett nytt fönster inklusive automatisk åtkomst av kod för färg och annan visuell presentation.

Om något ljud på en webbsida automatiskt spelas i mer än tre sekunder så ska det antingen finnas en metod/funktionÖppnas i ett nytt fönster för att pausa eller stoppa ljudet, eller en metod/funktion för att ändra ljudnivån. Denna kontroll ska vara oberoende av systemets ordinarie volymkontroll.

Anmärkning: Eftersom innehåll som inte uppfyller detta framgångskriterium kan hindra en användares möjlighet att använda hela sidan, så måste allt innehåll på webbsidan uppfylla detta framgångskriterium (oavsett om innehållet används för att uppfylla andra framgångskriterier eller inte). Se Uppfyllnadskrav 5: inte störandeÖppnas i ett nytt fönster.

Den visuella presentationen av textÖppnas i ett nytt fönster och text i form av bildÖppnas i ett nytt fönster har ett kontrastvärdeÖppnas i ett nytt fönster på minst 4,5:1 med följande undantag:

Förutom för textbeskrivningarÖppnas i ett nytt fönster och text i form av bildÖppnas i ett nytt fönster, så kan textÖppnas i ett nytt fönster förstoras utan hjälpmedelÖppnas i ett nytt fönster upp till 200 procent utan att användaren förlorar innehåll eller funktionalitet.

Om den teknik som används kan skapa den visuella presentationen så ska textÖppnas i ett nytt fönster användas för att förmedla information hellre än text i form av bildÖppnas i ett nytt fönster, med följande undantag:

Anmärkning: Logotyper (text som är en del av en logotyp eller ett varunamn) anses ha avgörande betydelse.

Den visuella presentationen av textÖppnas i ett nytt fönster och text i form av bildÖppnas i ett nytt fönster har ett kontrastvärdeÖppnas i ett nytt fönster på minst 7:1, med följande undantag:

 För förinspelat ljudÖppnas i ett nytt fönster innehåll (1) som i första hand innehåller tal i förgrunden, (2) som inte är en ljud-CAPTCHAÖppnas i ett nytt fönster eller en ljudlogotyp och (3) som inte i första hand är ett musikaliskt uttryck såsom sång eller rapp, gäller minst ett av följande:

 • Inget bakgrundsljud: Ljudet innehåller inget bakgrundsljud.
 • Stänga av: Bakgrundsljudet går att stänga av.
 • 20 dB: Bakgrundsljudet är minst 20 decibel lägre än det talade förgrundsljudet med undantag för enstaka ljud som varar i endast en eller två sekunder.

  Anmärkning: Enligt definition av “decibel” så är bakgrundsljudet som uppfyller detta krav ungefär fyra gånger lägre än det talade förgrundsljudet.

För den visuella presentationen av textblockÖppnas i ett nytt fönster, finns en metod/funktionÖppnas i ett nytt fönster för att uppnå följande:

 1. Förgrunds- och bakgrundsfärger kan väljas av användaren.
 2. Spaltbredden överstiger inte 80 tecken eller glyfer (40 om CJK).
 3. Texten har inte marginaljusterats (det får inte vara både rak vänster- och rak högermarginal).
 4. Radavstånd är minst 1,5 inom stycken och avståndet mellan stycken är minst 1,5 gånger större än radavståndet.
 5. Textstorlek kan förändras utan hjälpmedel upp till 200 procent på ett sätt som inte kräver att användaren behöver scrolla horisontellt för att läsa en textrad i ett helskärmsfönsterÖppnas i ett nytt fönster.

Text i form av bildÖppnas i ett nytt fönster används enbart rent dekorativtÖppnas i ett nytt fönster eller när en särskild presentation av textÖppnas i ett nytt fönster är av avgörande betydelseÖppnas i ett nytt fönster för informationen som förmedlas.

Anmärkning: Logotyper (text som är en del av en logotyp eller ett varumärke) anses vara av avgörande betydelse.

Det finns ännu ingen officiell översättning till svenska av WCAG kriterium 1.4.10. Till dess kan man använda WCAG-kriterierna på engelskaÖppnas i ett nytt fönster eller använda den  finska översättningen nedan.

Finsk översättning:

Sisältö voidaan esittää ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä ja ilman kahdensuuntaista vierittämistä, kun

 • Pystysuuntaan vieritettävän sisällön leveys on 320 CSS-pikseliä;
 • Vaakasuuntaan vieritettävän sisällön korkeus on 256 CSS-pikseliä.

Lukuunottamatta sisällön osia, jotka vaativat kahdensuuntaista esitystapaa käytön tai merkityksen vuoksi.

Huomautus: 320 CSS-pikseliä vastaa 1280 CSS-pikselin levyistä selainikkunaa, joka on zoomattu 400% kokoiseksi. Vaakasuuntaan vieritettävässä sisällössä (esim. pystysuuntainen kirjoitus), 256 CSS-pikseliä vastaa 1024px korkeaa selainikkunaa, joka on zoomattu 400% kokoiseksi.

Huomautus: Esimerkkejä sisällöstä, joissa vaaditaan kahdensuuntaista esitystapaa ovat kuvat, kartat, diagrammit, videopelit, esitykset, taulukkomuotoinen data ja käyttöliittymät, joissa on tarpeellista pitää työkalupalkki näkyvissä kun käsitellään sisältöä.

Det finns ännu ingen officiell översättning till svenska av WCAG kriterium 1.4.11 Till dess kan man använda WCAG-kriterierna på engelskaÖppnas i ett nytt fönster eller använda den finska översättningen nedan.

Finsk översättning:

Seuraavanlaisten elementtien visuaalisessa esitystavassa kontrastisuhde viereiseen väriin/väreihin on vähintään 3:1:

 • Käyttöliittymäkomponentit: Visuaalinen informaatio, joka vaaditaan käyttöliittymäkomponentin ja sen eri tilojen tunnistamiseen, lukuunottamatta inaktiivisia komponentteja tai jos komponentin ulkoasu on määritelty käyttäjäagentin toimesta ja jota sisällön tuottaja ei ole muokannut;
 • Graafiset objektit: Grafiikan osat, joita vaaditaan sisällön ymmärtämiseksi, lukuunottamatta tapauksia joissa ulkoasu on olennainen tietosisällön välittämiseksi.

 

Det finns ännu ingen officiell översättning till svenska av WCAG kriterium 1.4.12. Till dess kan man använda WCAG-kriterierna på engelskaÖppnas i ett nytt fönster eller använda den finska översättningen nedan.

Finsk översättning:

Sisällössä, joka on toteutettu käyttäen merkkauskieliä ja joka tukee seuraavia tekstin muotoilun ominaisuuksia, sisältöä tai toiminnallisuutta ei menetetä, jos asetetaan kaikki seuraavat muuttamatta mitään muuta tyylimääritystä:

 • Rivin korkeus (riviväli) vähintään 1,5 kertaa fontin kokoiseksi;
 • Kappaleen jälkeinen tyhjä tila vähintään 2 kertaa fontin kokoiseksi;
 • Kirjainten väli vähintään 0.12 kertaa fontin kokoiseksi;
 • Sanojen väli vähintään 0.16 kertaa fontin kokoiseksi.

Poikkeus: Kielissä ja kirjoitustavoissa, joissa ei hyödynnetä yhtä tai useampaa ylläolevista ominaisuuksista, voidaan noudattaa kriteeriä vain niiden ominaisuuksien osalta, jotka soveltuvat kyseiseen kielen ja kirjoitustavan yhdistelmään.

Det finns ännu ingen officiell översättning till svenska av WCAG kriterium 1.4.13 Till dess kan man använda WCAG-kriterierna på engelskaÖppnas i ett nytt fönster eller använda den finska översättningen nedan.

