Sökresultat

9 resultat av sökningen "redogorelse-om-de-manskliga-rattigheterna"

Utlåtande av enheten för tillgänglighetstillsyn till redogörelsen om de mänskliga rättigheterna

...behov. Genom att sörja för en god digital tillgänglighet när de digitala tjänsterna utvecklas kan så många som möjligt av oss använda tjänsterna självständigt. På motsvarande sätt kan bristande tillgänglighet...

Staden måste se till att en digital tjänst som riktar sig till personer med funktions­nedsättning är tillgänglig

...staden som ansvarar för färdtjänsten. Enligt klagomålen är beställningswebbplatsen helt otillgänglig för exempelvis en person som använder skärmläsare. Dessutom saknade webbplatsen tillgänglighetsutlåtande. I klagomålen lyftes det också fram att även...

Oproportio­nell börda kan endast motive­ras med en omfat­tande helhets­bedöm­ning

...att använda den digitala tjänsten samt tjänsteleverantörens storlek och ekonomiska ställning och verksamhetens art och omfattning. Det är fråga om en helhetsbedömning som görs i förväg och där alla dessa...

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

...denna paragraf. Det har sagts ganska entydigt om tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster att det enbart är fråga om den digitala tillgängligheten till myndigheternas webbplatser. Det kommande EU-direktivet om...

Tillsynsmyndighetens uppgifter

...omfattande och förenklad tillsyn. Den omfattande tillsynen genomförs i form av sakkunniggranskningar, medan målet är att den förenklade tillsynen delvis ska ske automatiserat. När det gäller den offentliga sektorns organ...

Den tekniska tillgängligheten till digitala tjänster har förbättrats, men efterfrågan på lättläst innehåll är oförändrad

...diskussioner som fördes vid mötet och det ökade antalet förfrågningar om rättigheterna för användare som anlänt till enheten för tillgänglighetstillsyn framgår det att användarna delvis är omedvetna om sina rättigheter....

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

...granskning av Färdcentralens tillgänglighet och utifrån granskningen vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra tillgängligheten. ”Beträffande Färdcentralen beslutade vi om en något lindrigare administrativ styrning eftersom Esbo hade haft som mål...

3.1.1 Sidans språk

Det huvudsakliga mänskliga språket på varje webbsida kan tydliggöras automatiskt....

3.1.2 Språk för del av sida

...fras i innehållet kan automatiskt tydliggöras utom för egennamn, tekniska termer, ord av obestämbart språk och ord eller fraser som blivit en naturlig del av språket i den omgivande texten....