Illustration

Resultaten av tillsynsperioden 2022 färdiga

Regionförvaltningsverkets enhet för tillgänglighetstillsyn har publicerat resultaten av sin övervakning tillsynsperioden 2022. Endast några av de granskade digitala tjänsterna hade inga tillgänglighetsbrister alls.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) innehåller tillgänglighetskrav och skyldigheter som hänför sig till digital tillgänglighet samt bestämmelser om dithörande tillsyn. Syftet med lagen är att så många människor som möjligt ska kunna använda digitala tjänster på lika villkor. Regionförvaltningsverkets enhet för tillgänglighetstillsyn övervakar hur tillgänglighetskraven enligt lagen uppfylls.

Mycket få digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven

Tillsynsperioden 2022 granskade regionförvaltningsverket totalt 217 digitala tjänster. Med en ingående övervakningsmetod granskades sammanlagt 20 webbplatser och 12 mobilapplikationer. Ingen av dem uppfyllde alla tillgänglighetskrav. Med en förenklad övervakningsmetod granskades 185 webbplatser. Endast två av dem hade inga tillgänglighetsbrister.

Den ingående granskningen görs huvudsakligen som manuellt expertarbete och den förenklade granskningen i huvudsak automatiserat. Granskningarna som gällde tillsynsperioden 2022 blev färdiga först sommaren 2023. Granskningarna som gäller 2023 pågår fortfarande. Vi informerar om resultaten för 2023 när granskningarna har slutförts.

Sammanfattning av granskningarna med den ingående övervakningsmetoden

De brister som uppdagades vid granskningarna försvårar användningen av de digitala tjänsterna särskilt för personer med nedsatt syn och personer som använder webbplatserna med hjälp av skärmläsningsprogram, tangentbordet eller ett motoriskt hjälpmedel.

De vanligaste tillgänglighetsbristerna hos webbplatser gällde interaktiva elements namn, roll och värde, maskinläsbar läsordning, bristfällig kontrast, strukturen på rubriker och innehåll samt tillgänglighet med tangentbordet.

En stor del av de brister som upptäcktes på webbplatserna fanns i de delar som är likadana på alla sidor på webbplatsen. Till sådana delar hör bland annat sidvyns sidhuvud som vanligen innehåller den huvudsakliga navigeringsmekanismen, språkval och en sökfunktion samt sidfoten där det i allmänhet finns bland annat snabblänkar till kontaktuppgifter och till annat centralt innehåll på webbplatsen. Genom att åtgärda bristerna i de delar som är likadana på alla sidor kan man snabbare förbättra webbplatsens tillgänglighet än genom att fokusera på vissa enskilda brister i innehållsdelarna.

De vanligaste tillgänglighetsbristerna i mobilapplikationer gällde bristfälligt stöd för plattformens tillgänglighetsegenskaper, enhetens läge, bristfällig kontrast, förstoring av texten, interaktiva elements namn, roll och värde, maskinläsbar läsordning, strukturen på rubriker och innehåll samt tillgänglighet med tangentbordet. Mellan de granskade applikationernas operativsystem upptäcktes inga betydande skillnader, utan både Android- och iOS-appar hade i genomsnitt lika många brister.

Noggrannare sammanfattningar av resultaten av den ingående övervakningen av webbplatser och mobilapplikationer hittar du via länkarna nedan.

Sammanfattning av resultaten av den ingående övervakningen av webbplatser tillsynsperioden 2022, pdf.Öppnas i ett nytt fönster

Sammanfattning av resultaten av den ingående övervakningen av mobilapplikationer tillsynsperioden 2022, pdf.Öppnas i ett nytt fönster

Sammanfattning av granskningarna med den förenklade övervakningsmetoden

Med den förenklade övervakningsmetoden granskades sammanlagt 185 webbplatser. De granskade webbplatserna drevs av såväl statliga, kommunala och samkommunala myndigheter som av privata företag och aktörer inom tredje sektorn.

De tillgänglighetsanpassningar som enligt resultaten orsakade mest utmaningar var bland annat att se till att texter hade tillräcklig kontrast och att bilder, länkar, rubriker, iframe-element och formulärelement hade tillgängliga namn. Ett tillgängligt namn är hur skärmläsaren läser elementet för användaren och med vilket ord man hänvisar till elementet när webbplatsen används med röststyrning. Fel när det gäller tillgängliga namn kan försvåra eller förhindra användningen av webbplatsen för dem som använder den med hjälpmedel.

Utifrån resultaten av den förenklade övervakningen fick tjänsteleverantörerna granskningsrapporterna av regionförvaltningsverket och uppmaning att avhjälpa de brister som fanns så att webbplatserna uppfyller tillgänglighetskraven. En del av webbplatserna valdes utifrån granskningen ut för en ny granskning som kommer att ingå i den förenklade övervakningen 2023.

Ett närmare sammandrag och mer om bland annat indelningen av webbplatserna kan du läsa via länken nedan.

Sammanfattning av resultaten av den förenklade övervakningen tillsynsperioden 2022, pdf.

Regionförvaltningsverket meddelade två förelägganden

Regionförvaltningsverket strävar i första hand efter att ge tjänsteleverantörerna vägledning om hur de ska uppfylla tillgänglighetskraven och fullgöra skyldigheterna enligt lagen om digitala tjänster. Tillsynsmyndigheten kan ändå i samband med övervakningen ålägga tjänsteleverantören att se till att den digitala tjänsten inom en skälig tid uppfyller kraven enligt kapitel 3 och 3 a i lagen.

Regionförvaltningsverket meddelade två förelägganden i anslutning till tillsynsprogrammet för år 2022. Du kan läsa mer om föreläggandena och grunderna för dem via länken nedan.

Regionförvaltningsverket har meddelat två förelägganden om avhjälpande av tillgänglighetsbrister – Tillgänglighetstillsyn (tillganglighetskrav.fi)

Mer information om övervakningen och resultaten av den

Överinspektör, Juha Suomalainen
juha.suomalainen@rfv.fi, tfn 0295 016 689

Överinspektör Eetu Komsi,
eetu.komsi@rfv.fi, tfn 0295 016 571

Läs också

Regionförvaltningsverket har meddelat två förelägganden om avhjälpande av tillgänglighetsbrister

Läs föregående

Lagförslaget om centraliseringen av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet ute på remiss

Läs nästa