Regionförvaltningsverket ålade justitieministeriet att göra finlex.fi förenlig med tillgänglighetskraven

Regionförvaltningsverket i Södra Finland inspekterade webbplatsen finlex.fi för att säkerställa att den uppfyller tillgänglighetskraven som en del av den omfattande tillsynen av webbplatser 2023. Utifrån inspektionen ålade regionförvaltningsverket justitieministeriet att senast den 28 februari 2025 göra tjänsten förenlig med tillgänglighetskraven. Dessutom ansåg regionförvaltningsverket att tillgänglighetsutlåtandet om tjänsten inte uppfyller kraven i lagen om digitala tjänster och ålade justitieministeriet att se till att göra det förenligt med lagen.
illustration

Regeringen lämnade ett förslag till riksdagen om koncentrering av tillsynen över den fysiska och den digitala tillgängligheten

Regeringen föreslår att tillsynen över de fysiska och de digitala tillgänglighetskraven koncentreras till Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Förslaget innebär ändringar i bland annat lagen om digitala tjänster. Förslaget lämnades till riksdagen för behandling den 13 juni 2024.
illustration

Intressegrupper önskar att tillsynen inriktas på digitala tjänster som är viktiga för en smidig vardag

En viktig uppgift för regionförvaltningsverkets enhet för tillgänglighetstillsyn är att regelbundet höra olika intressegrupper om hur tillgänglighetskraven uppfylls i Finland. I december 2023 skickade enheten en webbenkät om den digitala tillgängligheten till funktionshinderorganisationernas medlemmar. Våren 2024 bad enheten också funktionshinderorganisationerna om skriftliga utlåtanden om hur digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven.
illustration

Tillgänglighetsutlåtanden och svar på respons om tillgängligheten låg i fokus i klagomålsbesluten år 2023

Under 2023 fick Regionförvaltningsverket i Södra Finland sammanlagt 17 klagomål om tillgängligheten i digitala tjänster. Största delen av klagomålen gällde webbplatser. Några klagomål gällde mobilapplikationer.
Illustration

Lagförslaget om centraliseringen av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet ute på remiss

I en proposition som beretts av finansministeriet behandlas lagförslaget om centraliseringen av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet till Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Målet med centraliseringen är att harmonisera tillsynen och tillhörande vägledning och rådgivning. Yttranden om lagförslaget kan lämnas in till och med den 2 Maj 2024.
Illustration

Resultaten av tillsynsperioden 2022 färdiga

Regionförvaltningsverkets enhet för tillgänglighetstillsyn har publicerat resultaten av sin övervakning tillsynsperioden 2022. Endast några av de granskade digitala tjänsterna hade inga tillgänglighetsbrister alls.

Regionförvaltningsverket har meddelat två förelägganden om avhjälpande av tillgänglighetsbrister

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har som en del av övervakningen av digitala tjänster enligt tillsynsprogrammet för 2022 meddelat två förelägganden.
En grupp människor sitter runt ett bord och arbetar på datorer.

WCAG 2.2 införlivas inte genast i lagen om digitala tjänster

Den senaste versionen av de internationella riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, det vill säga WCAG 2.2, har publicerats. De nya kriterierna i riktlinjerna införlivas emellertid inte genast i lagen om digitala tjänster.
en person filmar andra människor med en videokamera.

Styrningsbrev angående videor och oproportionell börda

Regionförvaltningsverket har i sin tillgänglighetstillsyn upptäckt att många tjänsteleve-rantörer som publicerar videoinspelningar av direktsändningar på sin webbplats eller i en tjänst för innehållsdelning raderar inspelningen senast 14 dagar efter det att den publicerades.