Om webbtillgänglighet

Webbtillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan använda digitala tjänster så enkelt som möjligt. Webbtillgänglighet innebär att olikheterna och mångfalden bland människor beaktas när digitala tjänster planeras och genomförs.

Webbtillgänglighet innebär åtkomlighet på nätet

Nuförtiden används begreppet fysisk tillgänglighet särskilt i fråga om tillgängligheten och funktionen i byggnader och annan byggd miljö. Med fysisk tillgänglighet avses alltså att ämbetsverk, biografer eller bibliotek är lätta att besöka för rullstolsburna, personer med barnvagn eller personer med nedsatt syn.

En miljö eller en enskild byggnad är fysiskt tillgänglig då den är funktionell, säker och trivsam för olika användare och då alla utrymmen i byggnaden är lätta att nå.

Begreppet webbtillgänglighet börjar vara etablerat när det gäller digitala tjänster. Webbtillgänglighet innebär alltså åtkomlighet i den digitala världen: att det är lätt för olika människor att använda digitala tjänster och innehållet i dem. Webbtillgängligheten förbättrar jämlikheten i det digitala samhället.

När webbtillgängligheten har beaktats i så stor utsträckning som möjligt kan olika människor självständigt använda digitala tjänster. Det förbättrar möjligheterna till självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Webbtillgänglighet är teknik, användbarhet och begripligt innehåll

En tillgänglig webbplats kan tänkas som en trebent pall, vilkens ben består av ett tekniskt felfritt genomförande, ett tydligt och lättfattligt användargränsnitt och begripligt innehåll.

När man planerar och skapar en tillgänglig digital tjänst behöver man beakta tre delområden:

  • det tekniska genomförandet
  • användbarheten och
  • ett tydligt och begripligt innehåll.

Teknisk tillgänglighet

En tekniskt välbyggd digital tjänst har en felfri och logisk källkod. Webbplatsen följer HTML-standarden och WCAG-riktlinjerna och fungerar på olika enheter och med olika assisterande teknik, exempelvis röststyrning och skärmläsningsprogram.

Användbarhet

Användbarhet innebär att den digitala tjänsten är lätt att överskåda, navigeringen är tydlig och det går smidigt att hitta den sida, funktion eller det innehåll man söker. Navigeringen bör inte ha för många nivåer och sidorna bör ha beskrivande och tydliga namn. Huvudinnehållet urskiljs tydligt från övriga element på sidan. Det går smidigt att utföra den önskade funktionen på sidan.

Begriplighet

Ett begripligt innehåll är viktigt för alla användare och en central del av en tillgänglig digital tjänst. Språket ska vara tydligt och begripligt och innehållet bör också finns som lättläst. Texten bör vara enkel att läsa och uppdelad i korta stycken och listor. Det bör finnas tillräckligt med beskrivande mellanrubriker. Också länkarnas texter bör vara beskrivande och begripliga.

Begriplighet omfattar även en tanke om att innehållet ska presenteras i flera olika kanaler; inte bara som text, utan också exempelvis i form av videor, bilder och ljud.

Att beakta webbtillgängligheten är att beakta kundernas behov

Webbtillgänglighet kan också betraktas som ett perspektiv där framför allt olika användare, deras mångahanda omständigheter, behov och eventuella begränsningar eller utmaningar uppmärksammas. Att beakta kundernas behov är centralt för webbtillgängligheten.

Eftersom människor skiljer sig mycket från varandra, skiljer sig också behoven när det gäller webbtillgängligheten. Något som är tillgängligt för en person behöver inte vara det för en annan.

Till exempel kan en person med nedsatt hörsel inte få information från en video där det förekommer tal, men ingen text. En person med nedsatt syn får däremot information från videon om ljudspåret är uttömmande, medan information som bara presenteras i visuell form är otillgänglig för honom eller henne.

När digitala tjänster och innehållet i dem planeras och genomförs är det väsentliga att så väl som möjligt förstå och beakta olika användares omständigheter och behov.

Principen design för alla

Webbtillgängligheten anknyter i hög grad till principen design för alla (på engelska Design for All eller Universal Design). Syftet med principen design för alla är att uppmärksamma olika användare redan i början av planeringen och att ta fram en tjänst som alla människor kan använda.