Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för responsblanketten och för respons som getts per e-post.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12 och 13

1. Personuppgiftsansvarig

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Birger Jaarlin katu 15, PB 150, 13101 Tavastehus
Telefon 0295 016 000
E-post registratur.sodra@rfv.fi

Kontaktperson för registret:
Juha Suomalainen, enhetschef, tillgänglighetstillsyn, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Telefon +358 295 016 689, e-post webbtillganglighet@rfv.fi

2. Dataskyddsombud

Namn: Hannele Svanström
Telefon 0295 018 015, e-post tietosuoja@rfv.fi

3. Ändamål med behandling av personuppgifter

Personuppgifterna används för att behandla respons och kontakter. Behandlingen av personuppgifter baserar sig på punkt e i artikel 6 i dataskyddsförordningen samt på 10 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Syftet med responsblanketten på webbplatsen tillgänglighetstillsyn.fi är att erbjuda en möjlighet att ta kontakt och ge respons till enheten för tillgänglighetstillsyn. Blanketten frågar efter avsändarens kontaktuppgifter, men responsen kan även skickas in utan kontaktuppgifter. Personuppgifterna behandlas inom de gränser som dataskyddslagen tillåter och förutsätter.

Personuppgifterna som kunden ger behandlas för att man ska kunna kontakta kunden och besvara responsen. Personuppgifterna som kunden ger behandlas inte för några andra syften.

4. Registrets personuppgiftsinnehåll

Kontaktuppgifter till den som lämnat in en anmälan eller gett respons, såsom namn, e-postadress och telefonnummer. På webbplatsen tillgänglighetstillsyn.fi kan responsen ges även utan att lämna kontaktuppgifter.

5. Källan till personuppgifterna

Registret bildas av

  • de personuppgifter som lämnas med respons – eller anmälningsblanketten på webbplatsen tillgänglighetstillsyn.fi
  • personuppgifterna i responsen som skickats in till enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen webbtillganglighet@rfv.fi.

6. Mottagarna av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas av de anställda, tjänsteinnehavare eller förtroendevalda vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland som responsen riktar sig till.

Personuppgifterna överlämnas inte utanför Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Den tekniska tjänsteleverantören för webbplatsen tillgänglighetstillsyn.fi behandlar uppgifterna endast på specifik begäran av den personuppgiftsansvarige och enligt avtal.

7. Utlämnande och överföring av uppgifterna till tredje länder och internationella organisationer

Uppgifter överlämnas inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

8. Förvaringstid för personuppgifter

Regionförvaltningsverken förvarar inte dina personuppgifter längre än det med tanke på ärendet är nödvändigt och enligt vad som separat bestämts om förvaringstider i arkivlagen (831/1994)Öppnas i ett nytt fönster, Arkivverkets bestämmelser och regionförvaltningsverkens arkiveringsplan.

De uppgifter som sparats i databasen för webbplatsen tillgänglighetstillsyn.fi försvinner automatiskt inom två veckor från att responsen skickats in.

9. Registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

  • kontrollera vilka personuppgifter som sparats i registret
  • få felaktiga personuppgifter korrigerade
  • få sina uppgifter raderade ur registret
  • begränsa behandlingen av uppgifterna
  • överföra uppgifterna från ett system till ett annat.

Begäran skickas per e-post till adressen registratur.sodra@rfv.fi.

Den registrerade har dessutom rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen.

10. Profilering

Registret används inte för profilering eller annat automatiserat beslutsfattande.