Finsk översättning:
Jos osoittimen vieminen elementin päälle tai näppäimistöfokuksen siirtäminen elementtiin tuo näkyviin lisää sisältöä, ja osoittimen tai näppäimistöfokuksen pois vieminen piilottaa sisällön, seuraavat ehdot pätevät:

 • Piilotettavissa: on olemassa mekanismi, jolla näkyviin tulleen sisällön saa piilotettua siirtämättä osoitinta tai näppäimistöfokusta, lukuunottamatta tapausta jossa sisältö on syötevirheestä kertova teksti, tai se ei peitä tai korvaa muuta sisältöä;
 • Osoitettavissa: Jos osoittimen vieminen elementin päälle tuo näkyviin uutta sisältöä, osoitin voidaan viedä ilmestyneen sisällön päälle aiheuttamatta sen katoamista;
 • Pysyvä: uusi sisältö pysyy näkyvissä kunnes osoitin tai näppäimistöfokus on siirretty pois, käyttäjä on piilottanut sisällön tai sen sisältö ei enää päde.

Poikkeus: uuden sisällön visuaalinen esitystapa määrittyy käyttäjäagentin toimesta, eikä sisällön tuottaja ole sitä muokannut.

Huomautus: Käyttäjäagentin määrittämä esitystapa on esimerkiksi selaimen työkaluvihjeet, jotka on toteutettu HTML:n title-attribuutin avulla.

Huomautus: Muokatut työkaluvihjeet, alavalikot ja muut ei-modaaliset ponnahdusikkunat ovat esimerkkejä sisällöstä, joka kuuluu tämän kriteerin alaan.

2 Hanterbar

Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara.

2.1 Tillgängligt via tangentbord

All funktionalitet ska vara åtkomlig med ett tangentbord.

All funktionalitetÖppnas i ett nytt fönster är hanterbar via ett gränssnitt för tangentbordÖppnas i ett nytt fönster utan att det krävs särskild timing för varje enskild tangenttryckning. Detta gäller med undantag för när den underliggande funktionaliteten kräver inmatning som är beroende av mönstret som skapas av användarens rörelser och inte bara slutpunkterna.

Anmärkning 1: Detta undantag gäller den underliggande funktionaliteten, inte sättet man matar in information. Om man exempelvis använder handskrift för att mata in text så kräver inmatningstekniken (handskrivning) mönsterberoende inmatning, men den underliggande funktionaliteten (textinmatning) kräver inte det.

Anmärkning 2: Detta förbjuder inte, och ska inte avskräcka från, att också använda styrning via mus eller andra inmatningsmetoder utöver tangentbordsstyrning.

Om tangentbordsfokus kan flyttas till en komponent på webbsidan via ett gränssnitt för tangentbordÖppnas i ett nytt fönster så kan också fokus flyttas bort från samma komponent med hjälp av ett gränssnitt för tangentbord. Om det krävs något mer än vanliga piltangenter, tabbtangenter eller andra standardiserade avslutningsmetoder för att flytta bort fokus så ska användaren informeras om hur det går till.

Anmärkning: Eftersom innehåll som inte uppfyller detta framgångskriterium kan hindra en användares möjlighet att använda hela sidan, så måste allt innehåll på webbsidan uppfylla detta framgångskriterium (oavsett om innehållet används för att uppfylla andra framgångskriterier eller inte). Se Uppfyllnadskrav 5: inte störandeÖppnas i ett nytt fönster.

All funktionalitetÖppnas i ett nytt fönster kan styras via ett gränssnitt för tangentbordÖppnas i ett nytt fönster utan att det krävs särskild timing för varje tangenttryckning.

Det finns ännu ingen officiell översättning till svenska av WCAG kriterium 2.1.4. Till dess kan man använda WCAG-kriterierna på engelskaÖppnas i ett nytt fönster eller använda den finska översättningen nedan.

Finsk översättning:

Jos sisältöön on toteutettu näppäinoikotie, joka käyttää vain yhtä kirjain- (mukaan lukien pienet ja isot kirjaimet), välimerkki-, numero- tai symbolinäppäintä, vähintään yksi seuraavista pätee:

 • Pois päältä: On olemassa mekanismi, jolla näppäinoikotien voi ottaa pois käytöstä;
 • Uudelleenmäärittely: On olemassa mekanismi, jolla näppäinoikotie voidaan määritellä uudelleen käyttämään yhtä tai useampaa komentonäppäintä (Ctrl, Alt jne);
 • Aktiivinen vain kohdistettaessa: Tietylle käyttöliittymäkomponentille tarkoitettu näppäinoikotie on käytössä vain, kun fokus on kyseisessä komponentissa.

