Den tekniska tillgängligheten till digitala tjänster har förbättrats, men efterfrågan på lättläst innehåll är oförändrad

Regionförvaltningsverkets (RFV) enhet för tillgänglighetstillsyn ordnade i december 2020 ett diskussionsmöte med organisationerna. Under mötet fördes en öppen diskussion om lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och olika tillgänglighetsutmaningar som användarna möter.

Vi hoppades på kommentarer från olika organisationer av och för personer med funktionsnedsättning om hur tillgänglighetsenhetens roll har visat sig för organisationerna och vilka förväntningar de har på enheten. Vi frågade också vilka tjänster tillsynen bör inriktas på under den första tillsynsperioden och hur väl organisationernas medlemmar är medvetna om tillgänglighetskraven och sina rättigheter.

Av utlåtandena och diskussionerna under diskussionsmötet framgick att den tekniska tillgängligheten till digitala tjänster har förbättrats under året, men det återstår fortfarande mycket att göra när det gäller tillgängligheten.

I synnerhet i fråga om elektroniska tidsbokningar och webbplatsers chattjänster har organisationerna upptäckt olika brister i tillgängligheten. Vid enheten för tillgänglighetstillsyn uppmuntrar vi användarna att modigt ge tjänsteleverantörerna respons om tillgängligheten och vid behov göra en anmälan till oss, om tjänsteleverantören inte reagerar på responsen om tillgängligheten på det sätt som förutsätts i lagen om digitala tjänster.

Den första tillsynsperioden är tvåårig och pågår till utgången av 2021. Under tillsynsperioden kontrollerar vi att tillgängligheten tillgodoses i fråga om digitala tjänster som tillhandahålls av över 200 aktörer och som väljs ut genom ett slumpmässigt urval. Vid planeringen av urvalet beaktas intressentgruppernas önskemål i utlåtandena om de aktörer som man ska utöva tillsyn på, dvs. bank- och identifieringstjänster, tjänster som kommunerna och städerna tillhandahåller och myndighetstjänster.

Utgående från de diskussioner som fördes vid mötet och det ökade antalet förfrågningar om rättigheterna för användare som anlänt till enheten för tillgänglighetstillsyn framgår det att användarna delvis är omedvetna om sina rättigheter. Målet har varit att svara på detta på webbplatsen tillganglighetskrav.fi, som upprätthålls av enheten för tillgänglighetstillsyn och där användaren kan läsa mer om sina rättigheter.

Utöver att tjänsterna ska vara tekniskt tillgängliga önskas det också att tjänsterna är språkligt lättfattliga och logiska. I utlåtandena framfördes det att det fortfarande finns för få digitala tjänster på lättläst språk. Bland organisationernas medlemmar har det uppstått oro över den dåliga tillgängligheten till myndighetsinformation under coronapandemin.

Tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster gäller den tekniska aspekten av digitala tjänster, men tar inte ställning till innehållets språkliga begriplighet. Man kan dock inte för mycket betona att innehållet i tjänsterna ska vara begripligt och att det är viktigt att tjänsterna är användbara.

Vid enheten för tillgänglighetstillsyn ämnar vi även i fortsättningen genom vår egen kommunikation betona betydelsen av dessa frågor som en del av de mer tillgängliga digitala tjänsterna.

Organisationernas sakkunniga och användarorienterade syn på tillgängligheten är ytterst värdefulla för oss för att kunna utföra tillsynsuppgiften. Vi fortsätter med glädje det givande samarbetet med våra intressentgrupper i framtiden.

Läs också

Tillgänglighetens många ansikten

Läs föregående

Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

Läs nästa