Regionförvaltningsverket har meddelat två förelägganden om avhjälpande av tillgänglighetsbrister

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har som en del av övervakningen av digitala tjänster enligt tillsynsprogrammet för 2022 meddelat två förelägganden.

Under 2022 övervakade Regionförvaltningsverket i Södra Finland tillgängligheten hos sammanlagt 217 digitala tjänster som en del av det tillsynsprogram som fastställts av Europeiska kommissionen. Utifrån resultaten av övervakningen strävar regionförvaltningsverket i första hand efter att ge tjänsteleverantörerna vägledning om hur de ska uppfylla tillgänglighetskraven och fullgöra skyldigheterna enligt lagen om digitala tjänster.

Regionförvaltningsverket kan i samband med övervakningen ålägga tjänsteleverantören att se till att den digitala tjänsten inom en skälig tid uppfyller tillgänglighetskraven enligt lagen.

Betydande brister i tillgängligheten i en applikation för kollektivtrafiken

Regionförvaltningsverkets första föreläggande gällde en mobilapplikation som även hade granskats under föregående tillsynsperiod 2020–2021. Applikationen hade brister som avsevärt försvårade användningen av den och som återkom trots den vägledning som hade getts i samband med den föregående tillsynsperioden.

”Vid granskningen upptäckte vi brister som försvårade användningen av tjänsten avsevärt och som vi redan hade rapporterat om efter den föregående tillsynsperioden. Därmed beslutade vi att ålägga tjänsteleverantören att avhjälpa bristerna”, konstaterar överinspektör Juha Suomalainen från enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Utöver att regionförvaltningsverket ålade tjänsteleverantören att åtgärda de största tillgänglighetsbristerna uppmanades tjänsteleverantören också att åtgärda även de övriga tillgänglighetsbrister som lyfts fram i granskningsrapporten.

Läs mer i beslutsreferatet

Ett betydande antal tillgänglighetsbrister upptäcktes på en kommuns webbplats

Regionförvaltningsverkets andra föreläggande gällde en webbplats som också hade granskats under den föregående tillsynsperioden 2020–2021. Webbplatsen konstaterades ha ett betydande antal tillgänglighetsbrister. Tjänsteleverantören hade inte åtgärdat bristerna ens delvis trots den vägledning som gavs den föregående tillsynsperioden.

”Av granskningen och kommunens förklaring framgick det att tjänsteleverantören inte ens delvis hade åtgärdat de tillgänglighetsbrister som hade rapporterats under den föregående granskningen. På grund av det beslutade vi att ålägga tjänsteleverantören att se till att webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven”, säger Juha Suomalainen.

Läs mer i beslutsreferatet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar i Finland för tillsynen av hur tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster uppfylls samt ger allmän vägledning och rådgivning om tillgänglighetskraven.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 – Ursprungliga författningar – FINLEX ®

Mer information

Johanna Kuokkanen-Muotka, jurist,
p. 0295 016 574, johanna.kuokkanen-muotka@rfv.fi

Läs också

Regionförvaltningsverket upptäckte ett betydande stort antal brister i tillgängligheten på en kommuns webbplats

Läs föregående

Resultaten av tillsynsperioden 2022 färdiga

Läs nästa