Högskolans studie­hanterings­system måste uppfylla tillgänglighets­kraven

Beskrivning av ärendet

Klagomålet gällde ett studiehanteringssystem vid en högskola. Enligt klagomålet finns det allvarliga tillgänglighetsbrister i systemet och en del av dem kommer att rättas till först år 2023. Tillgänglighetsbristerna gör att det för närvarande är nästan omöjligt för synskadade personer att använda systemet. Systemets betydelse för studierna är central och det kommer att tas i bruk i ännu större omfattning vid högskolan under 2021.

Avgörandet i ärendet

Enheten för tillgänglighetstillsyn vid regionförvaltningsverket i Södra Finland gav högskolan en anmärkning för att ha försummat kraven i kapitel 3 i lagen om digitala tjänster.

Motivering till avgörandet

Studiesystemet uppfyller inte de tillgänglighetskrav som finns angivna i lagen om digitala tjänster. Bristerna gör att det i praktiken är omöjligt för exempelvis en synskadad användare att använda systemet självständigt.

Enligt lagen är det möjligt att avvika från tillgänglighetskraven endast genom att åberopa oproportionell börda. I sådana fall ska det finnas beskrivet i tillgänglighetsutlåtandet vilka lagliga grunder det finns för att åberopa oproportionell börda.

Högskolan har antecknat i tillgänglighetsutlåtandet vilka brister studiehanteringssystemet innehåller och uppskattat när de kommer att rättas till. Bedömningen är att bristerna delvis kommer att åtgärdas först år 2023. Högskolan har inte åberopat oproportionell börda eller på något sätt motiverat den långa tid det tar att rätta till bristerna.

Regionförvaltningsverket anser att det inte är möjligt att ange i tillgänglighetsutlåtandet att bristerna rättas till först år 2023 utan att åberopa oproportionell börda och motivera saken i enlighet med lagen om digitala tjänster.

Vid utredningen av ärendet har det dock inte framkommit tillräckliga grunder för att åberopa oproportionell börda. På avgörandet inverkade särskilt att högskolorna är stora aktörer som uttryckligen har till uppgift att främja likabehandling och erbjuda alla lika möjligheter att studera. Användningen av systemet är inte heller obetydligt när man beaktar huruvida studerande med funktionsnedsättning har möjlighet att studera självständigt. Eftersom alla studierelaterade ärenden sköts via systemet måste studerande alltså frekvent använda systemet för att exempelvis anmäla sig till olika kurser. Särskilt för studerande med en synskada är det nästintill omöjligt att studera självständigt om inte bristerna rättas till. Om det under största delen av studietiden är omöjligt att självständigt använda studiehanteringssystemet försätter detta de studerande i en ojämlik ställning och försvårar avläggandet av examen. Regionförvaltningsverket anser att det är särskilt problematiskt att användningen av systemet kommer att utvidgas och ersätta det tidigare systemet innan det uppfyller kraven enligt lagen om digitala tjänster.

Tillgänglighetsbristerna måste således utan dröjsmål rättas till så att tillgänglighetskraven enligt paragraf 7 i lagen om digitala tjänster uppfylls. I synnerhet bristerna som förhindrar användningen av systemet måste rättas till omedelbart.

Fram tills det att bristerna har åtgärdats måste högskolan erbjuda ett alternativt sätt att sköta studieärenden och beskriva anvisningarna för det i tillgänglighetsutlåtandet. Också för det alternativa sättet bör det beaktas att tanken med tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster är att säkerställa att användarna inte separat ska behöva begära innehållet i tillgängligt format.

Regionförvaltningsverket har också bett diskrimineringsombudsmannen om ett utlåtande och beaktat det som ombudsmannen yttrat gällande likabehandling. Enligt diskrimineringsombudsmannen måste det finnas hjälp att tillgå också utanför kontorstid eftersom systemet är tillgängligt för övriga studerande även då.

Regionförvaltningsverket har endast behandlat ärendet utgående från lagen om digitala tjänster. Enskilda fall kan dessutom inledas hos diskrimineringsombudsmannen eller diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, som kan undersöka fallen med tanke på diskriminering och skäliga anpassningar.

Central lagstiftning

Läs också

Regionförvaltningsverket har inlett en omfattande tillsyn av digitala tjänsters tillgänglighet

Läs föregående

Regionförvaltnings­verket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studie­systemet Sisus allvarliga tillgänglighets­brister försätter studerande i en ojämlik position

Läs nästa