Regionförvaltningsverket har inlett en omfattande tillsyn av digitala tjänsters tillgänglighet

Den första årliga tillgänglighetstillsynen av digitala tjänster inleddes med en omfattande tillsyn. Regionförvaltningsverket har valt ut 20 webbplatser till den omfattande tillsynen. Utöver den om-fattande tillsynen kommer 185 webbplatser under innevarande år att granskas med en förenklad metod, huvudsakligen automatiserat.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster fastställer tillgänglighetskraven och skyldigheterna samt tillsynen över dem. Syftet med lagen är att så många som möjligt ska kunna använda digitala tjänster. Lagen omfattar i synnerhet myndigheternas, de offentligt finansierade organisationernas samt bankernas och försäkringsbolagens digitala tjänster.

Till uppgifterna för Regionförvaltningsverket i Södra Finland hör att övervaka att lagens tillgänglighetskrav uppfylls i Finland. Verket övervakar digitala tjänster med två olika metoder: förenklat och omfattande. Övervakningen inleddes med en omfattande tillsyn som genomförs i maj-september 2021. Den förenklade tillsynen inleds i början av hösten 2021. Dessutom granskas tillgängligheten hos fyra mobilapplikationer innan årets utgång. Den förenklade tillsynen sker i huvudsak automatiserat och omfattar 185 webbplatser i år. Den omfattande tillsynen är mer grundlig och genomförs som expertarbete. I årets kontrollurval ingår 20 webbplatser.

“De webbplatser som är föremål för omfattande tillsyn har valts på basis av riskerna. Detta innebär att vi i valet har beaktat bland annat användarnas anmälningar till oss om brister i tillgängligheten “, berättar överinspektör Viena Rainio vid enheten för tillgänglighetsövervakning vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. “Dessutom hör vi handikapporganisationernas synpunkter på webbplatser som borde ingå i tillsynsurvalet. Vid sammanställningen av årets urval bad vi organisationerna om synpunkter på i synnerhet offentliga digitala tjänster som är viktiga för att vardagen ska löpa smidigt.”

I valet av tillsynsurvalet har man också beaktat handlingsprogrammet för delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE) för åren 2020–2023 och de mål som fastställts i programmet för att stärka tillgängligheten. I tillsynsurvalet beaktas den offentliga sektorns digitala tjänster på ett mångsidigt sätt.

Lagens tillgänglighetskrav och tillsynsprinciper grundar sig på Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv och tillhörande verkställighetsbeslut. Resultaten av tillsynen rapporteras till EU-kommissionen.

“Det här är den första tillsynsomgången, så vi har ännu ingen jämförelsepunkt jämfört med tidigare år. Vi informerar närmare om resultaten av tillsynen i slutet av 2021 när tillsynsrundan är avslutad “, konstaterar Viena Rainio. “Om det upptäcks brister i tillgängligheten i tillsynen ges de aktörer som ansvarar för webbplatserna alltid de uppmaningar som behövs för att åtgärda dem.”

Utöver den omfattande och förenklade tillsynen har varje användare rätt att skicka ett meddelande till regionförvaltningsverket om han eller hon upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatser eller i mobila applikationer. Regionförvaltningsverkets enhet för tillgänglighetsövervakning behandlar anmälningar och ger vid behov administrativ handledning till tillhandahållaren av digitala tjänster. Anmälan kan lämnas med blanketten på regionförvaltningsverkets webbplats.

De webbplatser som valts för den omfattande tillsynen av tillgängligheten 2021:

 • Aalto-universitetet
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • FPA
 • HRT
 • Kanta
 • Kela
 • Coronainformationen (THL)
 • Lapplands sjukvårdsdistrikt
 • Outokumpu stad
 • Studieinfo (Utbildningsstyrelsen)
 • Birkalands bibliotek PIKI
 • Polisen (Polisstyrelsen)
 • Försvarsministeriet
 • Suomi.fi
 • TE-tjänster
 • Hälsobyn (HUS)
 • Utrikesministeriet
 • Utsökningsväsendet
 • Statsrådets kansli
 • Skatteförvaltningen

Mer information:

Överinspektör Viena Rainio, tfn 0295 016 505

Överinspektör Eetu Komsi, tfn 0295 016 571

fornamn.efternamn@rfv.fi

Läs också

Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

Läs föregående

Högskolans studie­hanterings­system måste uppfylla tillgänglighets­kraven

Läs nästa