 

2.2 Tillräckligt med tid

Ge användaren tillräckligt med tid för att läsa och använda innehållet.

 För varje satt tidsgräns gäller minst ett av följande:

 • Stänga av: Användaren tillåts stänga av tidsgränsen i förväg, eller
 • Anpassa: Användaren tillåts justera tidsgränsen i förväg över ett brett intervall som är minst 10 gånger längden på den ursprungliga inställningen, eller
 • Utöka: Användaren varnas innan tiden går ut och ges minst 20 sekunder för att förlänga tidsgränsen genom en enkel handling (t ex “tryck ner mellanslagstangenten”). Användaren tillåts förlänga tidsgränsen åtminstone 10 gånger, eller
 • Undantag: realtid: Tidsgränsen är nödvändig för händelser i realtid (t ex auktioner), och inga alternativ till tidsgränsen är möjliga, eller
 • Undantag: avgörande betydelse: : Tidsgränsen har avgörande betydelseÖppnas i ett nytt fönster och att förlänga den skulle göra hela aktiviteten ogiltig, eller
 • Undantag: 20 timmar: Tidsgränsen är längre än 20 timmar.

Anmärkning: Detta framgångskriterium säkerställer att användarna kan fullfölja uppgifter utan oväntade förändringar av innehåll eller sammanhang som är resultatet av en tidsgräns. Detta framgångskriterium ska beaktas i samband med framgångskriterium 3.2.1Öppnas i ett nytt fönster, vilket sätter gränser för förändringar av innehåll eller sammanhang som är resultatet av användarnas agerande.

För information som rör sig, blinkarÖppnas i ett nytt fönster, rullar eller uppdateras automatiskt gäller samtliga punkter:

 • Rörelse, blinkning, rullning (scrolling): För varje rörelse, blinkning eller rullning som (1) startar automatiskt, (2) pågår i mer än 5 sekunder, och (3) presenteras tillsammans med annat innehåll, finns det en metod/funktion för att pausaÖppnas i ett nytt fönster, stoppa eller dölja dessa, så länge inte rörelsen, blinkningen eller rullningen har en avgörande betydelseÖppnas i ett nytt fönster för en aktivitet, och
 • Automatisk uppdatering: För automatiskt uppdaterad information som (1) startar automatiskt och (2) presenteras tillsammans med annat innehåll finns det en metod/funktion för att pausa, stoppa eller dölja den eller en metod/funktion för att kontrollera uppdateringsfrekvensen. Detta gäller förutom om den automatiska uppdateringen har en avgörande betydelse för en aktivitet.

Anmärkning 1: För krav som rör flimmer, se Riktlinje 2.3Öppnas i ett nytt fönster.

Anmärkning 2: Eftersom innehåll som inte uppfyller detta framgångskriterium kan hindra en användares möjlighet att använda hela sidan, så måste allt innehåll på webbsidan uppfylla detta framgångskriterium (oavsett om innehållet används för att uppfylla andra framgångskriterier eller inte). Se Uppfyllnadskrav 5: inte störandeÖppnas i ett nytt fönster.

Anmärkning 3: I innehåll som uppdateras av mjukvara inom vissa intervall eller som strömmas till användarprogrammet behöver inte informationen som genererats eller tagits emot under pausen sparas eller presenteras, då detta kan vara tekniskt omöjligt och i många situationer missvisande.

Anmärkning 4: En animation som är en del av en inladdningsfas eller liknande, kan betraktas ha avgörande betydelse om användarna inte kan interagera under den fasen och om utebliven visualisering av processen skulle kunna förvirra användarna eller få dem att tro att innehållet har “frusit” eller att koppningen mot innehållet har brutits.

Tidsgränsen är inte en avgörandeÖppnas i ett nytt fönster del av den händelse eller aktivitet som presenterats via innehållet, med undantag för icke-interaktiva synkroniserade medierÖppnas i ett nytt fönster och händelser i realtidÖppnas i ett nytt fönster.

