Tillgänglighet innebär samarbete på bolagsnivå

Det är lätt att dra paralleller mellan Yle och tillgängligt medieinnehåll, eftersom vi inom Yle i flera årtionden har tagit fram innehåll som är tillgängliga.

Vår verksamhet styrs av Yle-lagen, enligt vilken vår uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor.

Vårt syfte har varit att uppfylla denna uppgift övergripande genom att ta fram teckenspråkigt innehåll, ljudtextning, syntolkning, innehåll på lätt finska och genom att göra våra nätinnehåll tillgängliga. Yles program har även högklassig program- och översättningstextning, och vi sänder nyheter också på många andra språk än våra nationalspråk.

Ett långsiktigt tillgänglighetsarbete som utvecklas kan emellertid inte endast innebära produktion av enskilt innehåll, utan man måste fästa vikt vid frågan som en helhet på bolagsnivå och tillgänglighetsarbetet ska göras systematiskt så att vi kan betjäna likvärdigt alla finländare nu och i framtiden.

För att främja en systematisk tillgänglighet på bolagsnivå har man i Yle inrättat en befattning som tillgänglighetsansvarig, som sköts av mig, och samlat ihop ett tillgänglighetsnätverk som förutom mig består av aktiva kommunikations-, strategi-, partnerskaps-, nät- och kundrelationsexperter som är intresserade av tillgänglighet samt kollegor från radio, textning, teckenspråkiga nyheter och nyheter på lätt finska.

Tillgänglighetsambassadörer i Yle

Vi, den tillgänglighetsansvarige och tillgänglighetsnätverket, verkar i Yle som ambassadörer för tillgänglighet: vi lyfter fram tillgänglighetsfrågor, påminner om vikten av tillgängligt innehåll och stöder Yle-medarbetarna i att ta hänsyn till tillgänglighet i deras vardagliga arbete.

I praktiken innebär vårt arbete både regelbundna möten och projektarbete. I nätverket går vi igenom behov och önskemål som kommit från både kunder och Yle-medarbetare och främjar dem. Vi har till exempel genomfört en nätutbildning som är riktad till alla vid Yle om tillgänglighet och betydelsen av tillgängliga medietjänster, och målet är att även ordna ett internt, upplevelsebaserat tillgänglighetsevenemang i Yle, så snart coronasituationen ger med sig. Vi deltar i team- och avdelningsmöten för att presentera vad tillgänglighet betyder i praktiken och hur man kan beakta detta i vardagen.

I ett mediehus som Yle känns det bra att arbeta i ett nätverk. Då innehåll i såväl tv, radio som nätet görs tillgängliga, kan inte endast en person eller en instans ha ansvaret för det praktiska genomförandet. En tillgänglig offentlig tjänst behöver en arbetsinsats av alla i Yle. Tack vare vårt omfattande nätverk når vi de rätta experterna som kan främja praktiska åtgärder.

Yles tillgänglighetsnätverk är också ett mycket inspirerande kollegium. Det är trevligt och energigivande att arbeta med människor som tycker att det är viktigt att främja tillgänglighet, som arbetar aktivt för att förbättra tillgängligheten och som inhämtar kunskaper om temat i olika delar av bolaget. Tillsammans har nätverket bred kompetens och en vision om frågor som gäller Yle och ett gemensamt mål om att förbättra bolagets tjänster.

Naturligtvis bidrar till allas vår entusiasm också att vårt arbete har ett starkt stöd från ledningen. Tillgänglighet har en central plats också i Yles färska strategi. Ett av bolagets fokusområden under kommande år är att mångsidigt betjäna specialgrupper: vi tillhandahåller tjänster för specialgrupper och ser till att specialgrupper också kan delta i att producera våra innehåll och tjänster.

Vi som är tillgänglighetsambassadörer deltar också i detta arbete.

Samarbete med kunderna

Förutom det interna ambassadörsarbetet i Yle har vårt nätverk som uppgift – och särskilt jag som tillgänglighetsansvarig – att aktivt också verka utanför huset: vi möter kunder och ordnar möten för dem med andra Yle-medarbetare. Vi informerar och kommunicerar om Yles tjänster, lyssnar på önskemål och feedback och förmedlar budskap om Yle till kunderna.

En central mötesplats för Yle-medarbetare och kunder är Yle-rådet, en grupp erfarenhetsexperter som består av representanter för specialgrupper och som vi möter några gånger om året. Vi i Yle önskar att våra kunder upplever att de kan påverka hurdana offentliga medietjänster som erbjuds i Finland. Yle-rådet har skapats särskilt för gemensam utveckling av tillgänglighet.

Till Yle-rådets möten bjuds in Yle-medarbetare som rådsmedlemmarna själva vill möta eller som hos oss i Yle har uttryckt sin önskan om att få komma och träffa rådet. Rådmedlemmarna har diskuterat tillgänglighetsfrågor bland annat med vår verkställande direktör Merja Ylä-Anttila samt vår chef för publikdialog Sami Koivisto. Rådet har hjälpt vår kommunikationsavdelning genom att berätta hur man allra bäst skulle göra diagram som finns som bilder bland nättext läsbara också för skärmläsare. Och när det mötesförbud som coronaviruset medfört upphör fortsätter vi inom rådet bland annat med att arbeta med frågor som gäller ljud i radio och tv.

Yle-rådet har också en roll i utvecklingen av helt nya saker. Utifrån rådsmedlemmarnas önskan har vi samlat all information om Yles tillgänglighet under en rubrik, och utvecklat symboler som i början av tv-sändningar visar vilka olika ljud- och textningsalternativ som erbjuds för varje program. I Arenan däremot har teckenspråkigt, syntolkat och lättläst innehåll samlats som egna paket för att göra det lättare att hitta tjänster.

Förbättring av tillgänglighet är ett maratonlopp

Tillgängligheten för Yles innehåll har en lång och fin historia, men det finns mycket som måste utvecklas och förbättras under en tidsperiod då sätten att använda media förändras och medietjänsterna förnyas. Således kan vi inte bara vila på våra lagrar och beundra vad vi har åstadkommit tidigare, utan i fråga om tillgängligheten måste vi lyfta blicken mot framtiden.

Yle producerar cirka 19 000 timmar tv-program, 16 000 timmar innehåll till Arenan och 47 000 timmar radioprogram per år, och uppskattningsvis cirka 2 000 000 publicerade nätartiklar. Detta innehåll skapas och tas emot allt oftare med nya sätt, på nya plattformar och nya slags enheter.

Det är inte möjligt att göra så stora mängder medieinnehåll tillgängligt över en natt och inte heller under ett eller två år. Men vi har viljan och entusiasmen att ständigt göra saker bättre. Likaså förstår vi att tillgänglighet inte är en snabbspurt. Vårt mål är också uthållighet, så att vi kan vara en stabil och pålitlig producent av tillgängligt medieinnehåll i Finland också under de kommande åren och årtiondena.

Skribent

Minna Pöntys

Tillgänglighetsansvarig
Yle

Läs också

Utbildning i eOppiva om digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

Läs föregående

Utlåtande av enheten för tillgänglighetstillsyn till redogörelsen om de mänskliga rättigheterna

Läs nästa