Övergångstider

Bestämmelserna i lagen om digitala tjänster som trädde i kraft 2019 tillämpas redan i stor utsträckning på informationsinnehållet i de digitala tjänster som lagen gäller.

Till lagens tillämpningsområde hör bland annat offentliga sektorn och vissa aktörer inom privata sektorn, såsom banker och försäkringsbolag. Trots att lagen redan tillämpas på dessa aktörer är det fortfarande bra att komma ihåg vissa bestämmelser om övergångstiderna.

Mer information om vilka aktörer som omfattas av lagen

Intranät och extranät

Webbplatser och mobilapplikationer för intranät och extranät som används på myndigheters och offentligrättsliga inrättningars arbetsplatser ska uppfylla tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster om webbplatsen eller applikationen har förnyats helt och hållet den 23 september 2019 eller efter det.

De myndigheter och offentligrättsliga inrättningar som avses i lagen om digitala tjänster ska alltså när de skaffar nya eller förnyar befintliga intranät- och extranät-tjänster försäkra sig om att tjänsterna uppfyller tillgänglighetskraven när användarna har tillgång till dem.

Kraven gäller endast webbplatser och mobilapplikationer för intranät och extranät som används på myndigheters och offentligrättsliga inrättningars arbetsplatser. Lagen om digitala tjänster ställer inte krav på intranät- och extranät-tjänster som används på privata aktörers arbetsplatser.

Arkiverat innehåll

Lagen om digitala tjänster tillämpas i regel inte på sådant innehåll på webbplatser och i mobilapplikationer som har arkiverats före den 23 september 2019.

Med arkiverat innehåll avses sådant innehåll i en digital tjänst som det inte görs några ändringar i efter att det har arkiverats och som inte behövs för aktiva förvaltningsprocesser, exempelvis för behandlingen av ett myndighetsärende.

Om det arkiverade innehållet ändå behövs för ett pågående ärende hos myndigheten ska innehållet uppfylla kraven i lagen om digitala tjänster.

Videor och ljudsändningar

Videor och ljudsändningar som publiceras på en webbplats måste har varit förenliga med tillgänglighetskraven från 23.9.2020.

Videor och ljudsändningar som är äldre än detta behöver inte tas bort från webbplatsen och de behöver heller inte retroaktivt göras förenliga med tillgänglighetskraven. Sådana gamla, icke-tillgängliga videor och ljudsändningar ska uppges i tillgänglighetsutlåtandet.

Dokument

Dokument som publiceras i digitala tjänster ska vara tillgänglighetsanpassade på det sätt som lagen om digitala tjänster förutsätter.

Lagens krav gäller emellertid inte sådana dokument skapade med kontorsprogram som har offentliggjorts före den 23 september 2018.

Om ett dokument som har offentliggjorts före den 23 september 2018 behövs för att bestämma, fullgöra eller tillgodose den berörda personens intressen, rättigheter och skyldigheter tillämpas lagens bestämmelser på det.

Tjänster enligt kapitel 3 a i lagen om digitala tjänster

I början av 2023 kompletterades lagen med ett nytt kapitel 3 a som innebar att lagen började gälla vissa nya tjänster. På dessa tjänster tillämpas lagens krav från och med den 28 juni 2025.

Mer information om de nya kraven finns på sidan Ändringar i lagen om digitala tjänster – Tillgänglighetskrav