illustration

Intressegrupper önskar att tillsynen inriktas på digitala tjänster som är viktiga för en smidig vardag

En viktig uppgift för regionförvaltningsverkets enhet för tillgänglighetstillsyn är att regelbundet höra olika intressegrupper om hur tillgänglighetskraven uppfylls i Finland. I december 2023 skickade enheten en webbenkät om den digitala tillgängligheten till funktionshinderorganisationernas medlemmar. Våren 2024 bad enheten också funktionshinderorganisationerna om skriftliga utlåtanden om hur digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven.

I enkäten svarade organisationernas medlemmar anonymt på hurudana tillgänglighetsutmaningar de hade haft, vilka digitala tjänster som borde granskas och om de känner till användarnas rättigheter när det gäller digital tillgänglighet.

I begäran om utlåtande av funktionshinderorganisationerna frågade vi bland annat vad tillsynen borde inriktas på, vad de tyckte om urvalet av tjänster som granskades tillsynsperioden 2022 och vilken bild de hade av tillsynsmyndighetens roll. Vi ville också höra hur organisationerna har arbetat för att öka kunskapen om tillgänglighetskraven och användarnas rättigheter bland sina egna medlemmar.

Utmaningar i digitala tjänster som är viktiga för en smidig vardag och för hälsan

Vi fick 90 svar på enkäten till funktionshinderorganisationernas medlemmar och 7 skriftliga utlåtanden av olika funktionshinderorganisationer.

Både i enkätsvaren och i organisationernas utlåtanden framkom upprepade gånger önskemålet att tillsynen bör inriktas på välfärdsområdenas digitala tjänster och andra digitala tjänster som är viktiga för en smidig vardag. Många utmaningar med tillgängligheten framträdde i de här digitala tjänsterna.

I utlåtandena lyfte funktionshinderorganisationerna även fram att många tjänsteleverantörer inte har uppdaterat sina tillgänglighetsutlåtanden. Organisationerna ansåg att urvalet av tjänster som granskades tillsynsperioden 2022 var heltäckande.

Svaren på medlemsenkäten visade i sin tur att det var få som kände till vilka rättigheter användaren har när det gäller digital tillgänglighet. I och med den här observationen frågade vi även organisationerna om detta. Enligt utlåtandena försöker alla organisationer öka medvetenheten om både tillgänglighetskraven och användarnas rättigheter bland annat genom egen kommunikation och utbildningar.

Funktionshinderorganisationerna gav positiv feedback till enheten för tillgänglighetstillsyn om de tydliga webbsidorna tillgänglighetskrav.fi, enhetens proaktiva arbete och aktiva vägledning samt dess kommunikation. Enhetens utbildningsfilmer har varit populära och fler sådana efterfrågades. Önskemål till tillsynsmyndigheten var bland annat aktivare vägledning om tillgänglighetsutlåtandena och om tillgänglighetskraven för videor.

Läs också

Tillgänglighetsutlåtanden och svar på respons om tillgängligheten låg i fokus i klagomålsbesluten år 2023

Läs föregående

Regeringen lämnade ett förslag till riksdagen om koncentrering av tillsynen över den fysiska och den digitala tillgängligheten

Läs nästa