Rapport om tillsynen 2020-2021

Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland har slutfört tillsynsprogrammet för tillgänglighetstillsynen åren 2020–2021. Nedan finns den rapport om tillsynens resultat och metoder som RFV har lämnat till Europeiska kommissionen. Rapporten beskriver också närmare enhetens verksamhet i övrigt.

I Finland (med undantag av landskapet Åland) har bestämmelserna i tillgänglighetsdirektivet satts i kraft nationellt genom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), dvs. lagen om digitala tjänster. Denna rapport har utarbetats av enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som är den myndighet som övervakar tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster.

Rapporten innehåller uppgifter enligt bilaga II till Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1524. Rapporten innehåller dessutom uppgifter enligt artikel 8 i tillgänglighetsdirektivet (EU) 2016/2102, vilka ska ingå i den första rapporten. Dessa uppgifter beskriver genomförandet av tillgänglighetsdirektivet i större utsträckning än tillsynen.

Rapporten beskriver hur man har samlat in uppgifterna i tillsynsregistret och bildat urvalet. För att bilda urvalet för den förenklade tillsynen utvecklades en algoritm. Avsikten var att algoritmen så väl som möjligt skulle motsvara ramvillkoren i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1524. I urvalet för den ingående tillsynen betonade man de nationella intressentgruppernas synpunkter på digitala tjänster som borde ingå i tillsynsurvalet.

På basis av folkmängden i Finland (exklusive landskapet Åland) skulle storleken på urvalet för den förenklade tillsynen under den första övervakningsperioden vara 185 webbplatser. Detta mål uppnåddes inte. I den förenklade tillsynen hann man endast granska 105 webbplatser. I den ingående tillsynen granskade tillsynsmyndigheten det antal digitala tjänster som anges i kommissionens genomförandebeslut, dvs. 20 webbplatser och fyra mobilapplikationer. Av de digitala tjänster som granskades ingående var det inte en enda som uppfyllde alla tillgänglighetskrav. Den förenklade tillsynen genomfördes med hjälp av Salvia-tjänsten som Regionförvaltningsverket i Södra Finland utvecklat för tillsynsarbetet. Den ingående tillsynen genomfördes huvudsakligen som expertarbete.

I rapporten beskrivs också genomförandeförfaranden enligt lagen om digitala tjänster och hur användarna har tillämpat dem. Under den första rapporteringsperioden har tillsynsmyndigheten behandlat användarnas klagomål och vid behov styrt tjänsteleverantörerna i fråga om tillgänglighetskraven och skyldigheterna. Antalet klagomål har ständigt ökat.

Rapporten beskriver dessutom tillsynsmyndighetens samarbete med intressentgrupper samt den handledning och rådgivning som getts. En central kommunikationskanal är tillsynsmyndighetens webbplats. Handledning och rådgivning ges också genom att ordna och delta i olika evenemang.

Dokument: