Tillgängligheten bör avsevärt förbättras i tjänsten som erbjuder juridisk information

Beskrivning av ärendet

Enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland har inspekterat tillgängligheten till webbplatsen som erbjuder juridiskt informationsmaterial som en del av den omfattande tillsynen 2023. Vid inspektionen upptäckte regionförvaltningsverket ett stort antal brister i tillgängligheten, varav vissa kännbart stör användningen av tjänsten.

Beslut i ärendet

I regionförvaltningsverkets avgörande ålades serviceleverantören att se till att webbplatsen är förenlig med tillgänglighetskraven i 7 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019, nedan lagen om digitala tjänster). Dessutom ålade regionförvaltningsverket tjänsteleverantören att se till att tillgänglighetsutlåtandet om webbplatsen motsvarar kraven i 9 § 1 mom. 1 punkten i lagen om digitala tjänster.

Motivering till avgörandet

Den inspekterade tjänsten är en samhällsviktig tjänst som möjliggör allas tillgång till centrala rättskällor och juridiskt material. Utifrån sin inspektion ansåg regionförvaltningsverket att webbplatsen inte motsvarade tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster. Tjänsten innehöll ett betydande antal brister i tillgängligheten, varav vissa betydligt störde användningen av tjänsten. Dessutom hade tjänsteleverantören i sitt tillgänglighetsutlåtande hänvisat till en oproportionell börda utan att specificera vilka delar av tjänsten som omfattas av den oproportionella bördan och på vilka grunder.

Regionförvaltningsverket betonade i motiveringarna till sitt beslut att tjänsten är av samhällelig betydelse och central med tanke på allas rättsskydd. Enligt regionförvaltningsverket hade tjänsteleverantören inte förutsättningar att avvika från kraven i lagen om digitala tjänster på grund av en oproportionell börda. Regionförvaltningsverket betonade att hänvisning till en oproportionell börda förutsätter en förhandsbedömning och skyldighet att påvisa att grunderna existerar. Tjänsteleverantören hade trots regionförvaltningsverkets begäran inte visat några grunder för att hänvisa till en oproportionell börda.

Regionförvaltningsverket betonade också vikten av tillgänglighetsutlåtandet som en informationskälla om tjänstens tillgänglighet för användarna av den digitala tjänsten. Enligt regionförvaltningsverket är exempelvis information om hänvisning till en oproportionell börda och grunderna för detta sådan information om tjänstens tillgänglighet som tjänsteleverantören ska ange i tillgänglighetsutlåtandet.

Enligt regionförvaltningsverket har tjänsteleverantören känt till bristerna i tillgängligheten redan under en längre tid. Regionförvaltningsverket har i sitt klagomålsbeslut från 2022 fäst tjänsteleverantörens uppmärksamhet vid de tillgänglighetskrav som föreskrivs i lagen om digitala tjänster och vid tjänstens tillgänglighetsutlåtande.

Läs också

Regeringen lämnade ett förslag till riksdagen om koncentrering av tillsynen över den fysiska och den digitala tillgängligheten

Läs föregående

Regionförvaltningsverket ålade justitieministeriet att göra finlex.fi förenlig med tillgänglighetskraven

Läs nästa