Regionförvaltningsverket har inlett den omfattande tillsynen av mobilapplikationers tillgänglighet

Tillsynen av mobilapplikationers tillgänglighet enligt tillsynsprogrammet för digitala tjänster har inletts. Regionförvaltningsverket har valt ut fyra mobilapplikationer som ingår i årets tillgänglighetstillsyn. Den omfattande tillsynen av webbplatser inleddes i maj.

Från och med den 23 juni 2021 omfattas även mobilapplikationer av lagen om digitala tjänster och därmed också av tillgänglighetskraven. Den första perioden för tillsynen av mobilapplikationer är kortare än normalt och antalet applikationer som granskas färre. I år gäller tillsynen fyra centrala myndighetsapplikationer. Nästa år kommer sammanlagt 12 mobilapplikationer att ingå i det urval som ska granskas.

Till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands uppgift hör att övervaka hur tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster uppfylls i Finland. Myndigheten övervakar den digitala tillgängligheten med två olika metoder: genom förenklad och omfattande tillsyn. Tillsynen inleddes med en omfattande tillsyn av webbplatser i maj 2021 (läs mer i nyheten som publicerades den 20 maj). Den förenklade tillsynen inleds i början av hösten 2021.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster definierar tillgänglighetskraven och -skyldigheterna och tillsynen av dem. Syftet med lagen är att så många människor som möjligt ska kunna använda digitala tjänster. Lagen gäller särskilt myndigheters och offentligt finansierade organisationers samt bankers och försäkringsbolags digitala tjänster.

”Vilka mobilapplikationer som tillsynen ska gälla har valts enligt samma principer som för webbplatsernas del. När urvalet har gjorts har vi framför allt beaktat vilka sektorer handikapporganisationerna upplevt som viktiga tillsynsobjekt”, säger Juha Suomalainen, överinspektör på enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Dessutom har valet baserats på de anmälningar som regionförvaltningsverket har fått.”

Syftet med tillsynen är att förbättra digitala tjänsters tillgänglighet samt öka medvetenheten och kunskapen om digital tillgänglighet. På basis av resultatet av tillsynen kan regionförvaltningsverket vid behov kräva att myndigheten som tillhandahåller tjänsten åtgärdar tillgänglighetsbristerna.

Lagens tillgänglighetskrav och principerna för tillsynen baserar sig på Europeiska unionens webbtillgänglighetsdirektiv och anknytande genomförandebeslut. Resultaten av tillsynen under den första tillsynsperioden rapporteras till EU-kommissionen före tillsynsperiodens slut den 22 december.

Mobilapplikationerna som valts till den omfattande tillgänglighetstillsynen 2021:

  • 112 Suomi
  • HRT-appen
  • Coronablinkern
  • Suomi.fi

Mer information:

Överinspektör Juha Suomalainen, tfn 0295 016 689

Mer om tillgänglighetstillsynen finns att läsa på regionförvaltningsverkets webbplats.

Läs också

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

Läs föregående

Resultaten av tillsynen av webb­platsers och mobil­applikationers tillgänglighet 2020–2021: varierande tillgänglighet, brister påträffades

Läs nästa