Regionförvaltningsverket

Resultaten av tillsynen av webb­platsers och mobil­applikationers tillgänglighet 2020–2021: varierande tillgänglighet, brister påträffades

Den första tillsynsperioden för granskning av tillgängligheten hos digitala tjänster, dvs. webbplatser och mobilapplikationer, har gått ut, och resultaten av tillsynen har nu färdigställts. Regionförvaltningsverket i Södra Finlands tillsyn visade att det finns stora variationer i tillgängligheten hos myndigheternas digitala tjänster. I tillsynen granskades sammanlagt 125 webbplatser och fyra mobilapplikationer.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har till uppgift att i hela Fastlandsfinland övervaka att bland annat myndigheternas webbplatser och mobilapplikationer uppfyller tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster. Regionförvaltningsverket genomför tillsynen genom att behandla anmälningar från användarna och på eget initiativ granska digitala tjänsters tillgänglighet i enlighet med Europeiska kommissionens beslut. Tillgänglighetskraven finns angivna i standarden EN 301 459 och baserar sig huvudsakligen på de internationella riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG-kriterierna).

Tillsynen visade att det finns stor variation i de digitala tjänsternas tillgänglighet. Alla de 20 digitala tjänster som granskades i den ingående tillsynen hade tillgänglighetsbrister.

Tillsynen genomfördes i form av en så kallad förenklad metod, där webbplatserna granskades med ett automatiserat program och en ingående metod där granskningen gjordes som sakkunnigarbete. Även om automatiska granskningsprogram kan kontrollera många tekniska egenskaper, kan en stor del av bristerna i tillgängligheten endast upptäckas av en människa.

Den första tillsynsperioden för granskningen av webbplatser varade under tiden 1.1.2020–23.12.2021. Tillsynsperioden för mobilapplikationer var 23.6–23.12.2021. I fortsättningen kommer tillsynsperioderna att vara ett år långa, och resultaten av tillsynen rapporteras till Europeiska unionen vart tredje år. Rapporten om den första tillsynsperioden innehåller i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet också uppgifter om enhetens övriga verksamhet, samråd med intressentgrupper och information.

Tillsynen gällde sammanlagt nästan 130 digitala tjänster som drivs av en myndighet

I förhållande  till invånarantalet i Fastlandsfinland skulle regionförvaltningsverket i enlighet med Europeiska kommissionens genomförandebeslut under tillsynsperioden granska 185 webbplatser med en förenklad metod och 20 webbplatser och fyra mobilapplikationer med en ingående metod. Regionförvaltningsverkets tillsynsmål uppnåddes i fråga om det antal tjänster som skulle granskas ingående, men med den förenklade metoden hann man granska endast 105 webbplatser eftersom testningsprogrammet blev färdigt först i oktober 2021. Regionförvaltningsverket fortsätter att utveckla testprogramvaran.

I tillsynen av mobilapplikationer granskades två iOS- och två Android-applikationer.

Tillsynen av webbplatserna fördelade sig enligt följande:

förenklad tillsyn ingående tillsyn
statliga webbplatser 14 14
storområdens och landskaps webbplatser 13 5
kommuners och ekonomiska regioners webbplatser 66 1
övriga 12 0

Tjänsteleverantörerna för de webbplatser som granskades fördelade sig geografiskt enligt NUTS2-klassificeringens storområden på följande sätt:

förenklad tillsyn ingående tillsyn
FI1B: Helsingfors-Nyland 24 14
FI1C: Södra Finland 24 2
FI1D: Norra och Östra Finland 35 3
FI19: Västra Finland 22 1

Regionförvaltningsverket kommer också med en enkät att ge dem som tillhandahåller de granskade tjänsterna möjlighet att ge respons. Resultaten av enkäten utnyttjas i verksamheten vid enheten för tillgänglighetstillsyn under de kommande åren.

Rapporten om tillgänglighetstillsynen har publicerats på finska på regionförvaltningsverkets webbplats för tillgänglighetstillsyn. Översättningen till svenska publiceras när den är klar, sannolikt i februari 2022. Regionförvaltningsverket informerar mer ingående om resultaten av tillsynen och enkäten i början av 2022.

Mer information:

För media:

  • Eetu Komsi, överinspektör, tillgänglighetstillsyn, 029 5­01 6­571 (23.12–31.1)
  • Viena Rainio, överinspektör, enhetschef, tillgänglighetstillsyn, 029 5­01 6505 (23.12 och från och med 4.1.2022) (även på svenska)
  • Juha Suomalainen, överinspektör, tillgänglighetstillsyn, 029 5­01 6­689 (från och med 3.1.2022)

Digital tillgänglighet handlar om att det digitala samhället ska vara tillgängligt för alla. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar i Finland på riksnivå för tillsynen av att tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster uppfylls samt ger rådgivning och anvisningar om digital tillgänglighet.

Läs också

Regionförvaltningsverket har inlett den omfattande tillsynen av mobilapplikationers tillgänglighet

Läs föregående

Tillgänglighetsutlåtandet ska vara lätt att hitta och behöver uppdateras trots projektet för att förnya webbplatsen

Läs nästa