på bilden är personens händer på datorns tangentbord.

Tillgänglighetskraven ska beaktas även om det kräver korrigering av standardprogramvara

Beskrivning av ärendet

Klagomålet gällde pdf-filer i en myndighets digitala tjänst som inte uppfyllde tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster. Tillgänglighetsbristerna ledde bland annat till att personer som använder skärmläsare inte kan använda tjänsten på egen hand. Den digitala tjänsten och pdf-filerna som klagomålet gällde är väsentliga för att användarna ska kunna fullgöra sina skyldigheter och få sina intressen och rättigheter tillgodosedda.

Avgörandet i ärendet

Regionförvaltningsverket gjorde myndigheten uppmärksam på de brister som fanns i den digitala tjänsten i synnerhet när det gällde pdf-filerna och konstaterade att myndigheten ska rätta till tillgänglighetsbristerna så fort som möjligt.

Regionförvaltningsverket uppmanade också myndigheten att i tillgänglighetsutlåtandet ge anvisningar om hur användaren på ett alternativt sätt kan få de upplysningar eller den service som ingår i den digitala tjänsten, om tjänsten eller någon del av den inte finns i en form som är tillgänglig för användaren.

Motivering till beslutet

I sin utredning konstaterade myndigheten att den digitala tjänsten inte uppfyller lagens tillgänglighetskrav, vilket även konstaterades i tjänstens tillgänglighetsutlåtande. Myndigheten hade varit medveten om tillgänglighetsbristerna ända sedan 2019 och försökt åtgärda dem tillsammans med den utländska leverantören av programvaran. Utmaningen var att bristerna inte behövde åtgärdas endast i myndighetens tjänst, utan även i själva kärnan av standardprogramvaran. Myndigheten konstaterade att bristen håller på att rättas till under våren 2023.

Regionförvaltningsverket konstaterade att lagen om digitala tjänster förpliktar tjänsteleverantörerna att se till att innehållet i deras digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven. Det här gäller också pdf-filer som kan laddas ner från webbplatsen. Enligt lagens övergångsbestämmelser skulle webbplatser som omfattas av lagens tillämpningsområde uppfylla tillgänglighetskraven senast den 23 september 2020 oberoende av när webbplatsen har offentliggjorts.

Tillgänglighetskraven tillämpas också på filformat för kontorsprogramvara som offentliggjorts före den 23 september 2018, om filformaten behövs för att bestämma, fullgöra eller tillgodose den berörda personens intressen, rättigheter och skyldigheter.

Regionförvaltningsverket poängterade att syftet med lagen är att främja likabehandling i samhället särskilt genom att ge personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att fungera självständigt i samhället.

Regionförvaltningsverket poängterade att den aktuella digitala tjänsten är en viktig digital tjänst i samhället och att särskild vikt bör fästas vid dess tillgänglighet. Det är av central betydelse att alla användare har lika möjligheter att få den information de behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter och få sina intressen och rättigheter tillgodosedda. Myndigheten är alltså skyldig att se till att den digitala tjänsten och de pdf-filer den innehåller är tillgängliga.

Regionförvaltningsverket konstaterade också att om användaren av en digital tjänst för att utreda sina intressen, rättigheter eller skyldigheter, eller för att få sina intressen eller rättigheter tillgodosedda eller för att fullgöra sina skyldigheter behöver sådant innehåll i den digitala tjänsten som inte uppfyller tillgänglighetskraven, har användaren rätt att av grundad anledning i ett enskilt fall få detta innehåll i en form som uppfyller tillgänglighetskraven eller annars få innehållet på ett alternativt sätt som är tillgängligt för tjänsteanvändaren. Information eller anvisningar om detta ska också finnas i tillgänglighetsutlåtandet. Myndigheten kan själv avgöra vad det alternativa sättet är, förutsatt att det är tillgängligt för kunden. Regionförvaltningsverket uppmanade myndigheten att i tillgänglighetsutlåtandet också ge anvisningar om hur användaren på ett alternativt sätt kan få de upplysningar eller den service som ingår i den digitala tjänsten, om tjänsten eller någon del av den inte finns i en form som är tillgänglig för användaren.

Regionförvaltningsverket betonade också att syftet med lagens tillgänglighetskrav är att garantera att användarna inte separat ska behöva begära att få innehållet i tillgängligt format. Informationsinnehållet i en digital tjänst ska vara tillgängligt när användarna har tillgång till det, om det inte är fråga om innehåll som inte omfattas av lagen om digitala tjänster eller innehåll för vilket tjänsteleverantören hänvisat till oproportionell börda.

Centrala lagar och rekommendationer

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 1-3 §, 7 §, 9-12 §, 17 §

Läs också

Styrningsbrev angående videor och oproportionell börda

Läs föregående

Webbutbildning Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster har uppdaterats

Läs nästa