Sökresultat

15 resultat av sökningen "redogorelse-om-de-manskliga-rattigheterna"

Utlåtande av enheten för tillgänglighetstillsyn till redogörelsen om de mänskliga rättigheterna

...behov. Genom att sörja för en god digital tillgänglighet när de digitala tjänsterna utvecklas kan så många som möjligt av oss använda tjänsterna självständigt. På motsvarande sätt kan bristande tillgänglighet...

Regionförvaltningsverket upptäckte betydande tillgänglighetsbrister i en applikation för kollektivtrafiken

...nämndes i granskningsrapporten åtgärdas. Tjänsteleverantören ska senast den 11 mars 2024 skicka regionförvaltningsverket en redogörelse för de åtgärder som den har vidtagit för att avhjälpa de betydande tillgänglighetsbristerna som nämns...

Digitala tjänster behöver mer planering än vad lagen kräver

...fått utvecklingsförslag. Det har visat sig att många av förslagen har kommit som en överraskning för dem som står bakom den digitala tjänsten. Det är lätt att bli blind för...

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

...denna paragraf. Det har sagts ganska entydigt om tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster att det enbart är fråga om den digitala tillgängligheten till myndigheternas webbplatser. Det kommande EU-direktivet om...

Staden måste se till att en digital tjänst som riktar sig till personer med funktions­nedsättning är tillgänglig

...staden som ansvarar för färdtjänsten. Enligt klagomålen är beställningswebbplatsen helt otillgänglig för exempelvis en person som använder skärmläsare. Dessutom saknade webbplatsen tillgänglighetsutlåtande. I klagomålen lyftes det också fram att även...

Oproportio­nell börda kan endast motive­ras med en omfat­tande helhets­bedöm­ning

...att använda den digitala tjänsten samt tjänsteleverantörens storlek och ekonomiska ställning och verksamhetens art och omfattning. Det är fråga om en helhetsbedömning som görs i förväg och där alla dessa...

Regionförvaltningsverket upptäckte ett betydande stort antal brister i tillgängligheten på en kommuns webbplats

...Tjänsteleverantören konstaterar i sin förklaring att det inte är ändamålsenligt att använda resurser till att avhjälpa tillgänglighetsbristerna på den nuvarande plattformen eftersom den i vilket fall som helst kommer att...

Tillgänglighetskraven får inte kringgås genom att ta bort inspelningar från webbplatsen

Beskrivning av ärendet Klagomålet gällde inspelningar av direktsändningar som en myndighet hade publicerat i icke-tillgängligt format på sin webbplats och som myndigheten hade tagit bort inom 14 dygn från det...

Tillsynsmyndighetens uppgifter

...omfattande och förenklad tillsyn. Den omfattande tillsynen genomförs i form av sakkunniggranskningar, medan målet är att den förenklade tillsynen delvis ska ske automatiserat. När det gäller den offentliga sektorns organ...

Den tekniska tillgängligheten till digitala tjänster har förbättrats, men efterfrågan på lättläst innehåll är oförändrad

...diskussioner som fördes vid mötet och det ökade antalet förfrågningar om rättigheterna för användare som anlänt till enheten för tillgänglighetstillsyn framgår det att användarna delvis är omedvetna om sina rättigheter....