En personen håller ett kreditkort och en telefon

Ändringar i lagen om digitala tjänster

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har ändrats och i och med det kommer lagens tillgänglighetskrav att börja gälla nya tjänster och aktörer. Dessutom ska de nya tjänsterna som börjar omfattas av lagen uppfylla vissa kompletterande krav. Bakgrunden till lagändringarna är EU:s tillgänglighetsdirektiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. Den nationella lagstiftningen som genomför direktivet trädde i kraft den 1 februari 2023. Ändringarna bidrar till ökad jämlikhet i det digitala samhället.

Den här sidan innehåller information om vilka nya tjänster som börjar omfattas av lagens krav på tillgänglighet och vilka krav och skyldigheter som ställs på tjänsterna och tjänsteleverantörerna. Tjänsterna måste uppfylla lagens tillgänglighetskrav efter en övergångsperiod, från och med den 28 juni 2025. Tjänsteleverantörerna bör ta de nya kraven i beaktande i god tid.

Nya tjänster som omfattas av lagen om digitala tjänster

Lagen börjar gälla följande tjänster som riktar sig till konsumenter: webbutiker, e-böcker, en del av persontrafikens och bankernas tjänster, tjänster som ger åtkomst till audiovisuellt innehåll samt kommunikationstjänster.

Med konsument avses en person, inte en organisation, som skaffar en tjänst eller produkt huvudsakligen för något annat ändamål än för den näringsverksamhet som hen idkar.

Lagen förpliktar inte mikroföretag. Med mikroföretag avses företag som har mindre än 10 anställda och en årsomsättning på högst 2 miljoner euro eller en årlig balansomslutning på högst 2 miljoner euro. Mikroföretagen uppmuntras dock erbjuda sina tjänster i enlighet med tillgänglighetskraven, trots att kraven inte gäller dem.

Lagen om digitala tjänster tillämpas på följande nya tjänster från och med den 28 juni 2025

En webbutik är en elektronisk butik som finns på en webbplats eller i en mobilapplikation och där konsumenten kan ingå avtal för att köpa produkter eller tjänster. I praktiken innebär det här alltså t.ex. webbutiker där konsumenten kan köpa produkter och tjänster via internet.

Lagen börjar gälla e-böcker och webbplatser och mobilapplikationer som är avsedda för att läsa och använda e-böcker. En e-bok är en fil eller en samling filer som tillhandahålls konsumenten i textform eller grafisk form. En e-bok kan också innehålla ljud eller bild. Som e-böcker räknas alla skriftliga verk, t.ex. skönlitteratur, facklitteratur och läroböcker och även digitala professionella bibliotek och e-bokhyllor.

I definitionen av en e-bok ingår bl.a. inte

 • ljudböcker,
 • tidningar, tidskrifter och motsvarande
 • material som är avsett för tillfällig användning, såsom reklamtrycksaker, broschyrer, prislistor och årsberättelser

Med persontrafik avses bland annat järnvägstrafik, reguljär busstrafik, flygtrafik och sådan kommersiell sjötrafik som bedrivs enligt tidtabell. När det gäller stads- och förortstrafik samt tjänster inom regional trafik tillämpas lagen på järnvägs-, buss-, metro-, och spårvägstrafik. Taxitrafik ingår inte i lagens tillämpningsområde, men tillgänglighetskraven kommer också att gälla taxitrafiken i och med den allmänna regleringen som rör webbutiker.

Tillgänglighetskraven gäller de digitala tjänster som erbjuds konsumenterna som en del av trafiktjänsterna. Sådana tjänster är exempelvis webbplatser, mobilapplikationer, persontrafikens digitala biljetter, digitala resebiljettjänster samt reseplanerare och trafik- och störningsmeddelanden som finns i digitala tjänster.

Lagen om digitala tjänster har redan tidigare gällt persontrafikens digitala tjänster. Webbplatser och mobilapplikationer för persontrafik som ordnas av samhället ska alltså redan nu uppfylla tillgänglighetskraven. Lagändringarna innebär att tillgänglighetskraven i stor utsträckning börjar gälla privata sektorn. De nya kraven enligt lagen om digitala tjänster gäller alla persontrafiktjänster som hör till lagens tillämpningsområde.

Lagen om digitala tjänster har redan tidigare gällt en del av bankernas digitala tjänster, men utvidgas nu till att gälla fler digitala banktjänster för konsumenter, bl.a. sådana som rör betaltjänster, betalkonton med grundläggande funktioner, krediter, kapitalförvaltning och placeringsrådgivning. I paragraf 10 a i lagen kan du kontrollera vilka banktjänster för konsumenter som hör till lagens tillämpningsområde (länk).

En audiovisuell innehållstjänst är en tjänst vars huvudsakliga syfte är att tillhandahålla allmänheten televisionssändningar eller beställ-tv. Lagen tillämpas på de tjänster med vilka man väljer och tittar på dessa innehåll. Hit hör bland annat Yle Arenan, MTV Katsomo och Netflix.

