Lagar och standarder

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar den offentliga sektorn och vissa av organisationerna inom den privata och tredje sektorn att följa tillgänglighetskraven.

Det här avsnittet innehåller information om lagkraven samt om vilken typ av aktörer som berörs av lagen. Dessutom finns här information om övrig lagstiftning som styr beaktandet av webbtillgängligheten.

Tre krav

Lagen om digitala tjänster innehåller tre väsentliga krav som digitala tjänster som omfattas av den – alltså webbsidor och mobilapplikationer- ska uppfylla:

 1. Tjänsten och dess innehåll ska uppfylla tillgänglighetskraven. Det är fråga om 49 kriterier på A- och AA-nivå i de internationella riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines 2.1.
 2. Tillgängligheten ska utvärderas och i ett tillgänglighetsutlåtande ska man beskriva hur tillgänglig tjänsten och dess innehåll är samt ta upp eventuella brister. Det erbjuds ett verktyg för utformandet av utlåtandet.
 3. Tjänsten ska innehålla en elektronisk kanal där användare kan lämna feedback om tillgängligheten. Feedbacken ska besvaras inom 14 dagar.

   

 • Lagen om digitala tjänster har ändrats och i och med det kommer kraven och skyldigheterna enligt lagen att börja gälla nya tjänster och aktörer. Lagen börjar tillämpas på de nya tjänsterna i juni 2025 efter övergångsperioden. Läs mer om förändringarna här.
 • Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster

  Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)Öppnas i ett nytt fönster trädde i kraft i Finland den 1 april 2019. Bakgrunden är Europeiska unionens webbtillgänglighetsdirektiv. I bakgrunden påverkar dessutom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningÖppnas i ett nytt fönster, som framhåller delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och möjligheten för dem att självständigt uträtta ärenden också i digitala miljöer. Tillgänglighet är en central princip i konventionen.

  Lagen innebär i praktiken att kriterierna på nivåerna A och AA enligt de internationella riktlinjerna WCAG ska följas.

  En av målsättningarna med lagen är att beaktandet av webbtillgängligheten ska vara en del av normal myndighetsverksamhet. Med detta avses i praktiken att webbtillgängligheten bör uppfattas som en central verksamhetsprincip, som alltid bör beaktas när webbinnehåll och digitala tjänster planeras, genomförs och underhålls.

  Enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagen om digitala tjänster följs.

  Lagkraven garanterar inte komplett webbtillgänglighet

  Tillgänglighetskraven i lagen garanterar inte att en digital tjänst är tillgänglig eller lätt att använda för alla människor. Att tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster följs kan i synnerhet öka möjligheten att det överhuvudtaget går att använda en tjänst med olika apparater och assisterande teknik.

  Lagen om digitala tjänster är inte den enda lagen som förpliktar organisationerna till webbtillgänglighet. På våra webbsidor presenteras andra lagar om webbtillgänglighet.