Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

Lagkraven berör i en mycket stor utsträckning innehållet och funktionerna på webbplatser och i mobilapplikationer. Lagen berör i bred skala olika webbplatser och applikationer – även sådana som primärt är avsedda för sakkunniga.

Innehåll och funktioner som lagen gäller

Nedan finns en lista över innehåll och funktioner som lagen gäller. Avsikten är att göra det lättare att uppfatta att lagen berör största delen av funktionerna och innehållen på webbplatser och i applikationer. Listan är ett exempel. Detta innebär att det också kan finnas annat innehåll som omfattas av kraven. Undantagen, det vill säga sådant innehåll som inte omfattas av tillgänglighetskraven, finns i en särskild lista under en separat rubrik.

 • Texter; till exempel nyheter, anvisningar, servicebeskrivningar och bloggtexter
 • Bilder, diagram och infografik
 • Interaktiv och dynamisk grafik
 • Videor och podcaster som har sparats eller bäddats in på en webbplats eller i en applikation, eller i en kanal i sociala medier (också videospelare)
 • Navigering och användargränssnitt överhuvudtaget
 • Länkar
 • Webblanketter (html-blanketter)
 • Tjänster för tidsbokning
 • Chat-tjänster som har bäddats in på en webbplats
 • Evenemangskalendrar
 • Filer som har skapats med kontorsprogram och som har sparats på en webbplats: till exempel pdf- och word-filer och -blanketter

På vilket sätt dessa typer av innehåll och funktioner kan utarbetas så de uppfyller tillgänglighetskraven beror på innehållet.

Till exempel i texter bör rubriceringen vara tydlig och logisk. Språket bör vara begripligt. Alternativa beskrivningar ska ges för bilder och infografer och videor ska textas. Det ska vara möjligt att navigera och utföra funktioner på webbplatser till exempel enbart med tangentbordet. I pdf- och word-filer ska många aspekter beaktas, bl.a. färgkontrasterna, rubriceringen och textalternativ till bilder.

När en blankett uppfyller tillgänglighetskraven kan kunden också fylla i den elektroniskt.

Tjänster som omfattas av lagen

Tillgänglighetskraven i lagen berör alla webbplatser och mobilapplikationer som finns på nätet och som tagits fram av aktörer som omfattas av lagen. Webbplatsen eller applikationen kan vara öppen för alla eller kräva inloggning.

Ur lagens synvinkel har tjänstens omfattning eller målgrupp ingen betydelse. En digital tjänst som riktas till andra myndigheter eller till sakkunniga borde alltså också uppfylla tillgänglighetskraven. Tanken med lagen är att alla människor ska ha jämlik tillgång till information.

Om allting inte kan åtgärdas på en gång, lönar det sig i praktiken att börja förbättra webbtillgängligheten för tjänster och innehåll som är betydelsefulla för en stor publik eller särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om bördan är oproportionell är det möjligt att på ett motiverat sätt och i förväg planerat avvika från tillgänglighetskraven under en viss tid.

Läs också om vilka aktörer tillgänglighetskraven förpliktarÖppnas i ett nytt fönster

 • Lagen om digitala tjänster har ändrats och i och med det kommer kraven och skyldigheterna enligt lagen att börja gälla nya tjänster och aktörer. Lagen börjar tillämpas på de nya tjänsterna i juni 2025 efter övergångsperioden. Läs mer om förändringarna här.
 •  

  Intranät och extranät på arbetsplatser

  Intranät och extranät som används på arbetsplatser inom myndigheter och offentligrättsliga inrättningar omfattas också av lagkraven. För dessa gäller en särskild övergångsperiod: Intranät och extranät som har tagits i bruk den 23 september 2019 eller senare samt intranät och extranät som helt ska förnyas ska följa tillgänglighetskraven.

  Intranät och extranät är system som används av en arbetstagare i arbetsuppgifter på en arbetsplats. Till extranät på en arbetsplats räknas kommunikation mellan en begränsad persongrupp för skötseln av arbetsuppgifter, till exempel ett bygg- eller utvecklingsprojekt. Deltagarna kan komma från flera olika organisationer, men det handlar om att sköta en gemensam uppgift eller gemensamt projekt. Man bör dock skilja på dessa och sådana digitala tjänster som riktar sig till andra myndigheter eller sakkunniga och som ska uppfylla tillgänglighetskraven inom de normala övergångstiderna.

  Det är värt att notera att upphandlingslagen också förpliktar att webbtillgängligheten beaktas då ICT-utrustning upphandlas. Enligt diskrimineringslagen kan en användare dessutom kräva rimlig anpassning av system eller användargränssnitt för att det ska vara möjligt för honom eller henne att arbeta.

