En bil med Färdcentralen Västra Nylands logotyp

Staden måste se till att en digital tjänst som riktar sig till personer med funktions­nedsättning är tillgänglig

Beskrivning av ärendet

Regionförvaltningsverket tog emot två klagomål som gällde en webbplats och en applikation för beställning av färdtjänst. Webbplatsen och applikationen riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Det är staden som ansvarar för färdtjänsten. Enligt klagomålen är beställningswebbplatsen helt otillgänglig för exempelvis en person som använder skärmläsare. Dessutom saknade webbplatsen tillgänglighetsutlåtande. I klagomålen lyftes det också fram att även mobilapplikationen är otillgänglig.

Avgörandet i ärendet

Regionförvaltningsverket gjorde staden uppmärksam på skyldigheterna enligt lagen om digitala tjänster som gäller tillgänglighetskrav och tillgänglighetsutlåtande. Regionförvaltningsverket uppmanade staden att låta göra en granskning av webbplatsens och applikationens tillgänglighet av en aktör som är väl förtrogen med tillgänglighetsgranskningar. Regionförvaltningsverket uppmanade också staden att på basis av granskningen vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Motivering till avgörandet

Enligt stadens redogörelse hade staden vid upphandlingen av tjänsten krävt att den ska vara tillgänglig och tjänsten hade inga brister i tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster. I tillgänglighetsutlåtandet om webbplatsen konstateras det att webbplatsen uppfyller alla tillgänglighetskrav. Även om webbplatsen enligt tillgänglighetsutlåtandet är helt tillgänglig har det vid utredningen framkommit att korrigeringar har gjorts.

Eftersom den redogörelse för tillgänglighetsbristerna som sänts till regionförvaltningsverket är motstridig och det enligt klagandena fortfarande fanns tillgänglighetsbrister beslutade regionförvaltningsverket att själv testa beställningswebbplatsen. Regionförvaltningsverket ville med sitt test kontrollera om den tillgänglighetsgranskning staden lämnat in gav rätt bild av tjänstens tillgänglighet. Regionförvaltningsverket gjorde inte en ingående granskning, utan endast stickprov av tjänstens tillgänglighet.

De observationer som gjordes under regionförvaltningsverkets test visar att tillgängligheten inte hade utvärderats med en tillräckligt omfattande metod för att kunna ge korrekta och tillräckliga uppgifter om webbplatsens tillgänglighet. Webbplatsen hade tillgänglighetsbrister som inte hade lyfts fram i tillgänglighetsutlåtandet eller i redogörelsen till regionförvaltningsverket.

Webbplatsens tillgänglighetsutlåtande gav inte heller rätt bild av tjänstens tillgänglighet. Tillgänglighetsutlåtandet måste innehålla korrekt information om huruvida tillgänglighetskraven uppfylls och om eventuella brister i tillgängligheten.

Det som finns sagt i utlåtandet måste bygga på en verklig granskning av huruvida webbplatsen eller mobilapplikationen uppfyller tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsgranskningen kan göras själv av organisationen eller beställas av en utomstående aktör. Om organisationen inte har tillräcklig kunskap om tillgänglighetsgranskningar är det att rekommendera att man låter en utomstående aktör göra granskningen.

Regionförvaltningsverket uppmanade staden att granska den digitala tjänstens tillgänglighet och därefter uppdatera tillgänglighetsutlåtandena så att de ger rätt information om tillgängligheten. Staden måste också utgående från granskningen göra upp en plan för hur tillgänglighetsbristerna ska åtgärdas och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Staden håller på att göra en ny upphandling av tjänsten. Medan den nuvarande tjänsten används måste staden se till att tjänsten kan användas på lika villkor för alla samt erbjuda möjlighet till tjänsten på ett sätt som är tillgängligt för kunden. Tillgänglighetsutlåtandet bör kompletteras med anvisningar om hur användaren kan få informationen som finns i tjänsten eller hela tjänsten på ett alternativt sätt, om tjänsten eller en del av den inte finns i ett format som är tillgängligt för användaren.

Tillgänglighetsutlåtandet finns inte heller på beställningsportalens webbplats. Tillgänglighetsutlåtandet ska vara enkelt att hitta så att vem som helst kan kontrollera den digitala tjänstens tillgänglighetsstatus.

Regionförvaltningsverket instruerade staden att publicera tillgänglighetsutlåtandet direkt på webbplatsen så att den som använder tjänsten enklare kan hitta det. Länken till tillgänglighetsutlåtandet borde placeras synligt på webbplatsens förstasida eller finnas statiskt på varje sida på webbplatsen exempelvis i sidhuvudet eller sidfoten.

Regionförvaltningsverket poängterar i sitt beslut att färdtjänsten är avsedd för personer med funktionsnedsättning. Det är därför särskilt viktigt med tanke på en jämlik behandling att så noggrant som möjligt se till att tjänsten är tillgänglig.

Central lagstiftning

Läs också

Möjlighet att ge respons på tillgänglighets­direktivet

Läs föregående

Oproportio­nell börda kan endast motive­ras med en omfat­tande helhets­bedöm­ning

Läs nästa