en person filmar andra människor med en videokamera.

Styrningsbrev angående videor och oproportionell börda

Regionförvaltningsverket har i sin tillgänglighetstillsyn upptäckt att många tjänsteleve-rantörer som publicerar videoinspelningar av direktsändningar på sin webbplats eller i en tjänst för innehållsdelning raderar inspelningen senast 14 dagar efter det att den publicerades.

Regionförvaltningsverket har i sin tillgänglighetstillsyn upptäckt att många tjänsteleverantörer som publicerar videoinspelningar av direktsändningar på sin webbplats eller i en tjänst för innehållsdelning raderar inspelningen senast 14 dagar efter det att den publicerades. Enligt regionförvaltningsverkets uppfattning gör tjänsteleverantörerna på det här sättet på grund av en felaktig tolkning av lagen om digitala tjänster. Syftet med det styrningsbrev som regionförvaltningsverket publicerat är att förtydliga tolkningen av lagen om digitala tjänster, särskilt när det gäller kraven på videoinspelningar av direktsändningar och oproportionell börda.

”Det verkar vara en allmän uppfattning i Finland att 14 dygn är den maximala tid som icke-tillgängliga inspelningar av direktsändningar kan finnas på en webbplats. Vi har också fått klagomål om att videor raderas senast två veckor efter att de har publicerats. Det här är dock inte lagens syfte, utan 14 dagar är den tid som ges för att se till att videorna uppfyller tillgänglighetskraven. Den här missuppfattningen vill vi rätta till med styrningsbrevet”, konstaterar överinspektör Sanna Sinisalo.

I brevet poängterar regionförvaltningsverket att 14 dagar är den tid tjänsteleverantören har på sig för att se till att inspelningar av direktsändningar uppfyller tillgänglighetskraven. När det gäller material som innehåller väsentlig information om allmänhetens hälsa, välmående och säkerhet kan det vara nödvändigt att se till att det uppfyller tillgänglighetskraven snabbare än inom 14 dagar. Videor behöver inte raderas om det visar sig vara utmanande att få dem att uppfylla tillgänglighetskraven. I sådana fall har tjänsteleverantören möjlighet att hänvisa till oproportionell börda.

”Med styrningsbrevet ville vi även ge stöd och vägledning om hur tjänsteleverantören kan hänvisa till oproportionell börda. Enligt vår erfarenhet är användningen av oproportionell börda något som väcker många frågor hos tjänsteleverantörerna. De har inte heller hänvisat till oproportionell börda i alla situationer där det skulle vara möjligt”, säger tillgänglighetstillsynens jurist Johanna Kuokkanen-Muotka.

Oproportionell börda kan åberopas endast tillfälligt och inte för hela den digitala tjänsten. Regionförvaltningsverket vill särskilt poängtera att tjänsteleverantören vid bedömningen av huruvida oproportionell börda ska åberopas särskilt ska beakta det behov som personer med funktionsnedsättning har av att använda den digitala tjänsten samt tjänsteleverantörens storlek och ekonomiska ställning och verksamhetens art och omfattning. Tillgänglighetsutlåtandet ska dessutom innehålla en motivering till att oproportionell börda åberopas.

Läs mer om styrningsbrevet.

Mer information
Sanna Sinisalo, överinspektör, enhetschef 0295 016 687, sanna.sinisalo@rfv.fi
Johanna Kuokkanen-Muotka, jurist, 0295 016 574, johanna.kuokkanen-muotka@rfv.fi

Läs också

Beredningen av en sammanslagning av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet har inletts

Läs föregående

Tillgänglighetskraven ska beaktas även om det kräver korrigering av standardprogramvara

Läs nästa