illustration

Regionförvaltningsverket upptäckte betydande tillgänglighetsbrister i en applikation för kollektivtrafiken

Beskrivning av ärendet

Enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland granskade under tillsynsperioden 2022 hur tillgänglighetskraven uppfylldes i en applikation för kollektivtrafiken. Vid granskningen upptäckte regionförvaltningsverket betydande tillgänglighetsbrister i appen, av vilka en del hade konstaterats redan vid granskningen under den föregående tillsynsperioden.

Avgörandet i ärendet

Regionförvaltningsverket ålade tjänsteleverantören med ett beslut den 26 september 2023 att se till att applikationen i fråga om vissa konstaterade tillgänglighetsbrister uppfyller tillgänglighetskraven i kapitel 3 i lagen om digitala tjänster (306/2019). Beslutet gäller den version som är framtagen för operativsystemet iOS. Enligt beslutet ska tjänsteleverantören se till att applikationens betydande tillgänglighetsbrister har avhjälpts senast den 26 februari 2024. Regionförvaltningsverket har dessutom uppmanat tjänsteleverantören att se till att också de övriga tillgänglighetsbristerna som nämndes i granskningsrapporten åtgärdas.

Tjänsteleverantören ska senast den 11 mars 2024 skicka regionförvaltningsverket en redogörelse för de åtgärder som den har vidtagit för att avhjälpa de betydande tillgänglighetsbristerna som nämns i granskningsrapporten.

Motivering till beslutet

Tjänsten som granskades var en applikation för kollektivtrafiken. Regionförvaltningsverket har granskat tillgängligheten i appen både under tillsynsperioden 2020–2021 och tillsynsperioden 2022. Regionförvaltningsverket anser att appen är en samhälleligt viktig digital tjänst vars tillgänglighet det är särskilt viktigt att ge akt på.

Regionförvaltningsverket konstaterade i beslutsmotiveringen att granskningen av tjänsteleverantörens digitala tjänst tillsynsperioden 2022 visade på tillgänglighetsbrister som avsevärt försvårar användningen av tjänsten för vissa användare. Alla tillgänglighetsbrister förutom en konstaterades även vid granskningen under den förra tillsynsperioden 2020–2021. Bristerna hade inte avhjälpts före granskningen under tillsynsperioden 2022.

Tjänsteleverantören har i sin redogörelse till regionförvaltningsverket konstaterat att en del av bristerna som regionförvaltningsverket hade påpekat att avsevärt försvårar användningen kommer att åtgärdas antingen under det pågående förnyelsearbetet eller under senare utvecklingsarbete. Tjänsteleverantören nämner också i sin redogörelse att den kommer att utreda hur mycket arbete som krävs för att åtgärda de övriga tillgänglighetsbristerna som rapporten visade på. Tjänsteleverantören kommer som en del av den kontinuerliga utvecklingen av applikationen bedöma om ändringarna går att genomföra.

I sin motivering konstaterade regionförvaltningsverket att syftet med lagen om digitala tjänster är att främja likabehandling genom att förbättra möjligheterna särskilt för personer med funktionsnedsättning att fungera självständigt i samhället. När regionförvaltningsverket granskade tillgängligheten i appen upptäcktes dock sådana brister som regionförvaltningsverket anser avsevärt försvårar användningen av tjänsten. Dessutom upptäcktes största delen av bristerna redan under tillsynsperioden 2020–2021 och bristerna hade inte åtgärdats före tillsynsperioden 2022.

Regionförvaltningsverket lyfte i motiveringen fram att tillgänglighetskraven enligt kapitel 3 i lagen om digitala tjänster har tillämpats på mobilapplikationer från och med den 23 juni 2021. Applikationen borde redan då ha uppfyllt tillgänglighetskraven enligt lagen. Regionförvaltningsverket konstaterade också att tjänsteleverantörens redogörelse inte innehöll någon godtagbar motivering till att avvika från tillgänglighetskraven.

Regionförvaltningsverket anser att det är viktigt att alla användare har samma möjligheter att självständigt använda appen.

Eftersom betydande tillgänglighetsbrister upptäckts i appen och bristerna inte har åtgärdats efter granskningen tillsynsperioden 2020–2021 ålade regionförvaltningsverket tjänsteleverantören att se till att de betydande tillgänglighetsbristerna i appen har åtgärdats senast den 26 februari 2024.

Läs också

WCAG 2.2 införlivas inte genast i lagen om digitala tjänster

Läs föregående

Regionförvaltningsverket upptäckte ett betydande stort antal brister i tillgängligheten på en kommuns webbplats

Läs nästa