Om tillgänglighetsutlåtandet

Varje organisation som omfattas av tillgänglighetskraven ska på sin webbplats publicera ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver hur tillgängliga organisationens webbplatser och mobilapplikationer är och vilket innehåll som eventuellt inte är tillgängligt.

I utlåtandet ska det också finnas beskrivet hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten. EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och lagen som genomför direktivet (lag om tillhandahållande av digitala tjänster) innehåller bestämmelser om ett tillgänglighetsutlåtande.

Vad ska tillgänglighetsutlåtandet innehålla?

I EU-kommissionens genomförandebeslut finns beskrivet vilken information som ska finnas med i tillgänglighetsutlåtandet. Varje organisation som omfattas av lagen utformar ett utlåtande om sina webbplatser eller mobilapplikationer. Utlåtandet ska innehålla följande uppgifter:

 1. Hur väl uppfyller webbplatsen eller applikationen kraven på tillgänglighet? Bedöm hur väl kraven uppfylls: a) kraven uppfylls helt och hållet, b) kraven uppfylls till största delen eller c) största delen av kraven uppfylls inte.
 2. Vilket innehåll på webbplatsen eller vilka delar av den uppfyller inte kraven på tillgänglighet och varför inte?
 3. När har tillgänglighetsutlåtandet gjorts och när är det uppdaterat och är utlåtandet baserat på en egen bedömning eller en utomstående expertbedömning?
 4. På vilket sätt kan användaren påpeka brister i tillgängligheten och vem eller vilken enhet i organisationen ansvarar för att bearbeta anmälningarna om brister?
 5. Hur kan användaren kontakta regionförvaltningsverket för att begära en utredning av tillgängligheten eller lämna in ett klagomål? (Det är möjligt att begära en utredning eller lämna in klagomål först efter övergångsperioden.)

Till varje punkt hör mer detaljerade underpunkter.

Vilka är tillgänglighetskraven?

Med tillgänglighetskrav avses i praktiken kriterierna på nivå A och AA i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. De finns för närvarande på engelska på organet W3C:s webbplatsÖppnas i ett nytt fönster. WCAG 2.1 består av de tidigare kriterierna enligt WCAG 2.0 och av nya kompletterande kriterier. WCAG 2.0 har översatts till svenska redan år 2012Öppnas i ett nytt fönster.

Det kan endast finnas en officiell WCAG-översättning på varje språk och vi väntar därför att översättningen av WCAG 2.1 till svenska görs i Sverige. Den svenska myndigheten DIGG har redan publicerat inofficiella översättningar av de nya WCAG-kriterierna. Dessa översättningar med förklaringar finns på webbplatsen webbriktlinjer.seÖppnas i ett nytt fönster.

Här hittar du mer information om lagens krav på digital tillgänglighet

Oproportionell börda

Det är möjligt att till vissa delar och tillfälligt göra undantag från tillgänglighetskraven om tillgänglighetsanpassningen är oskäligt betungande för organisationen.

Motiveringen oproportionell börda kan endast användas för en del av innehållet, inte på hela webbplatsen. Vid anskaffning av en helt ny digital tjänst kan motiveringen oproportionell börda inte användas.

Oproportionell börda kan endast åberopas i förväg planerat, exempelvis på så sätt att organisationen i förväg gör en tillgänglighetsutvärdering och utifrån den kan visa att tillgänglighetsanpassningen skulle vara oskäligt betungande för organisationens verksamhet.

I lagen finns det inga detaljerade kriterier för när motiveringen oproportionell börda kan användas och när exempelvis någon utvecklingskostnad eller anpassning kan anses vara oskäligt betungande.

Vid bedömningen av oproportionell börda ska man särskilt beakta det behov som personer med funktionsnedsättning har av att använda de digitala tjänsterna i fråga samt tjänsteleverantörens storlek och ekonomiska ställning samt verksamhetens art och omfattning.

Detta innebär i praktiken alltså att ju större aktör eller viktigare tjänst eller innehåll det gäller, desto svårare är det att använda motiveringen oproportionell börda.

I tillgänglighetsutlåtandet ska man i samband med informationen om vilka delar som inte uppfyller tillgänglighetskraven och varför också berätta att motiveringen oproportionell börda har använts.

Den som använder tjänsten har rätt att be tjänsteleverantören precisera varför motiveringen oproportionell börda har använts. Användaren har också rätt att få innehållet eller tjänsten i ett format som uppfyller tillgänglighetskraven (eller som på något annat sätt passar användaren) om innehållet eller tjänsten är väsentliga för att användaren ska kunna utreda sina intressen, rättigheter eller skyldigheter, eller för att få sina intressen eller rättigheter tillgodosedda eller för att fullgöra sina skyldigheter.

När ska tillgänglighetsutlåtandet finnas på webbplatsen?

Webbplatserna och mobilapplikationerna ska vara tillgängliga efter en viss övergångsperiod och utlåtandet ska finnas på webbplatsen när övergångsperioden är slut.

 • Om webbplatsen har publicerats före 23.9.2018 går övergångsperioden ut 22.9.2020. Tillgänglighetsutlåtandet ska alltså finnas på webbplatsen efter detta.
 • Om webbplatsen är ny och har publicerats 23.9.2018 eller efter detta tar övergångsperioden slut redan 22.9.2019 och utlåtandet ska då finnas på webbplatsen efter detta.
 • För mobilapplikationer ska utlåtandet finnas till hands i samband med att appen laddas. Övergångsperioden tar slut 22.6.2021.
 • När det gäller aktörer inom privata sektorn som omfattas av tillgänglighetskraven tar övergångsperioden i regel slut 31.12.2020 och tillgänglighetsutlåtandet sätts då ut på webbplatsen efter detta.

Mer information om övergångsperioderna

 • Lagen om digitala tjänster har ändrats och i och med det kommer kraven och skyldigheterna enligt lagen att börja gälla nya tjänster och aktörer. Lagen börjar tillämpas på de nya tjänsterna i juni 2025 efter övergångsperioden. Läs mer om förändringarna här.
 • Ange på webbplatsen när den har publicerats

  Regionförvaltningsverket rekommenderar att man redan före övergångsperiodens slut anger på webbplatsen när den är publicerad och när den kommer att omfattas av lagens krav på tillgänglighet. På så sätt vet användarna när de kan förvänta sig att webbplatsen är tillgänglig och när tillgänglighetsutlåtandet kommer att finnas där.

  Finns det en mall för tillgänglighetsutlåtandet?

  EU-kommissionen har gett ut en mall för utlåtandet. Den finns på kommissionens webbplats på EU:s officiella språkÖppnas i ett nytt fönster och kan användas för att utforma utlåtandet.

  Regionförvaltningsverkets verktyg för att skapa ett tillgänglighetsutlåtande

  Regionförvaltningsverket har utifrån EU:s mall utarbetat en tydligare version av tillgänglighetsutlåtandet på finska och svenska. Verktyget är ett webbformulär som vägleder användaren och som gör det enklare för organisationerna att utforma tillgänglighetsutlåtandet enligt EU:s krav.

  Börja skapa ett tillgänglighetsutlåtande