Andra lagar

Flera lagar är styrande eller förpliktande när det gäller webbtillgängligheten i Finland. I lagen om tillhandahållande av digitala tjänster finns eventuellt de mest konkreta förpliktelserna (WCAG 2.1-kriterierna), men även många andra lagar har bestämmelser som gäller webbtillgängligheten.

10Det här är en lista över de mest centrala andra lagarna som är förpliktigande eller styrande när det gäller webbtillgängligheten. Regionalförvaltningsverket i Södra Finland har inte som uppgift att övervaka hur dessa lagar följs.

Grundlagen

Grundlagen garanterar att alla människor är jämlika. Enligt lagen får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Diskrimineringslagen (1325/2014)

Enligt diskrimineringslagen ska myndigheterna bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet och vidta åtgärder som behövs för att främja likabehandling.

Myndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgivare och de som tillhandahåller varor eller tjänster ska göra sådana ändamålsenliga och rimliga anpassningar som behövs i det enskilda fallet för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra uträtta ärenden hos myndigheter och få utbildning och arbete samt varor och tjänster som tillhandahålls allmänheten och att klara av sina arbetsuppgifter och avancera i arbetet.

Mer information om diskrimineringslagen och om medborgarnas rättigheter finns på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Förvaltningslagen (434/2003 )

Enligt förvaltningslagen ska möjligheterna att uträtta ärenden och behandlingen av ärenden hos en myndighet om möjligt ordnas så att den som vänder sig till förvaltningen får behörig service. Myndigheterna ska även använda ett sakligt, klart och begripligt språk.

Språklagen (423/2003)

Syftet med språklagen är att trygga den i grundlagen tillförsäkrade rätten för var och en att hos domstolar och andra myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska.

Samisk språklag (1086/2003)

Teckenspråkslagen (359/2015)

Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014)

Syftet med lagen är att främja utbudet och användningen av elektroniska kommunikationstjänster samt att säkerställa att kommunikationsnät och kommunikationstjänster på skäliga villkor är tillgängliga för alla i hela landet.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)

I lagen föreskrivs om de rättigheter och skyldigheter samt det ansvar som myndigheterna och deras kunder har vid elektronisk kommunikation. Denna lag kompletteras och preciseras av andra kapitlet i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som främjar tillgången till, kvaliteten på och datasäkerheten hos digitala tjänster.

Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)

Lagen ska beaktas vid nya anskaffningar. Lagen förpliktar även att beakta webbtillgängligheten vid nya anskaffningar.

Lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016)

föreskriver att webbtillgängligheten även ska beaktas vid anskaffningen av dessa tjänster.