Oproportio­nell börda kan endast motive­ras med en omfat­tande helhets­bedöm­ning

Beskrivning av ärendet

Klagomålet gällde en statlig myndighets digitala tjänst som är avsedd för små arbetsgivare, såsom småföretag, hushåll och föreningar. När saken undersöktes visade det sig att nästan hela tjänsten var otillgänglig och inte uppfyllde tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster.

Avgörandet i ärendet

Enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland gav den statliga myndigheten en anmärkning för att i sin digitala tjänst ha försummat kraven i kapitel 3 i lagen om digitala tjänster.

Motivering till avgörandet

Tjänsten uppfyller inte tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster, utan är i praktiken nästan helt otillgänglig. Tjänsten som tillhandahålls är myndighetens lagstadgade uppgift.

Enligt lagen kan tillgänglighetskraven endast frångås om tjänsteleverantören kan visa att det skulle innebära en oproportionell börda för den att se till att kraven uppfylls. Tjänsteleverantören måste i förväg göra en bedömning av den oproportionella bördan och i tillgänglighetsutlåtandet beskriva varför tillgänglighetskraven frångås. Oproportionell börda kan endast åberopas temporärt och kan inte gälla hela den digitala tjänsten.

I tjänstens tillgänglighetsutlåtande sägs det att nästan hela tjänsten är otillgänglig, vilket motiveras med oproportionell börda.

I det här fallet uppfylls inte heller kriteriet för tillfällighet. Det sägs inte i tillgänglighetsutlåtandet när tillgänglighetsbristerna kommer att rättas till. Avsikten är att tillgängligheten ska förbättras samtidigt som tjänsten också i övrigt förnyas. Målet är att planera förnyandet av tjänsten under de närmaste åren. På basis av den redogörelse som regionförvaltningsverket har fått är det emellertid inte säkert om förändringarna kommer att göras eller med vilken tidtabell på grund av att finansieringen för ändringarna inte är säkrad.

Vid bedömningen av oproportionell börda ska man särskilt beakta det behov som personer med funktionsnedsättning har av att använda den digitala tjänsten samt tjänsteleverantörens storlek och ekonomiska ställning och verksamhetens art och omfattning.

Det är fråga om en helhetsbedömning som görs i förväg och där alla dessa aspekter ska beaktas. I det här fallet har oproportionell börda motiverats i tillgänglighetsutlåtandet med att hela tjänsten borde byggas om, vilket skulle innebära höga kostnader. I utlåtandet och den redogörelse som regionförvaltningsverket har fått har man inte beaktat funktionsnedsattas behov av att använda tjänsten och inte heller myndighetens ekonomiska ställning eller verksamhetens art och omfattning.

Regionförvaltningsverket uppmanade myndigheten att göra upp en plan för hur den ska säkerställa webbplatsens tillgänglighet samt att vidta de åtgärder som behövs för att tjänsten ska uppfylla tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster. Myndigheten måste göra en ny, mer heltäckande bedömning av om grunderna för oproportionell börda uppfylls temporärt för någon del av den digitala tjänsten. På basis av bedömningen ska tillgänglighetsutlåtandet uppdateras med orsakerna till att man åberopar oproportionell börda.

Myndigheten måste också se till att det finns ett alternativt tillgängligt sätt att uträtta ärenden på om tjänsten eller en del av den inte finns i tillgängligt format.

Central lagstiftning

Läs också

Staden måste se till att en digital tjänst som riktar sig till personer med funktions­nedsättning är tillgänglig

Läs föregående

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

Läs nästa