  Sociala medier

  Om en organisation använder sig av kanaler i sociala medier, såsom Youtube, Facebook och Twitter, omfattas innehållet som publiceras i dessa av lagkraven. Till exempel bör Youtube-videor textas i enlighet med kraven. Innehåll som användarna producerar, till exempel Facebook-kommentarer på en organisations webbplats, omfattas inte av kraven.

  Om det finns brister i webbtillgängligheten i kanalerna i sociala medier eller i innehåll som publicerats i dessa, bör organisationen redogöra för dem i tillgänglighetsutlåtandet och bereda sig på att också på sin webbplats lägga ut väsentlig information som publicerats i kanalerna i sociala medier i en tillgänglig form eller vid behov på ett sätt som är lämpligt för användarna.

  Det är också värt att notera att betydelsefullt innehåll inte borde publiceras enbart i sociala medier. Information som är viktig för användarna ska i vilket fall som helst publiceras också på organisationens webbplats.

  Innehållet i sociala medier kan göras mera tillgängligt med hjälp av kanalernas egna funktioner: till exempel på Twitter är det lätt att ta i bruk en funktion som gör det möjligt att skriva en alternativ beskrivning till en bild och på Youtube finns ett textningsverktyg för videor.

  Flöden och inbäddningar från sociala medier på webbplatser

  Flöden och inbäddningar från sociala medier får läggas till på webbplatser. När detta görs bör man försäkra sig om att flödet inte gör webbplatsen otydlig och att det är lätt att vid behov förbigå flödet till exempel genom att använda enbart tangentbordet eller ett skärmläsarprogram avsedda för personer med synskador. Om flödet eller den del av det som inte är tillgängligt gör det för besvärligt att använda webbplatsen, lönar det sig inte att lägga till flödet.

  Mer information och anvisningar om sociala mediers tillgänglighet på webbplatsen saavutettavasti.fiÖppnas i ett nytt fönster (på finska)

  Innehåll som publicerats i andra organisationers kanaler

  Om en organisation publicerar innehåll i en digital tjänst som en annan organisation administrerar eller överlämnar innehåll för publicering i en sådan tjänst, ska innehållet uppfylla tillgänglighetskraven. Om till exempel NTM-centralen producerar en pdf-publikation som publiceras i Nationalmuseets Doria-arkiv, bör NTM-centralen ansvara för att publikationen uppfyller tillgänglighetskraven.

  Med denna princip undviks situationer där en organisation kringgår tillgänglighetskraven genom att publicera otillgängligt innehåll på en annan organisations webbplats eller i sociala medier.

  Undantag: dessa innehåll och tjänster behöver inte följa kraven

  Om det finns undantag som inte omfattas av tillgänglighetskraven på en webbplats eller i en applikation, ska man redogöra för dessa i tillgänglighetsutlåtandet.

  Direkta video- och ljudsändningar

  Enligt lagen behöver direkta video- och ljudsändningar inte uppfylla tillgänglighetskraven. I praktiken behöver alltså direktsändningar inte textas eller syntolkas.

  Videor och ljudsändningar som sparas eller bäddas in på en webbplats ska omarbetas så att de uppfyller tillgänglighetskraven inom 14 dygn efter att de publicerats. Mer information om tillgängligheten hos och tillgänglighetskraven för videor och ljudsändningar

  Innehåll som används i en avgränsad grupp under en viss tid inom småbarnspedagogik eller undervisning

  Inom undervisningen och småbarnspedagogiken kan innehåll som inte är kravenliga användas i en avgränsad grupp under en viss tid. Som en viss tid betraktas till exempel en termin. En viss tid kan åtminstone inte pågå i flera år.

  Undantaget gör det möjligt för lärare och elever att själva till exempel producera innehåll som utnyttjas inom undervisningen utan djupare kännedom om tillgänglighetskraven eller utan teknik som skulle stöda produktionen av tillgängligt innehåll.

  Som en viss tid betraktas till exempel en termin. Som en viss tid betraktas inte verksamhet som fortsätter flera år. Om digitala studiematerial eller -tjänster som använts tillfälligt tas i permanent bruk ska de uppfylla tillgänglighetskraven. Lärplattformar och webbkurser används ofta år efter år, och då borde de ha utvecklats på ett tillgängligt sätt. Om en lärare använder samma video läsår efter läsår kan det inte heller betraktas som tillfällig användning, och därför bör videon vara tillgänglig.

  Övrigt innehåll inom småbarnspedagogiken och undervisningen, till exempel allmänna webbplatser eller applikationer avsedda för ärendehantering eller kommunikation mellan hemmen och skolorna eller småbarnspedagogiken, omfattas av lagen.

  Test

  WCAG-framgångskriteriet 1.1.1 Innehåll som inte är text tillåter undantag för vissa tests och uppgifters textmotsvarigheter och textningskrav när det till exempel är fråga om hörförståelse eller när man testar, utvecklar eller övar visuella färdigheter. Om ett test/en uppgift alltså inte är ändamålsenlig eller vettig i textformat behöver den inte textas.

