Handen håller i en videokamera som läser Fb Live.

Tillgänglighetskrav gäller också videor och inspelningar av direktsändning som organisationen publicerat på Facebook

Beskrivning av ärendet

Klagomålet gällde församlingens Facebooksida där det publicerades videor och inspelningar av direktsändningar (live) utan text.

Beslut i ärendet

I sitt beslut uppmärksammade enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland församlingen på avvikelser från tillgänglighetskraven i fråga om textning och eventuell syntolkning av videor och inspelningar som publicerats på Facebook.

Grunder för beslutet

När inspelningen eller videon har publicerats efter 23.9.2020 ska den vara tillgänglig så snart den publiceras. Direktsändningar, till exempel direktsändningar (livesändningar) på Facebook, omfattas inte av detta tillgänglighetskrav. Om avsikten är att församlingsmedlemmarna ska kunna se inspelningen av en direktsändning (live) ska man se till att den är tillgänglig inom 14 dygn. Det är möjligt att avvika från tidsfristen på två veckor om det är fråga om en tillfällig oskälig belastning och då ska grunderna för detta anges i tillgänglighetsutlåtandet.

Enligt regionförvaltningsverkets observationer hade församlingen på sin Facebooksida publicerat videor och inspelningar av direktsändningar (live) utan textning. Församlingen hade inte nämnt det icke-tillgängliga innehåll som publicerats på Facebook i tillgänglighetsutlåtandet.

Enligt utredningen är en del av materialet på Facebooksidan tillgängligt och en del inte. Det material som inte är tillgängligt konstaterade man att ska raderas inom 14 dygn. I utredningen framfördes att videor eller inspelningar som publicerats på Facebook inte har publicerats på andra webbplatser.

Regionförvaltningsverket ansåg att församlingens videor och inspelningar som publicerats på Facebook ska göras tillgängliga så snart som möjligt. Detta innebär textning och eventuellt syntolkning. Om 14 dygn inte räcker till för de tillgänglighetsåtgärder som ska vidtas, ska man tillfälligt åberopa en oskälig belastning och redogöra för motiveringarna för avvikelser från tillgänglighetskraven i tillgänglighetsutlåtandet.

Regionförvaltningsverket betonade i sitt avgörande att lagen om digitala tjänster inte förpliktar till att ta bort inspelningar från nätet efter 14 dygn från publikationen. Den tidsfrist på 14 dygn som nämns i lagen om digitala tjänster har getts för tillgänglighetsåtgärder.

Regionförvaltningsverket konstaterade dessutom i sitt beslut att skyldigheterna enligt lagen om digitala tjänster inte kan kringgås genom att publicera en video eller inspelning i en tjänst som tillhandahålls av en tredje part, till exempel på Facebook. Innehållet i sociala medier som organisationen själv publicerar omfattas av lagen om digitala tjänster. Det är bra att förbereda sig på att tillhandahålla väsentlig information som publicerats i sociala medier också i tillgänglig form på organisationens egen webbplats eller vid behov på något annat lämpligt sätt för användaren.

Syftet med lagen om digitala tjänster är att främja vars och ens möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Lagen förutsätter inte att icke-tillgängligt innehåll avlägsnas och målet är inte att minska videoinspelningar eller annat webbinnehåll.

Central lagstiftning

Kyrkolagen (1054/1993) 25 kap. 5 b § Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 7-9 §, 11-12 § och 17 §

Läs också

Tillgänglighetsutlåtandet ska vara lätt att hitta och behöver uppdateras trots projektet för att förnya webbplatsen

Läs föregående

Webbplatsen tillgänglighetskrav.fi har tilldelats tillgänglighetsmärket Selkeästi meille

Läs nästa