Avbrott kan skjutas upp eller förhindras av användaren med undantag för avbrott på grund av nödfallÖppnas i ett nytt fönster.

När en session som kräver autentisering löper ut, kan användaren fortsätta aktiviteten utan att förlora data, efter återautentiseringen.

2.3 Krampanfall

Designa inte innehåll på ett sätt som kan orsaka krampanfall.

WebbsidorÖppnas i ett nytt fönster innehåller inget som flimrar mer än tre gånger under en ensekundsperiod, eller så ligger flimretÖppnas i ett nytt fönster under de generella tröskelvärdena för flimmer och rött flimmerÖppnas i ett nytt fönster.

Anmärkning: : Eftersom innehåll som inte uppfyller detta framgångskriterium kan hindra en användares möjlighet att använda hela sidan, så måste allt innehåll på webbsidan uppfylla detta framgångskriterium (oavsett om innehållet används för att uppfylla andra framgångskriterier eller inte). Se Uppfyllnadskrav 5: inte störandeÖppnas i ett nytt fönster.

WebbsidorÖppnas i ett nytt fönster innehåller inget som flimrarÖppnas i ett nytt fönster mer än tre gånger under en ensekundsperiod.

2.5

Det finns ännu ingen officiell översättning till svenska av WCAG kriterium 2.5.1. Till dess kan man använda WCAG-kriterierna på engelskaÖppnas i ett nytt fönster eller använda den finska översättningen nedan.

Finsk översättning:

Kaikkia toimintoja, joissa hyödynnetään monipiste- tai reittiin perustuvia ohjauseleitä, voidaan käyttää myös yhdellä osoittimella ja ilman reittiin perustuvaa elettä, paitsi jos kyseinen ohjaustapa on olennainen.

Huomautus: Tämä vaatimus koskee verkkosisältöä, joka vastaanottaa ja tulkitsee osoitinlaitteen toimintoja (ts. tämä ei koske toimintoja, joilla ohjataan käyttäjäagenttia tai avustavaa teknologiaa).

Det finns ännu ingen officiell översättning till svenska av WCAG kriterium 2.5.2. Till dess kan man använda WCAG-kriterierna på engelskaÖppnas i ett nytt fönster eller använda den finska översättningen nedan.

Finsk översättning:

Toimintoihin, joita voidaan käyttää yhden osoittimen avulla, pätee vähintään yksi seuraavista:

 • Ei alas-tapahtumaa: Mikään osa toiminnallisuudesta ei tapahdu alas-tapahtuman yhteydessä;
 • Keskeytä tai kumoa: Toiminnon päättäminen tapahtuu ylös-tapahtuman yhdeydessä, ja on olemassa mekanismi, jolla toiminto voidaan perua ennen päättämistä tai kumota päättämisen jälkeen;
 • Vastakkaisuus: Ylös-tapahtuma kumoaa edeltävän alas-tapahtuman aiheuttaman toiminnon;
 • Olennainen: Toiminnon päättäminen alas-tapahtuman yhteydessä on olennaista.
 • Huomautus: Toimintoja, jotka emuloivat näppäimistön tai numeronäppäimistön painalluksia pidetään olennaisina.

Huomautus: Tämä vaatimus koskee verkkosisältöä, joka vastaanottaa ja tulkitsee osoitinlaitteen toimintoja (ts. tämä ei koske toimintoja, joilla ohjataan käyttäjäagenttia tai avustavaa teknologiaa).

Det finns ännu ingen officiell översättning till svenska av WCAG kriterium 2.5.3. Till dess kan man använda WCAG-kriterierna på engelskaÖppnas i ett nytt fönster eller använda den finska översättningen nedan.

Finsk översättning:
Tapauksissa, joissa käyttöliittymäkomponentin nimilapussa on tekstiä tai tekstiä esittävä kuva, komponentin nimi sisältää sen tekstin, joka on visuaalisesti näkyvissä.

Huomautus: Hyvä käytäntö on sijoittaa nimilapun teksti nimen alkuun.

