Illustration

Tillgänglighetskraven får inte kringgås genom att ta bort inspelningar från webbplatsen

Beskrivning av ärendet

Klagomålet gällde inspelningar av direktsändningar som en myndighet hade publicerat i icke-tillgängligt format på sin webbplats och som myndigheten hade tagit bort inom 14 dygn från det att inspelningarna hade publicerats.

Avgörandet i ärendet

I beslutet delgav regionförvaltningsverket myndigheten sin uppfattning att enligt lagen om digitala tjänster ska tjänsteleverantören inom 14 dygn se till att inspelningen av en direktsändning uppfyller tillgänglighetskraven om inspelningen lämnas kvar på webben eller publiceras på nytt. Det är inte förenligt med lagens syfte att kringgå tillgänglighetskraven genom att inom 14 dygn från publiceringen ta bort inspelningar som inte uppfyller kraven eller att helt låta bli att publicera inspelningar.

Regionförvaltningsverket uppmanade dessutom myndigheten att uppdatera sitt tillgänglighetsutlåtande med aktuella uppgifter, komplettera utlåtandet med information om videornas tillgänglighet samt med tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter och uppdatera utlåtandet så att det uppfyller 9 § i lagen om digitala tjänster.

Grunder för avgörandet

Enligt den redogörelse som regionförvaltningsverket fick i ärendet hade myndigheten som var föremål för klagomålet tolkat lagen på så sätt att icke-tillgängliga inspelningar av direktsändningar kan publiceras om de tas bort inom 14 dygn. Myndigheten konstaterade vidare i sin redogörelse att inspelningarna hade en begränsad målgrupp.

Regionförvaltningsverket konstaterade att lagen om digitala tjänster förpliktar tjänsteleverantörerna att se till att innehållet i deras digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven när innehållet publiceras. Det här gäller inte direktsändningar. Om inspelningen av en direktsändning ändå lämnas kvar på webbplatsen eller publiceras på nytt ska den bearbetas så den uppfyller tillgänglighetskraven inom 14 dygn från sändningen eller från det att inspelningen av sändningen publicerades.

Om det redan från första början var meningen att inspelningen av direktsändningen endast skulle finnas att tillgå en kort tid tillämpas i regel inte tillgänglighetskraven på den. Regionförvaltningsverket ansåg ändå att det här gäller innehåll som finns att tillgå endast en kort tid av andra anledningar än att kringgå tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster.

Regionförvaltningsverket konstaterade också att när det gäller videor som rör allmänhetens hälsa, välmående eller säkerhet bör tjänsteleverantören bedöma om det är nödvändigt att se till att videorna uppfyller tillgänglighetskraven snabbare än inom 14 dygn. Regionförvaltningsverket poängterade att gällande sådana videor bör man särskilt se till att de finns att tillgå också i ett format som uppfyller tillgänglighetskraven.

Regionförvaltningsverket poängterade också att lagen om digitala tjänster inte kräver att icke-tillgängligt material raderas från webbplatsen. Lagens syfte är inte heller att förhindra att material publiceras på en webbplats eller i någon annan digital tjänst. Om det innebär en oproportionell börda för tjänsteleverantören att uppfylla tillgänglighetskraven kan den hänvisa till detta i tillgänglighetsutlåtandet och redogöra för skälen till avvikelser från tillgänglighetskraven.

Regionförvaltningsverket poängterade att syftet med lagen om digitala tjänster är att främja tillgängligheten hos innehållet i digitala tjänster och därmed förbättra vars och ens möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Syftet med lagen är att säkerställa att digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven och kan användas av alla oberoende av målgrupp. Det är inte förenligt med lagen att beroende på målgruppen låta bli att uppfylla tillgänglighetskraven.

Regionförvaltningsverket konstaterade vidare att tillgänglighetsutlåtandet saknade aktuella uppgifter om tillgänglighetsbrister i webbplatsens innehåll och andra uppgifter som krävs enligt lagen om digitala tjänster och uppmanade myndigheten att uppdatera utlåtandet.

Centrala lagar och rekommendationer

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 1–3 §, 7–9 §, 11–12 §, 17 §

Läs också

Tillgänglighetskraven gäller de digitala tjänster som ett offentligt företag inom postsektorn tillhandahåller till den del de hänför sig till samhällsomfattande tjänster enligt postlagen

Läs föregående