illustration

Tillgänglighetskraven gäller de digitala tjänster som ett offentligt företag inom postsektorn tillhandahåller till den del de hänför sig till samhällsomfattande tjänster enligt postlagen

Beskrivning av ärendet

Regionförvaltningsverket behandlade ett klagomål som gällde ankomstaviseringar som publicerades i en digital tjänst som tillhandahålls av en aktör som erbjuder tjänster inom postsektorn. Enligt klagomålet uppfyllde ankomstaviseringarna inte tillgänglighetskraven. Den centrala frågan vid behandlingen av ärendet var till vilka delar lagen om digitala tjänster ska tillämpas på de digitala tjänster som tillhandahålls av en aktör inom postsektorn. Klaganden hade också skickat tjänsteleverantören respons om tjänstens tillgänglighet, men tjänsteleverantören hade inte reagerat på responsen.

Avgörandet i ärendet

I sitt avgörande gjorde regionförvaltningsverket tjänsteleverantören uppmärksam på lagens krav gällande behandlingen av tillgänglighetsrespons. På grund av att regionförvaltningsverket inte hade behörighet i ärendet tog regionförvaltningsverket inte ställning till tillgängligheten i ankomstaviseringarna.

Grunder för avgörandet

Regionförvaltningsverket ansåg i sin motivering att behandlingen av ärendet krävde att regionförvaltningsverket först avgjorde frågan om tillämpningsområdet enligt lagen om digitala tjänster. Enligt lagen om digitala tjänster tillämpas lagen på digitala tjänster som tillhandahålls inom sektorn posttjänster av offentliga företag som avses i försörjningslagen (1398/2016) eller av enheter enligt den lagen som är verksamma med stöd av särskilda rättigheter eller ensamrätter som har beviljats av en myndighet, till den de syftar till att tillhandahålla allmänheten tjänster inom sektorn posttjänster.

I försörjningslagen avses med posttjänster tillhandahållande av de samhällsomfattande tjänster som avses i 3 kap. i postlagen (415/2011). I kapitel 3 i postlagen finns bland annat bestämmelser om vilka postförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och om insamling, utdelning och informationsskyldighet som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. Regionförvaltningsverket ansåg att lagen om digitala tjänster tillämpas på tjänsteleverantörens verksamhet åtminstone när den tillhandahåller samhällsomfattande tjänster enligt kapitel 3 i postlagen.

Klagomålet gällde en digital tjänst som tillhandahålls av en aktör som erbjuder tjänster inom postsektorn. Den som använder den digitala tjänsten kan exempelvis följa paket som skickas per post och få en avisering när paketet har kommit fram. Tjänsteleverantören som klagomålet gällde ansåg i sin redogörelse att dess digitala tjänst inte över huvud taget kan anses omfattas av lagen om digitala tjänster eftersom det är fråga om en frivillig kommersiell tjänst som tjänsteleverantören erbjuder och som inte omfattas av postlagen eller skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

Vid behandlingen av klagomålet ansåg regionförvaltningsverket att det inte var ändamålsenligt att närmare bedöma den digitala tjänsten och dess funktioner utifrån tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster eftersom ankomstaviseringarna som avsågs i klagomålet inte hör till de samhällsomfattande tjänsterna och omfattas därmed inte av lagen om digitala tjänster. Regionförvaltningsverket konstaterade dock på ett allmänt plan att om den digitala tjänsten har datainnehåll eller funktioner som kan anses hänföra sig till tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster enligt postlagen omfattas de av lagen om digitala tjänster och ska därmed uppfylla tillgänglighetskraven.

Regionförvaltningsverket konstaterade också att om det inte är möjligt att helt och hållet åtskilja de digitala tjänster som tjänsteleverantören tillhandahåller allmänheten och som hänför sig till de samhällsomfattande tjänsterna från andra digitala tjänster som tjänsteleverantören erbjuder allmänheten eller avtalskunder ska hela den digitala tjänsten granskas utifrån tillgänglighetskraven. En digital tjänst som hänför sig till samhällsomfattande tjänster ska uppfylla tillgänglighetskraven under hela serviceprocessen.

Vid utredningen av ärendet framkom det att tjänsteleverantören hade strävat efter att iaktta tillgänglighetskraven i sina digitala tjänster i mycket större utsträckning än vad som krävs enligt tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster. Tjänsteleverantören hade också vidtagit åtgärder för att förbättra ankomstaviseringarnas tillgänglighet. Regionförvaltningsverket ansåg att detta var bra och konstaterade att tjänsteleverantören på det här sättet förbättrade användarnas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor.

När det gällde behandlingen av tillgänglighetsrespons gjorde regionförvaltningsverket tjänsteleverantören uppmärksam på förfarandebestämmelserna enligt lagen om digitala tjänster. Enligt lagen om digitala tjänster har var och en rätt att till en sådan tjänsteleverantör som avses i lagen om digitala tjänster sända respons om avvikelser från tillgänglighetskraven som upptäcks i tjänsteleverantörens digital tjänst. Regionförvaltningsverket poängterade att om tjänsteleverantören omfattas av lagen om digitala tjänster ska den besvara responsen även om responsen gäller en tjänst som inte hör till tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster. Om bristen, den digitala tjänsten eller en del av tjänsten inte hör till tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster ska tjänsteleverantören i sitt svar informera den som lämnat respons om detta.

Central lagstiftning

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 1–3 §, 7 §, 11–12 §

Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) 5 §, 9 §, 10 §

Postlag (415/2011) 15 §, 17 §

Läs också

Lagförslaget om centraliseringen av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet ute på remiss

Läs föregående

Tillgänglighetskraven får inte kringgås genom att ta bort inspelningar från webbplatsen

Läs nästa