Det finns ännu ingen officiell översättning till svenska av WCAG kriterium 2.5.4. Till dess kan man använda WCAG-kriterierna på engelskaÖppnas i ett nytt fönster eller använda den finska översättningen nedan.

Finsk översättning:

Toiminnallisuus, jota voidaan käyttää liikuttamalla laitetta, voidaan käyttää myös käyttöliittymäkomponenttien avulla, ja liikeaktivointi voidaan ottaa pois päältä, jotta vältetään toiminnan aktivoiminen vahingossa. Tämä ei koske seuraavia tapauksia:

 • Tuettu rajapinta: Liikeaktivointi on toteutettu sellaisen rajapinnan kautta, joka on saavutettavuudeltaan tuettu;
 • Olennainen: Liike on toiminnon kannalta olennainen, ja sen poistaminen mitätöisi toiminnon.

3 Begriplig

Information och hantering av användargränssnitt måste vara begriplig.

3.1 Läsbart

Gör textinnehåll läsbart och begripligt.

Det mänskliga språketÖppnas i ett nytt fönster för varje avsnitt eller fras i innehållet kan automatiskt tydliggörasÖppnas i ett nytt fönster utom för egennamn, tekniska termer, ord av obestämbart språk och ord eller fraser som blivit en naturlig del av språket i den omgivande texten.

Det finns en metod/funktionÖppnas i ett nytt fönster som visar hela ordet/orden eller betydelsen av förkortningarÖppnas i ett nytt fönster.

När text kräver högre läsförmåga än högstadienivåÖppnas i ett nytt fönster efter att man avlägsnat egennamn och titlar, så finns det kompletterande innehållÖppnas i ett nytt fönster eller en version som inte kräver högre läsförmåga än högstadienivå.

Det finns en metod/funktionÖppnas i ett nytt fönster som anger hur ord uttalas, när betydelsen av ordet, i sitt sammanhang, är tvetydigt om man inte vet hur det uttalas.

3.2 Förutsägbart

Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt.

Att en komponent får fokus leder inte till en förändring av sammanhangetÖppnas i ett nytt fönster.

Att ändra inställningarna för en komponent i ett användargränssnittÖppnas i ett nytt fönster orsakar inte automatiskt en förändring av sammanhangetÖppnas i ett nytt fönster, om inte användaren förvarnats om detta innan komponenten används.

Navigeringsmetoder/funktioner som upprepas på flera webbsidorÖppnas i ett nytt fönster inom en uppsättning av webbsidorÖppnas i ett nytt fönsterpresenteras i samma inbördes ordningÖppnas i ett nytt fönster varje gång de upprepas, om inte användaren initierar en ändring.

Komponenter som har samma funktionalitetÖppnas i ett nytt fönster inom en uppsättning av webbsidorÖppnas i ett nytt fönster identifieras konsekvent.

Förändring av sammanhangÖppnas i ett nytt fönster initieras enbart på användarens begäran eller så finns en metod/funktionÖppnas i ett nytt fönsterför att stänga av sådana förändringar.

3.3 Inmatningsstöd

Hjälp användare att undvika misstag och rätta till misstag.

Om ett inmatningsfelÖppnas i ett nytt fönster upptäcks automatiskt så ska det som är fel markeras och felet beskrivas för användaren med text.

Det finns ledtexter/etiketterÖppnas i ett nytt fönster eller instruktioner när innehåll kräver inmatning från användaren.

Om ett inmatningsfelÖppnas i ett nytt fönster upptäcks automatiskt och det finns kända korrigeringsförslag så ges förslagen till användaren, utom om det skulle äventyra säkerheten eller syftet med innehållet.

För webbsidorÖppnas i ett nytt fönster som leder till att användare ingår rättsliga åtagandenÖppnas i ett nytt fönster eller utför ekonomiska transaktioner, eller som ändrar eller raderar användarstyrdÖppnas i ett nytt fönster data i datalagringssystem eller tar emot användarens provsvar, så ska minst en av följande punkter gälla:

 1. Möjlig att ångra: Åtgärder kan ångras.
 2. Kontrollerad: Data som matats in av användaren kontrolleras, och om inmatningsfelÖppnas i ett nytt fönster hittas ges användaren möjlighet att rätta till dem.
 3. Bekräftad: Det finns en metod/funktionÖppnas i ett nytt fönster för att förhandsgranska, bekräfta och rätta till information innan åtgärden slutförs.