Lagen reglerar inte det audiovisuella innehållet i sig. Om den tjänst som ger åtkomst till audiovisuellt innehåll är något annat än en digital tjänst, t.ex. tevens elektroniska programguide eller en hybridtelevisionstjänst, gäller de tillgänglighetskrav som finns föreskrivna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (194 b §). Transport- och kommunikationsverket (Traficom) övervakar att dessa krav iakttas. Mer information finns på Traficoms webbplats (länkÖppnas i ett nytt fönsterÖppnas i ett nytt fönster).

Kommunikationstjänster är exempelvis snabbmeddelandetjänster för konsumenter, såsom Whatsapp, Signal och Messenger.

Lagen tillämpas dock inte på själva innehållet i meddelandena. Om kommunikationstjänsten fungerar på något annat sätt än i en mobilapplikation eller på en webbplats, såsom traditionella samtals-, sms- eller e-posttjänster, gäller de tillgänglighetskrav som finns föreskrivna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (194 b §). Transport- och kommunikationsverket (Traficom) övervakar att dessa krav iakttas. Mer information finns på Traficoms webbplats (länkÖppnas i ett nytt fönsterÖppnas i ett nytt fönster).

Nya krav och skyldigheter enligt lagen om digitala tjänster

Ovan nämnda tjänster som börjar omfattas av lagen ska uppfylla de allmänna tillgänglighetskrav och skyldigheter som anges i lagen. Information om kraven finns på webbsidan Lagar och standarder.

Till lagen har också lagts till nya skyldigheter och kompletterande krav som endast berör de nya tjänsterna som lagen börjar gälla. De här tjänsterna ska från och med den 28 juni 2025 uppfylla både de ovan nämnda allmänna tillgänglighetskraven och de tjänstespecifika kompletterande kraven samt tilläggskraven som gäller tillgänglighetsutlåtandet. Bestämmelser om de kompletterande kraven för vissa digitala tjänster finns i statsrådets förordning (länk till förordningenÖppnas i ett nytt fönster). Härnäst följer information om de kompletterande kraven för vissa tjänster och de tilläggskrav som gäller för tillgänglighetsutlåtandet.

Tjänsteleverantörer ska ge information om tillgängligheten hos produkter och tjänster som tillhandahålls i deras webbutiker om den ekonomiska aktör som svarar för produkterna och tjänsterna i fråga, t.ex. en tillverkare eller importör, har lämnat sådan information till tjänsteleverantören.

E-böckerna ska vara tillgängliga så att de kan läsas och hanteras. Det här innebär att tjänsteleverantörer som tillhandahåller e-böcker ska säkerställa

 1. att e-böcker som innehåller både text och ljud tillhandahåller text och ljud synkroniserat,
 2. att e-böckers digitala filer inte hindrar tekniska hjälpmedel från att fungera korrekt,
 3. att användaren enligt sina egna val har tillgång till innehållet, möjlighet att navigera i filens innehåll och i den dynamiska layouten och layouten i övrigt samt att det valda innehållet presenteras på ett tydligt och flexibelt sätt,
 4. att alternativ återgivning av innehållet och innehållets kompatibilitet med olika tekniska hjälpmedel har möjliggjorts på ett sådant sätt att innehållet är uppfattningsbart, begripligt, hanterbart och fungerande,
 5. att e-böckerna har gjorts lättare att hitta genom att med hjälp av metadata ge information om e-böckernas tillgänglighetsfunktioner, och
 6. att åtgärder avseende förvaltning av digitala rättigheter inte blockerar tillgänglighetsfunktionerna.

Tjänsteleverantören ska ge information om digitala tjänster för banktjänster på ett språk som uppfyller nivå B2 enligt Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk.

Även för kommunikationstjänster och tjänster som ger åtkomst till audiovisuellt innehåll finns det kompletterande krav. De finns i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (194 c § och 194 d §). Transport- och kommunikationsverket (Traficom) övervakar att dessa krav iakttas. Mer information finns på Traficoms webbplats (länkÖppnas i ett nytt fönsterÖppnas i ett nytt fönster).

Tilläggskrav som gäller tillgänglighetsutlåtandet

De tjänster som lagen om digitala tjänster tillämpas på ska ha ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver tjänstens tillgänglighetsstatus. Tillgänglighetsutlåtandet om de nya tjänsterna som börjar omfattas av lagen ska innehålla en allmän beskrivning samt följande uppgifter:

 • Tjänsteleverantören ska ge information om en produkt som behövs för användningen av tjänsten
  • Om det krävs en produkt för att det ska gå att använda en digital tjänst ska tjänsteleverantören i tillgänglighetsutlåtandet också ge information om hur produkten hänför sig till den digitala tjänsten, vilka tillgänglighetsegenskaper produkten har och hur den fungerar tillsammans med hjälpmedel och andra arrangemang som stöder användningen av tjänsten.
 • Tjänsteleverantören ska ge information om hur de tjänstespecifika kompletterande kraven uppfylls
  • Tillgänglighetsutlåtandet ska också beskriva hur tjänsten i fråga beaktar de kompletterande krav som gäller för den.

