Utlåtande av enheten för tillgänglighetstillsyn till redogörelsen om de mänskliga rättigheterna

Enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland har avgett ett utlåtande om statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna. Syftet med redogörelsen är att skapa en enhetlig grund för statsrådets verksamhet.

I utlåtandet betonar enheten för tillgänglighetstillsyn betydelsen av tillgängliga digitala tjänster. Att digitala tjänster är tillgängliga är avgörande för att alla ska kunna använda tjänsterna självständigt.

Eftersom redogörelsen om de mänskliga rättigheterna kommer att styra verksamheten under en längre tid lyfter vi i utlåtandet fram den ständigt ökande digitaliseringen. När tekniken utvecklas blir det också enklare att beakta olika användares behov. Genom att sörja för en god digital tillgänglighet när de digitala tjänsterna utvecklas kan så många som möjligt av oss använda tjänsterna självständigt.  På motsvarande sätt kan bristande tillgänglighet försämra delaktigheten och leda till att människor exkluderas från samhället.

Digital tillgänglighet bidrar till ökad jämlikhet bland olika slags användare genom att överkomma eventuella hinder och begränsningar som medför svårigheter att ta del av digitalt innehåll.  När tjänsterna är tillgängliga kan även personer med exempelvis syn- eller hörselnedsättning använda dem.

Länken till utlåtandet på finska. En översättning till svenska publiceras senare.

Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoon 2020

Läs också

Tillgänglighet innebär samarbete på bolagsnivå

Läs föregående

Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

Läs nästa