För webbsidorÖppnas i ett nytt fönster som kräver att användaren matar in information så ska minst en av följande punkter gälla:

 1. Möjlig att ångra: Åtgärder kan ångras.
 2. Kontrollerad: Data som matats in av användaren kontrolleras, och om inmatningsfelÖppnas i ett nytt fönster hittas ges användaren möjlighet att rätta till dem.
 3. Bekräftad: Det finns en metod/funktionÖppnas i ett nytt fönster funktion för att förhandsgranska, bekräfta och rätta till information innan åtgärden slutförs.

4 Robust

Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

4.1 Kompatibelt

Maximera kompatibiliteten med nuvarande och framtida användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Innehåll som skapats med kodspråk (markup language) har element med kompletta start- och sluttaggar. Elementen är nästlade enligt deras specifikationer. De innehåller inte dubbla attributangivelser och har unika ID:n – förutom då specifikationerna tillåter detta.

Anmärkning: Start- och sluttaggar som saknar ett obligatoriskt tecken såsom ett avslutande “större än”-tecken eller ett attributvärde med citattecken som inte matchar, är inte komplett.

För alla komponenter i ett användargränssnittÖppnas i ett nytt fönster (inklusive, men inte begränsat till formulärelement, länkar och komponenter skapade med script), kan namnetÖppnas i ett nytt fönster och rollenÖppnas i ett nytt fönster automatiskt tydliggörasÖppnas i ett nytt fönster. Status, egenskaper och värden som kan anges av användaren kan bli automatiskt tydliggjordÖppnas i ett nytt fönster, och meddelande om ändringar i dessa komponenter finns åtkomliga för användarprogramÖppnas i ett nytt fönster, inklusive hjälpmedelÖppnas i ett nytt fönster.

Anmärkning: Detta framgångskriterium är främst till för utvecklare som utvecklar egna komponenter eller skapar egna script för komponenterna i användargränssnittet. Exempelvis uppfyller redan standardkontroller i HTML detta framgångskriterium när de används enligt specifikation.

Det finns ännu ingen officiell översättning till svenska av WCAG kriterium 4.1.3. Till dess kan man använda WCAG-kriterierna på engelskaÖppnas i ett nytt fönster eller använda den finska översättningen nedan.

Finsk översättning:
Sisällössä, joka on toteutettu käyttäen merkkauskieliä, ​tilasta kertovat viestit​ voidaan selvittää ohjelmallisesti​ sellaisen ​roolin​ tai ominaisuuksien avulla, jotka mahdollistavat viestin esittämisen käyttäjälle avustavan teknologian avulla ilman fokuksen siirtämistä.

5. Uppfyllande av krav

INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING Detta avsnitt listar vad som krävs för att uppfylla WCAG 2.1. Det ger även information om hur man gör en deklaration om uppfyllande av kraven, vilket är frivilligt. Avslutningsvis beskrivs vad stöd för tillgänglighet innebär, eftersom endast tekniker som används på ett sätt som har stöd för tillgänglighet kan förlitas på att uppfylla riktlinjerna. Understanding Conformance innehåller ytterligare förklaring kring konceptet "stöd för tillgänglighet".

5.2 Krav för att uppfylla WCAG 2.1

För att en webbsida ska kunna anses uppfylla WCAG 2.1 så måste samtliga nedanstående krav uppfyllas.

Kraven på en av följande nivåer måste uppfyllas till fullo.

 • För att uppnå nivå A (den lägsta kravnivån) krävs det att webbsidan tillgodoser samtliga framgångskriterier på nivå A eller att en alternativ version som uppfyller tillgänglighetskraven tillhandahålls.
 • För att uppnå nivå AA krävs det att webbsidan tillgodoser samtliga framgångskriterier på både nivå A och nivå AA, eller att en alternativ version som uppfyller tillgänglighetskraven för nivå AA tillhandahålls.
 • För att uppnå nivå AAA krävs det att webbsidan tillgodoser samtliga framgångskriterier på nivå A, nivå AA och nivå AAA, eller att en alternativ version som uppfyller tillgänglighetskraven för nivå AAA tillhandahålls.