  För sådana uppgifter borde det ändå finnas en kort beskrivning om hurdan uppgift det är fråga om som alt-text. Dessutom ska man fundera på alternativa sätt att erbjuda studiematerialet om en studerande vill delta i undervisningen men inte kan göra alla uppgifter.

  Beskriv i tillgänglighetsutlåtandet varför tjänsten inte är tillgänglig helt och hållet. Utlåtandet ska också innehålla anvisningar om hur användarna kan påpeka bristande tillgänglighet och hur de kan få alternativa uppgifter eller material i ett tillgängligt format.

  Kartor och karttjänster

  Kartor, karttjänster och kartapplikationer omfattas inte av lagen. I praktiken behöver alltså till exempel terräng- eller väderkartor inte uppfylla tillgänglighetskraven.

  Men om en webbkarta är avsedd för navigering eller i praktiken till exempel för att ge anvisningar om placeringen av en myndighets verksamhetsställe, ska det väsentliga innehållet som gäller anvisningarna presenteras också i en form som uppfyller tillgänglighetskraven.

  Detta innebär att verksamhetsställets placering (adress, närliggande landmärken eller hållplatser för kollektivtrafiken) ska beskrivas med text om kartvyn inte uppfyller tillgänglighetskraven.

  Det är viktigt att komma ihåg att undantaget endast gäller kartor och karttjänster, inte situationer där statistik illustreras med hjälp av en karta. Exempelvis infografer där den regionala befolkningstillväxten i Finland presenteras med hjälp av en karta omfattas av lagen. Så precis som för infografer ska man också för dessa kartor utarbeta textmotsvarigheter.

  Om den väsentliga informationen inte ingår i brödtexten och den alternativa bildtexten skulle bli för lång kan man lägga till en länk till en separat tillgänglig tabell eller textfil. I sådana fall ska man berätta i alt-texten att infografen förklaras i textformat till exempel i följande kapitel eller i början av sidan.

  Arkiverade webbplatser eller arkiverat innehåll

  Tillgänglighetskraven gäller inte webbplatser eller webbplatsinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019. När en webbplats eller dess innehåll arkiveras 23.9.2019 eller efter detta måste tillgänglighetskraven följas. I en arkiverad webbplats eller arkiverat innehåll görs inga ändringar, de uppdateras inte och de behövs inte för aktiva administrativa processer.

  Datumet när webbplatsen eller materialet arkiverades avgör

  • hur detaljerat tillgänglighetsbristerna måste beskrivas i tillgänglighetsutlåtandet och
  • var i utlåtandet bristerna räknas upp.

  Innehåll som har arkiverats före 23.9.2019 tas upp under punkten ”Omfattas inte av lagstiftningen” i tillgänglighetsutlåtandet. Tillgänglighetskraven gäller inte detta innehåll. Det kan vara fråga om exempelvis ett dokument, en blogg eller nyhet. Lagen om digitala tjänster tillämpas på webbinnehåll som har publicerats eller arkiverats från och med 23.9.2019. Innehållet måste alltså vara tillgängligt oavsett om det är arkiverat eller inte. Om det finns brister i tillgängligheten till detta innehåll ska det inte antecknas under ”Omfattas inte av lagstiftningen”, utan under ”Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav”.

  Även en hel webbplats kan vara arkiverad. Tillgänglighetskraven gäller inte webbplatser som har arkiverats före 23.9.2019. Om arkiveringen görs 23.9.2019 eller efter detta måste webbplatsen uppfylla tillgänglighetskraven och ha ett tillgänglighetsutlåtande och en responskanal.

  Det kan finnas situationer då arkiveringen sker under perioden 23.9.2019-23.9.2020 och webbplatsen måste uppfylla tillgänglighetskraven först från och med 23.9.2020. I sådana fall räcker det att efter övergångsperioden publicera ett tillgänglighetsutlåtande där man berättar att webbplatsen har arkiverats innan tillgänglighetskraven började gälla webbplatsen. I detta fall ska det också finnas en responskanal.

  Innehåll som producerats av en tredje part

  Digitalt innehåll som producerats av en utomstående aktör, som tjänsteproducenten inte finansierar, utvecklar eller övervakar, omfattas inte av lagen. Undantaget gäller till exempel innehåll i sociala medier eller annat innehåll som användarna själva har producerat och som inte kan redigeras så att det uppfyller tillgänglighetskraven. Om publiceringen av sådant innehåll på en webbplats kan försvåra användningen av webbplatsen, ska organisationen inte publicera det.

  Innehåll som tjänsteproducenten har beställt av en utomstående partner är dock inte ett undantag. Tjänsteproducenten bör alltså säkerställa att till exempel rapporter eller infografer som beställts av en utomstående är tillgängliga.