Lagar och standarder

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar den offentliga sektorn och vissa av organisationerna inom den privata och tredje sektorn att följa tillgänglighetskraven.

Det här avsnittet innehåller information om lagkraven samt om vilken typ av aktörer som berörs av lagen. Dessutom finns här information om övrig lagstiftning som styr beaktandet av webbtillgängligheten.

Tre krav

Lagen om digitala tjänster innehåller tre centrala krav som alla digitala tjänster – det vill säga webbplatser och mobilapplikationer – som omfattas av lagen ska uppfylla. De gemensamma kraven kan sammanfattas på följande sätt:

  1. Digitala tjänster och innehållet i dem ska uppfylla de tekniska tillgänglighetskrav som har fastställts för dem, det vill säga de tekniska kraven på tjänster och innehåll enligt den europeiska standarden EN 301 549. Standarden hänvisar till WCAG-riktlinjerna.
  2. Den digitala tjänsten ska ha ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver för användaren hur tillgänglig tjänsten är. Den som står bakom den digitala tjänsten ska utvärdera tjänstens och innehållets tillgänglighet samt beskriva tillgängligheten och eventuella brister i ett tillgänglighetsutlåtande. Det finns även ett verktyg för utformandet av utlåtandet.
  3. Användarna måste ha möjlighet att påpeka brister i den digitala tjänstens tillgänglighet. Tjänsten ska alltså ha en egen kanal för tillgänglighetsrespons. Responsen ska besvaras inom 14 dagar. Utöver de gemensamma kraven finns det lagstadgade kompletterande krav och skyldigheter som gäller vissa tjänster. Mer information om dem finns på vår sida Ändringar i lagen om digitala tjänster.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) Öppnas i ett nytt fönsterträdde i kraft i Finland den 1 april 2019 och ändringarna som gäller kapitel 3 a den 1 februari 2023. Bakgrunden till den finländska lagen är Europeiska unionens webbtillgänglighetsdirektiv och tillgänglighetsdirektiv.

I bakgrunden finns även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningÖppnas i ett nytt fönster, som poängterar delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och deras möjlighet att självständigt uträtta ärenden också i digitala miljöer. Digital tillgänglighet är en av konventionens central principer.

Lagens syfte är att förbättra allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Digital tillgänglighet är en central verksamhetsprincip, som alltid bör beaktas när webbinnehåll och digitala tjänster planeras, tillhandahålls och underhålls.

Enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagen om digitala tjänster följs.

Tillgänglighet är en större helhet än kraven i lagen om digitala tjänster

Även om en digital tjänst uppfyller lagens tillgänglighetskrav garanterar det inte att tjänsten är tillgänglig eller lätt att använda för alla människor. Genom att iaktta lagens tillgänglighetskrav kan man särskilt se till att tjänsten överhuvudtaget går att använda i olika slags enheter och med tekniska hjälpmedel.

Genom tillgänglighetsanpassning beaktar man olika människor och deras behov. Förutom de tekniska tillgänglighetskraven är det viktigt att även tänka på att språket ska vara klart och begripligt och att tjänsten ska vara enkel att använda.

Lagen om digitala tjänster är inte den enda lagen som förpliktar organisationerna till webbtillgänglighet. På våra webbsidor presenteras andra lagar om webbtillgänglighet.

Europeiska standarden EN 301 549

De tekniska tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster har fastställts i den harmoniserade standarden EN 301 549. Standarden hänvisar till WCAG-riktlinjerna, men den är mer omfattande i fråga om tillgänglighetskraven.

I praktiken ska webbplatser uppfylla kriterierna på nivå A och AA i WCAG-riktlinjerna. När det gäller mobilapplikationer eller dokument som laddas ner från en webbplats eller mobilapplikation så tillämpas tillämpliga delar av WCAG när det gäller flera enskilda krav.

Förutom WCAG ska även de tillgänglighetskrav som inte hänvisar till WCAG beaktas. Standarden EN 301 549 innehåller exempelvis krav på videospelare, tvåvägs röstkommunikation och realtidstext. Den har även krav som gäller produktdokumentation och stödtjänster samt användning av biometriska kännetecken. För mobilapplikationer har standarden också krav bland annat på stöd för plattformens tillgänglighetsegenskaper.

Standarden har publicerats på engelska och kan laddas ner från ETSIs webbplats. ETSI EN 301 549 – V3.2.1 – Accessibility requirements for ICT products and servicesÖppnas i ett nytt fönster