illustration

Tillgänglighetsutlåtanden och svar på respons om tillgängligheten låg i fokus i klagomålsbesluten år 2023

Under 2023 fick Regionförvaltningsverket i Södra Finland sammanlagt 17 klagomål om tillgängligheten i digitala tjänster. Största delen av klagomålen gällde webbplatser. Några klagomål gällde mobilapplikationer.

Klagomålen från användarna av digitala tjänster gällde brister i bland annat webbplatsernas tillgänglighetsutlåtanden, att användarna inte hade fått svar när de lämnat respons på den digitala tjänstens tillgänglighet eller allmänna tillgänglighetsbrister hos webbplatser eller filer. Största delen av klagomålen lyfte fram mer än en tillgänglighetsbrist i varje digital tjänst.

Under 2023 avgjorde regionförvaltningsverket totalt 22 klagomål om tillgängligheten i digitala tjänster. I de klagomålsärenden som inleddes gav regionförvaltningsverket 11 tjänsteleverantörer administrativ styrning i klagomålsbesluten. Till största delen gjorde regionförvaltningsverket tjänsteleverantörerna uppmärksamma på kraven och skyldigheterna enligt lagen om digitala tjänster eller delgav tjänsteleverantörerna sin uppfattning om det här. År 2023 meddelade regionförvaltningsverket inte någon anmärkning.

Tio klagomål föranledde inga åtgärder av regionförvaltningsverket eftersom de huvudsakligen gällde andra tillgänglighetsbrister än dem som avses i lagen om digitala tjänster. Typiska sådana här brister som påtalades var exempelvis den digitala tjänstens utseende, att språket inte var lättläst, tillgången till kontaktuppgifter eller allmänna systemstörningar. En del av klagomålen gällde också tjänsteleverantörer som inte omfattas av lagen om digitala tjänster.

Klagomålen krävde tolkning av lagens tillämpningsområde och lyfte fram brister i tillgänglighetsutlåtandena

En intressant detalj i klagomålsärendena som inleddes 2023 var att de krävde tolkning av tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster, särskilt när det gällde tjänster inom energisektorn och postsektorn som erbjuds allmänheten. I de här klagomålen var regionförvaltningsverket tvunget att bedöma tjänsteleverantörens juridiska ställning och ta ställning till vilka av tjänsteleverantörens tjänster som kunde anses höra till lagens tillämpningsområde.

En annan viktig observation regionförvaltningsverket gjorde gällde tjänsteleverantörernas tillgänglighetsutlåtanden. Klagomålen 2023 som gällde tillgänglighetsutlåtanden visade särskilt att tjänsteleverantörerna nästan inte alls hade uppdaterat utlåtandena efter att de hade skapat dem. Regionförvaltningsverket anser att det är oroväckande att vissa tjänsteleverantörer verkar anta att utlåtandet inte behöver uppdateras. Det här innebär att om det görs sådana ändringar som inverkar på tillgängligheten i webbplatsen eller mobilapplikationen framgår detta inte av tillgänglighetsutlåtandet.

Du hittar alla referat av klagomålsbeslut här: Referat av klagomålsbeslut – Tillgänglighetskrav

De som använder digitala tjänster har rättigheter

Om det finns innehåll i den digitala tjänsten som inte uppfyller tillgänglighetskraven har användaren för att utreda sina intressen, rättigheter eller skyldigheter, eller för att få sina intressen eller rättigheter tillgodosedda eller för att fullgöra sina skyldigheter rätt att begära av en tjänsteleverantör som omfattas av lagen att få innehållet i en form som uppfyller tillgänglighetskraven. Användaren kan också ge tjänsteleverantören respons om bristande tillgänglighet. Tjänsteleverantören ska besvara begäran eller responsen inom två veckor.

Om tjänsteleverantören inte svarar eller svaret inte är tillfredsställande kan användaren kontakta enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland och lämna en begäran om utredning eller ett klagomål.

På basis av klagomålet ger regionförvaltningsverket tjänsteleverantören administrativ styrning. I den administrativa styrningen gör vi tjänsteleverantören uppmärksam på lagens krav och att de ska följas.

Läs mer om användarnas rättigheter och hur man lämnar ett klagomål: Dina rättigheter – Tillgänglighetskrav

Mer information:

Erik Lenkkeri, överinspektör: erik.lenkkeri@rfv.fi, tfn 0295 016 327
Johanna Kuokkanen-Muotka, jurist: johanna.kuokkanen-muotka@rfv.fi, tfn 0295 016 574

Läs också

Tillgänglighetskraven får inte kringgås genom att ta bort inspelningar från webbplatsen

Läs föregående

Intressegrupper önskar att tillsynen inriktas på digitala tjänster som är viktiga för en smidig vardag

Läs nästa