Tillgänglighetsutlåtandet ska vara lätt att hitta och behöver uppdateras trots projektet för att förnya webbplatsen

Beskrivning av ärendet

Klagomålet gällde stadens webbplats, som saknade alternativa bildtexter, i rubrikerna används inte stilar (H1) och menyn kan inte bläddras med tangentbordet.

Beslut i ärendet

I sitt avgörande fäste tillgänglighetstillsynen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland stadens uppmärksamhet vid avvikelser från tillgänglighetskraven och lättare tillgång till tillgänglighetsutlåtandet.

Grunder för beslutet

Stadens webbplats borde ha varit förenlig med tillgänglighetskraven efter att övergångsperioderna i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gått ut, dvs. senast 23.9.2020. Enligt 8 § i samma lag kan tjänsteleverantören avvika från tillgänglighetskraven bara om leverantören med stöd av en förhandsbedömning av tillgängligheten kan visa att iakttagandet av kraven skulle medföra en oproportionell börda för tjänsteleverantörens verksamhet.

Staden skulle endast ha kunnat avvika från att uppfylla tillgänglighetskraven på grund av en oproportionell börda. Staden borde på förhand ha utvärderat den oproportionella bördan som korrigeringarna orsakar och motivera den i tillgänglighetsutlåtandet.

Enligt 9 § i lagen om digitala tjänster är tjänsteleverantören skyldig att upprätthålla ett tillgänglighetsutlåtande där man utreder de delar av tjänsten som inte uppfyller tillgänglighetskraven och motiveringen för avvikelse från dessa. Dessutom ska utlåtandet innehålla anvisningar om hur användaren kan få icke-tillgängliga uppgifter i en digital tjänst på ett alternativt sätt. Lagen om digitala tjänster förutsätter också att tjänsteleverantören ser till att tillgänglighetsutlåtandet finns lättillgängligt på dennes webbplats. Kommissionens genomförandebeslut preciserar att länken till tillgänglighetsutlåtandet ska placeras synligt på webbplatsens förstasida eller vara tillgänglig på varje sida på webbplatsen, till exempel i statiska sidhuvud eller sidfötter (header eller footer).

Tillgänglighetsutlåtandet om stadens webbplats har publicerats i den del av webbplatsen som gäller biblioteket. Regionförvaltningsverket anser att tillgänglighetsutlåtandet är svårt att hitta. Regionförvaltningsverket rekommenderar att tillgänglighetsutlåtandet placeras på sin vanliga publiceringsplats i webbplatsens sidfot (footer).

Tillgänglighetsutlåtandet hade utarbetats först 11.2.2021, när det borde ha publicerats på webbplatsen senast 23.9.2020 med beaktande av övergångstider för tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsutlåtandet saknade också anvisningar om hur tjänstens användare kan få uppgifterna på webbplatsen på ett alternativt sätt, om en del av tjänsten inte är tillgänglig för användaren.

Enligt utredningen håller staden på att förnya webbplatsen. I och med reformen kommer den nya webbplatsen att formas i enlighet med tillgänglighetskraven. Regionförvaltningsverket ansåg att den pågående webbplatsreformen och publiceringen av nya sidor i början av 2022 inte minskar klandervärdheten av att skyldigheterna enligt lagen om digitala tjänster inte uppfylldes. Webbplatsen ska så snabbt som möjligt göras förenlig med tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsutlåtandet ska uppdateras och vara lättare att hitta.

Central lagstiftning

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 7–9 §, 11–12 § och 17 §.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523 om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Läs också

Resultaten av tillsynen av webb­platsers och mobil­applikationers tillgänglighet 2020–2021: varierande tillgänglighet, brister påträffades

Läs föregående

Tillgänglighetskrav gäller också videor och inspelningar av direktsändning som organisationen publicerat på Facebook

Läs nästa