Regionförvaltningsverket ålade justitieministeriet att göra finlex.fi förenlig med tillgänglighetskraven

Regionförvaltningsverket i Södra Finland inspekterade webbplatsen finlex.fi för att säkerställa att den uppfyller tillgänglighetskraven som en del av den omfattande tillsynen av webbplatser 2023. Utifrån inspektionen ålade regionförvaltningsverket justitieministeriet att senast den 28 februari 2025 göra tjänsten förenlig med tillgänglighetskraven. Dessutom ansåg regionförvaltningsverket att tillgänglighetsutlåtandet om tjänsten inte uppfyller kraven i lagen om digitala tjänster och ålade justitieministeriet att se till att göra det förenligt med lagen.

Justitieministeriets webbplats finlex.fi valdes ut för den omfattande tillsynen över tillgänglighet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland under tillsynsperioden 2023. Vid inspektionen framkom ett betydande antal brister i tillgängligheten, varav vissa betydligt störde användningen av tjänsten. Regionförvaltningsverket ålade således justitieministeriet att se till att tjänsten senaste den 28 februari 2025 uppfyller tillgänglighetskraven.

Regionförvaltningsverket hade redan i sitt beslut från 2022 om webbplatsen finlex.fi uppmärksammat justitieministeriet på att följa tillgänglighetskraven, vilket innebär att bristerna har varit kända för justitieministeriet under en längre tid.

Tjänsten Finlex är en offentlig och avgiftsfri elektronisk tjänst för juridiskt material som justitieministeriet tillhandahåller. Tjänsten innehåller bland annat samlingar av aktuella författningar och ursprungliga författningar, avgöranden av inhemska och europeiska domstolar samt mycket annat rättsligt myndighetsmaterial, såsom myndighetsbeslut och -bestämmelser som olika myndigheter utfärdat.

“Vi ansåg att tjänsten Finlex är en betydande samhällelig tjänst där var och en kan granska centrala rättskällor och annat rättsligt material. Därför är det särskilt viktigt att alla har möjlighet att använda tjänsten också med de hjälpmedel de behöver, till exempel skärmläsare”, konstaterar Johanna Kuokkanen-Muotka, jurist vid enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Brister i tillgänglighetsutlåtandet

Utöver bristerna i tillgängligheten konstaterade regionförvaltningsverket utifrån sin inspektion att Finlex-tjänstens tillgänglighetsutlåtande inte motsvarar de innehållsmässiga kraven i lagen om digitala tjänster. Beskrivningen av tjänsten är daterad 9.10.2020. Tillgänglighetsutlåtandet innehöll bland annat ingen utredning om vilka delar av innehållet i tjänsteleverantörens digitala tjänst som inte uppfyller tillgänglighetskraven eller motiveringar till varför man avviker från tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetsutlåtandet hänvisade också bristfälligt till oproportionell börda för den del av tjänstens innehåll som inte är tillgängligt. En tjänsteleverantör kan avvika från tillgänglighetskraven om en förhandsbedömning av tillgängligheten visar att kraven medför en oproportionell börda. Justitieministeriet har inte angett några motiveringar för att verksamheten skulle orsakas av en oproportionell börda.

Det framgår inte heller av sammanhanget vilka delar av tjänsten som omfattas av en oproportionell börda och på vilka grunder. Därför ansåg regionförvaltningsverket att justitieministeriet inte hade förutsättningar att hänvisa till en oproportionell börda för tjänsten Finlex.

Syftet med tillgänglighetsutlåtandet är att ge användarna av den digitala tjänsten en uppdaterad bild av tjänstens tillgänglighet och andra relevanta tillgänglighetsaspekter.

“Det är viktigt att notera att tjänsteleverantören måste uppdatera utlåtandet i takt med att tjänstens innehåll förändras och hur dessa förändringar påverkar uppfyllandet av tillgänglighetskraven. Att skapa utlåtandet är inte en engångsåtgärd,” påminner Kuokkanen-Muotka.

I och med bestämmelsen ska justitieministeriet se till att tjänsten Finlex överensstämmer med tillgänglighetskraven och lämna in en utredning om de vidtagna åtgärderna till regionförvaltningsverket.

Läs mer i beslutsreferatetÖppnas i ett nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar på riksnivå för tillsynen av att kraven och skyldigheterna i 3 och 3 a kap. i lagen om digitala tjänster iakttas och ger allmän handledning och rådgivning om hur de uppfylls. Iakttagandet av tillgänglighetskraven främjar likabehandling i det digitala samhället.

Mer information

Johanna Kuokkanen-Muotka, jurist, johanna.kuokkanen-muotka@rfv.fi, 0295 016 574

Läs också

Tillgängligheten bör avsevärt förbättras i tjänsten som erbjuder juridisk information

Läs föregående