Salvia symbol. Ett förstoringsglas med en kant som liknar sektorerna i ett cirkeldiagram och bokstaven S i punktskrift i mitten.

Salvia symbol. Ett förstoringsglas med en kant som liknar sektorerna i ett cirkeldiagram och bokstaven S i punktskrift i mitten.

Salvia-programmet som lösning för till­gänglighets­tillsynen

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för Salvia-programvaran som den utvecklade för att övervaka webbplatser. Eetu Komsi, överinspektör för tillgänglighetstillsyn, berättar om bakgrunden och målen med utvecklingen och vilken annan programvara har använts för tillgänglighetstillsyn i olika EU:s medlemsländer.

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för sitt testningsprogram

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för programmet Salvia som lämpar sig för automatisk granskning av webbplatsernas tillgänglighet. Salvia-programvaran som laddas ner från GitHub-tjänsten är licensierad med öppen källkod. Användning och vidareutveckling är tillåten för både icke-kommersiellt och kommersiellt bruk.
Regionförvaltningsverket

Resultaten av tillsynen av webb­platsers och mobil­applikationers tillgänglighet 2020–2021: varierande tillgänglighet, brister påträffades

Den första tillsynsperioden för granskning av tillgängligheten hos digitala tjänster, dvs. webbplatser och mobilapplikationer, har gått ut, och resultaten av tillsynen har nu färdigställts. Regionförvaltningsverket i Södra Finlands tillsyn visade att det finns stora variationer i tillgängligheten hos myndigheternas digitala tjänster. I tillsynen granskades sammanlagt 125 webbplatser och fyra mobilapplikationer.

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fått klagomål om tillgänglighetsbrister i Skatteförvaltningens tjänst Palkka.fi, som riktar sig till små arbetsgivare, och om tillgänglighetsbrister i Färdcentralen Västra Nylands webbplats, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning och drivs av Esbo stad. Regionförvaltningsverket har gett Skatteförvaltningen en anmärkning och gjort Esbo stad uppmärksam på tillgänglighetskraven. Lagen om digitala tjänster kräver att myndigheterna ska se till att de digitala tjänster de tillhandahåller uppfyller tillgänglighetskraven. 

Regionförvaltnings­verket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studie­systemet Sisus allvarliga tillgänglighets­brister försätter studerande i en ojämlik position

Enligt ett klagomål till Regionförvaltningsverket i Södra Finland har studiehanteringssystemet Sisu allvarliga tillgänglighetsbrister, av vilka en del har planerats att rättas till först år 2023. Regionförvaltningsverket har gett universitetet en anmärkning på grund av de allvarliga bristerna. Lagen om digitala tjänster kräver att bland annat myndigheters och andra offentliga aktörers webbplatser uppfyller kraven på digital tillgänglighet.

Regionförvaltningsverket har inlett en omfattande tillsyn av digitala tjänsters tillgänglighet

Den första årliga tillgänglighetstillsynen av digitala tjänster inleddes med en omfattande tillsyn. Regionförvaltningsverket har valt ut 20 webbplatser till den omfattande tillsynen. Utöver den om-fattande tillsynen kommer 185 webbplatser under innevarande år att granskas med en förenklad metod, huvudsakligen automatiserat.