Anmärkning: Även om kraven kan uppfyllas endast på de angivna nivåerna så uppmuntras utvecklare att rapportera (i deklarationen) allt arbete för att uppfylla framgångskriterier på de högre nivåerna.

Anmärkning: Det är inte rekommenderat att som en allmän policy kräva att hela webbplatser ska uppfylla nivå AAA eftersom det för vissa typer av innehåll inte är möjligt att tillgodose samtliga framgångskriterier på nivå AAA.

Uppfyllande av kraven (och nivå av uppfyllande) gäller endast för en fullständig webbsida (fullständiga webbsidor), och kan inte uppnås om delar av webbsidan undantas

Anmärkning: När man fastställer om en webbsida uppfyller kraven anses alternativa delar av webbsidans innehåll vara en del av webbsidan när alternativet kan erhållas direkt från webbsidan, som exempelvis en lång beskrivning eller ett alternativ till en video.

Anmärkning: Utvecklare av webbsidor som inte kan uppfylla kraven på grund av innehåll utanför utvecklarens kontroll kan överväga en förklaring om partiellt uppfyllande.

Anmärkning: En fullständig sida omfattar också alla de variationer av sidan som automatiskt visas i olika skärmstorlekar (t.ex. variationer av en responsiv webbsida). Alla variationer måste uppfylla kraven (eller ha en alternativ version som uppfyller kraven) för att hela sidan ska anses uppfylla kraven.

När en webbsida är en av flera webbsidor som presenterar en process (exempelvis en sekvens av steg som måste slutföras för att fullfölja en aktivitet) så uppfyller samtliga webbsidor i processen varje specificerad nivå eller högre. (Uppfyllande av en viss nivå är inte möjlig om någon webbsida i processen inte uppfyller just den nivån eller högre).

En online-butik har en rad sidor som används för att välja och köpa produkter. Samtliga sidor från start till mål (kassan) uppfyller kraven för att en specifik sida i processen ska anses uppfylla kraven.

Endast när tekniker används på ett sätt som har stöd för tillgänglighet kan man förlita sig på dem för att uppfylla framgångskriterierna. Information och funktionalitet som tillhandahålls på ett sätt som inte har stöd för tillgänglighet finns också nåbar på ett sätt som har stöd för tillgänglighet. Se Understanding accessibility support.)

Om tekniker används på ett sätt som inte har stöd för tillgänglighet, eller om de används på ett sätt som inte uppfyller kraven så blockerar de åtminstone inte användarnas möjlighet att få tillgång till resten av sidan. Dessutom ska webbsidan som helhet även fortsättningsvis uppfylla kraven i riktlinjerna under vart och ett av följande villkor:

 1. när en teknik som man inte förlitar sig på slås på i ett användarprogram,
 2. när en teknik som man inte förlitar sig på slås av i ett användarprogram, och
 3. när en teknik som man inte förlitar sig på inte stöds av ett användarprogram.

Dessutom gäller följande framgångskriterier allt innehåll på sidan, inklusive innehåll som i andra avseenden inte överensstämmer med riktlinjerna eftersom brister i att möta dessa skulle kunna störa användande av sidan:

 • 1.4.2 – Kontroll av ljud,
 • 2.1.2 – Ingen tangentbordsfälla,
 • 2.3.1 – Tre flimmer eller under tröskelvärde, och
 • 2.2.2 – Paus, Stopp, Dölj.

Anmärkning: Om en sida inte klarar att uppfylla kraven (exempelvis en sida för test av om kraven uppfylls eller en exempelsida) kan den inte inkluderas i de webbsidor som uppfyller kraven eller i en deklaration om uppfyllande av kraven.

För mer information inklusive exempel, se Understanding Conformance Requirements.Öppnas i ett nytt fönster