illustration

Regionförvaltningsverket upptäckte ett betydande stort antal brister i tillgängligheten på en kommuns webbplats

Beskrivning av ärendet

Enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland granskade under tillsynsperioden 2022 hur tillgänglighetskraven uppfylldes på en kommuns webbplats. Granskningen visade på avsevärt många brister i tillgängligheten. En del av de upptäckta bristerna är sådana att de avsevärt försvårar användningen av webbplatsen för vissa användare. Samma brister fanns även när webbplatsen granskades under föregående tillsynsperiod.

Avgörandet i ärendet

Regionförvaltningsverket ålade tjänsteleverantören med ett beslut den 13 november 2023 att se till att webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven i kapitel 3 i lagen om digitala tjänster (306/2019). Enligt beslutet ska tjänsteleverantören se till att webbplatsens tillgänglighetsbrister har avhjälpts senast den 12 juli 2024. Tjänsteleverantören ska senast den 9 augusti 2024 skicka regionförvaltningsverket en redogörelse för de åtgärder som den har vidtagit för att avhjälpa tillgänglighetsbristerna.

Motivering till beslutet

Tjänsten vars tillgänglighet regionförvaltningsverket granskade under tillsynsperioden 2022 var en kommuns webbplats. Regionförvaltningsverket hade också granskat samma webbplats under den föregående tillsynsperioden 2020–2021.

I beslutsmotiveringen konstaterar regionförvaltningsverket att granskningen visade på ett avsevärt stort antal tillgänglighetsbrister och att en del av dem i betydande grad försvårar användningen av tjänsten för vissa användare. Regionförvaltningsverket konstaterar också att tillgänglighetsbristerna som hade upptäckts tillsynsperioden 2020–2021 trots given styrning inte hade avhjälpts ens delvis före granskningen som gjordes under tillsynsperioden 2022.

Tjänsteleverantören har också själv i sin förklaring till regionförvaltningsverket konstaterat att webbplatsen har många brister som skulle kräva grundliga förbättringar. Enligt förklaringen hade tillgänglighetsbristerna inte åtgärdats ens delvis eftersom tjänsteleverantören inte kunnat reservera tillräckligt med resurser för arbetet och eftersom det inte fanns någon i organisationen som hade kapacitet att börja planera och genomföra åtgärderna. I sin förklaring lyfter tjänsteleverantören också fram att webbplatsen sannolikt kommer att flyttas till en helt ny plattform eftersom supporten för den nuvarande snart upphör. Enligt förklaringen skulle det ta minst  6–12 månader att flytta webbplatsen till den nya plattformen. Tjänsteleverantören konstaterar i sin förklaring att det inte är ändamålsenligt att använda resurser till att avhjälpa tillgänglighetsbristerna på den nuvarande plattformen eftersom den i vilket fall som helst kommer att ersättas med en ny plattform.

I sin motivering konstaterar regionförvaltningsverket att det faktum att organisationen inte kunnat avsätta de resurser som behövts eller inte haft tillräckligt kunnande inte är godtagbara anledningar enligt lagen om digitala tjänster att göra undantag från tillgänglighetskraven. Lagen kräver att tjänsteleverantören ser till att datainnehållet i tjänsteleverantörens digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven när datainnehållet är tillgängligt för tjänsteanvändarna. Regionförvaltningsverket konstaterar också att kapitel 3 i lagen har tillämpats från och med den 23 september 2019 på webbplatser som har offentliggjorts den 23 september 2018 eller efter det och från och med den 23 september 2020 på webbplatser som har offentliggjorts före den 23 september 2018. Det här innebär att webbplatsen borde ha uppfyllt tillgänglighetskraven enligt 7 § i lagen från och med ovan nämnda datum, beroende på när webbplatsen har offentliggjorts.

I motiveringen tog regionförvaltningsverket inte ställning till om lagens tillgänglighetskrav ska uppfyllas exempelvis genom att avhjälpa bristerna i den nuvarande tjänsten eller genom att förnya tjänsten helt och hållet. Regionförvaltningsverket anser att tjänsteleverantörens förklaring inte innehåller någon godtagbar motivering till att avvika från tillgänglighetskraven. Förklaringen innehåller inte heller någon tillförlitlig plan för hur bristerna ska åtgärdas. Regionförvaltningsverket anser att tjänsteleverantören haft tillräckligt med tid att före den granskning som gjordes 1.2.2023–6.3.2023 och som gällde tillsynsperioden 2022 antingen avhjälpa de tillgänglighetsbrister som hade konstaterats under tillsynsperioden 2020–2021 eller presentera en tillförlitlig plan för hur alla tillgänglighetsbrister som avsevärt försvårade användningen av tjänsten ska avhjälpas eller en plan för hur tjänsten ska förnyas helt och hållet.

Regionförvaltningsverket lyfte i sin motivering fram att syftet med lagen är att främja likabehandling genom att förbättra möjligheterna särskilt för personer med funktionsnedsättning att fungera självständigt i samhället. Eftersom betydande tillgänglighetsbrister upptäckts i tjänsteleverantörens webbplats och bristerna inte heller har avhjälpts efter granskningen tillsynsperioden 2020–2021 har regionförvaltningsverket ålagt tjänsteleverantören att se till att webbplatsen senast den 12 juli 2024 uppfyller tillgänglighetskraven i kapitel 3 i lagen om digitala tjänster. Tjänsteleverantören ska senast den 9 augusti 2024 skicka regionförvaltningsverket en redogörelse för de åtgärder som den har vidtagit för att avhjälpa tillgänglighetsbristerna.

Läs också

Regionförvaltningsverket upptäckte betydande tillgänglighetsbrister i en applikation för kollektivtrafiken

Läs föregående

Regionförvaltningsverket har meddelat två förelägganden om avhjälpande av tillgänglighetsbrister

Läs nästa