På sidan Om tillgänglighetsutlåtandet finns mer information om utlåtandet och dess innehåll. Enheten för tillgänglighetstillsyn har utvecklat ett verktyg som hjälp för utformningen av tillgänglighetsutlåtandet. Innan de nya tillgänglighetskraven börjar tillämpas kommer verktyget att uppdateras så att det motsvarar lagändringarna.

Användarnas rättsskydd och övervakningen av hur tillgänglighetskraven uppfylls

Användarna av digitala tjänster har samma rättigheter när det gäller tillgänglighetskraven enligt lagen. Användarna har alltså rätt att lämna in klagomål och begäran om utredning av tillgängligheten också för de nya tjänster som lagen gäller samt de kompletterande kraven. Du kan läsa mer om användarnas rättigheter på sidan Dina rättigheter.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att även de nya digitala tjänster som lagen tillämpas på uppfyller tillgänglighetskraven och de kompletterande kraven. Du hittar mer information om tillsynsmyndighetens uppgifter här.

Övergångsperiod för lagändringarna

De nya tjänsterna som börjar omfattas av lagen om digitala tjänster ska uppfylla tillgänglighetskraven och de kompletterande kraven efter en övergångsperiod från och med den 28 juni 2025.

Om tjänsteavtalet för en tjänst som lagen tillämpas på har ingåtts före övergångsperiodens slut 28 juni 2025 kan avtalet fortsätta oförändrat under den tid det är i kraft. Avtalet kan dock inte fortsätta oförändrat längre än fem år efter övergångsperiodens slut.

Det här innebär också att från och med den 28 juni 2025 tillåts inte nya tjänsteavtal för tjänster som inte uppfyller tillgänglighetskraven eller de tjänstespecifika kompletterande kraven.

Tillgänglighetskraven och de kompletterande kraven tillämpas inte på

 • digitala tjänsters innehåll som har arkiverats före 28.6.2025.
 • redan sparad tidsberoende media som publicerats före 28.6.2025.
 • filer som har skapats med kontorsprogram och som har publicerats i den digitala tjänsten före 28.6.2025.

Vad ska man göra om man inte kan uppfylla tillgänglighetskraven?

Avvikelse från de tjänstespecifika kompletterande kraven

Tjänsteleverantören kan avvika från tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster om den på basis av en tillgänglighetsbedömning kan visa att iakttagandet av kraven skulle medföra en oproportionell börda för den digitala tjänsten. Information om oproportionell börda finns på sidan Om tillgänglighetsutlåtandet.

Tjänsteleverantören kan avvika från de tjänstespecifika kompletterande kraven om iakttagandet av kraven medför en oproportionell börda för tjänsteleverantörens digitala tjänst eller om iakttagandet av kraven skulle ändra tjänstens grundläggande karaktär fundamentalt.

Vid bedömning av oproportionell börda i fråga om de kompletterande kraven bör följande omständigheter beaktas:

 1. Kostnaderna för att uppfylla tillgänglighetskraven i förhållande till drifts- och kapitalutgifterna
 2. Förhållandet mellan nettokostnaderna för att uppfylla tillgänglighetskraven och nettoomsättningen
 3. Förhållandet mellan kostnader och nytta. När det här bedöms ska särskild hänsyn tas till de behov att använda tjänsten som personer med funktionsnedsättning har.

Tjänsteleverantören måste alltid göra en ny bedömning när den digitala tjänsten ändras, på begäran av tillsynsmyndigheten eller minst vart femte år. Bedömningen ska dokumenteras. Den dokumenterade bedömningen ska också bevaras i fem år från det att leverantören tillhandahållit den digitala tjänsten.

Det går dock inte att avvika från tillgänglighetskraven eller de tjänstespecifika kompletterande kraven om tjänsteleverantören får finansiering som har beviljats för att förbättra tillgängligheten och finansieringen kommer från utomstående offentliga eller privata källor, inte från tjänsteleverantörens egna medel.

Anmälan om tillgänglighetsbriste

Om en digital tjänst inte uppfyller tillgänglighetskraven ska tjänsteleverantören underrätta tillsynsmyndigheten om på vilket sätt kraven inte uppfylls och hur bristerna kommer att åtgärdas.

Enheten för tillgänglighetstillsyn publicerar närmare instruktioner för anmälan om tillgänglighetsbrister senare.

Nyttiga länkar

Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster – eOppiva

Lag om tillhandahållande av digitala tjänsterÖppnas i ett nytt fönster

Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa digitala tjänsterÖppnas i ett nytt fönster

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet)Öppnas i ett nytt fönster