Beredningen av en sammanslagning av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet har inletts

Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda en centralisering av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet till Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

Tillsynen över den digitala tillgängligheten sköts för närvarande av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. I och med EU:s tillgänglighetsdirektiv har lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ändrats så att lagens tillgänglighetskrav börjar gälla nya tjänster och aktörer. Tillgänglighetsdirektivet medförde nya uppgifter inom tillsynen över den fysiska tillgängligheten. För dessa uppgifter ansvarar Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

Den fysiska och den digitala tillgängligheten bildar en helhet eftersom digitala tjänster används med olika typer av utrustning. Därmed är det också bra att utvärdera och övervaka tillgänglighetskraven som en helhet. Målet med en sammanslagning av tillsynsuppgifterna är att trygga kvaliteten på rådgivningen och tillsynen. När samma aktör ansvarar för tillsynen över både den fysiska och den digitala tillgängligheten har medborgarna och de organisationer som ingår i lagens tillämpningsområde möjlighet att få information och rådgivning från samma ställe.

Arbetet inom enheten för tillsyn över den digitala tillgängligheten fortsätter som tidigare fram till sammanslagningen och därefter mer heltäckande i samarbete med tillsynen över den fysiska tillgängligheten. Målet är att tillsynsuppgifterna slås samman i januari 2025. Enheten för tillsyn över digital tillgänglighet informerar också framöver om hur beredningen av förändringen fortskrider.

Läs mer i finansministeriets nyhet: Arbetsgrupp bereder en centralisering av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet till Transport- och kommunikationsverket. Öppnas i ett nytt fönster

Mer information om ändringen av lagen om digitala tjänster: Ändringar i lagen om digitala tjänster.

Mer information om de nya tillgänglighetskraven: Nya tillgänglighetskrav | TraficomÖppnas i ett nytt fönster

Mer information: Viena Rainio, överinspektör, enhetschef, viena.rainio@rfv.fi, 0295 016 505

Läs också

Webbtillgänglighet möjliggör ett mer självständigt liv

Läs föregående

Styrningsbrev angående videor och oproportionell börda

Läs nästa