Regionförvaltnings­verket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studie­systemet Sisus allvarliga tillgänglighets­brister försätter studerande i en ojämlik position

Enligt ett klagomål till Regionförvaltningsverket i Södra Finland har studiehanteringssystemet Sisu allvarliga tillgänglighetsbrister, av vilka en del har planerats att rättas till först år 2023. Regionförvaltningsverket har gett universitetet en anmärkning på grund av de allvarliga bristerna. Lagen om digitala tjänster kräver att bland annat myndigheters och andra offentliga aktörers webbplatser uppfyller kraven på digital tillgänglighet.

På grund av studiehanteringssystemet Sisus tillgänglighetsbrister är det nästan helt omöjligt för en synskadad att använda systemet. Studerandena använder systemet bland annat för att registrera sig på kurser och för att hantera sina studier.

Bristerna i Sisu-systemets tillgänglighet gör att det för en studerande med synskada i praktiken är omöjligt att använda systemet självständigt. Helsingfors universitet har bedömt att en del av de allvarliga bristerna kommer att åtgärdas först år 2023. Den långa korringeringstiden har inte motiverats i tillgänglighetsutlåtandet där bristerna har beskrivits.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland konstaterar att Helsingfors universitets studiesystem Sisu inte uppfyller de tillgänglighetskrav som finns inskrivna i lagen om digitala tjänster. Tillgänglighetskraven skulle kunna frångås endast om de lagliga godtagbara grunderna för detta beskrivs i tillgänglighetsutlåtandet. Regionförvaltningsverket anser att universitetet emellertid inte har tillräckliga grunder för att låta det dröja ända till år 2023 innan bristerna åtgärdas.

”På avgörandet inverkade särskilt att universiteten är stora aktörer som uttryckligen har till uppgift att främja likabehandling och erbjuda alla lika möjligheter att studera”, säger chefen för enheten för tillgänglighetstillsyn, Viena Rainio vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Om det under största delen av studietiden är omöjligt att självständigt använda studiehanteringssystemet försätter detta de studerande i en ojämlik ställning och försvårar avläggandet av examen. Vi anser att universitetets tidtabell för att åtgärda bristerna är ogrundad och oskäligt lång. Av dessa anledningar fattade vi beslut om att ge Helsingfors universitet en anmärkning för lagstridigt förfarande.”

En anmärkning är den strängaste påföljden som regionförvaltningsverket kan meddela när verket på basis av ett klagomål upptäckt lagstridigt förfarande. Regionförvaltningsverket har ålagt Helsingfors universitet att utan dröjsmål rätta till studiesystemets tillgänglighetsbrister så att det uppfyller tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster. I synnerhet bristerna som förhindrar användningen av systemet måste rättas till omedelbart.

Klagomålet gällande Helsingfors universitets studiesystem Sisu anfördes hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland i oktober 2020. Vid behandlingen av ärendet har regionförvaltningsverket begärt utredningar av universitetet och ett utlåtande av diskrimineringsombudsmannen.

Sisu har tagits fram av Funidata, som ägs gemensamt av högskolorna. Enligt regionförvaltningsverkets uppfattning har systemet tagits eller kommer att tas i bruk också vid flera andra högskolor i Finland.

Regionförvaltningsverket kan dessutom införa universitetet och Sisu-systemet i sitt tillsynsprogram. Utgående från tillsynen kan regionförvaltningsverket ålägga aktören att se till att tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven och vid behov även förena sitt föreläggande med vite.

Tillgänglighetslagstiftningen förpliktar offentliga sektorn – målet är ökad jämlikhet

Lagen om digitala tjänster ställer krav på att hela den offentliga sektorn och en del privata aktörer har webbplatser och mobilapplikationer som är tillgängliga så att så många som möjligt kan använda dem självständigt.

Regionförvaltningsverket konstaterar i sitt avgörande att fram tills det att bristerna i Sisu har åtgärdats måste Helsingfors universitet erbjuda ett alternativt sätt att sköta studieärenden och beskriva anvisningarna för det i tillgänglighetsutlåtandet.

Utgångspunkten för lagen om digitala tjänster är att användarna ska kunna uträtta ärenden på egen hand på webben utan att separat behöva begära att innehållet eller tjänsten tillhandahålls dem i lämpligt, tillgängligt format”, påpekar Viena Rainio. ”Målet är att den som tillhandahåller tjänsten redan från början har beaktat olika användares situationer och behov.”

Regionförvaltningsverket bad ett utlåtande av diskrimineringsombudsmannen om Sisus tillgänglighetsbrister utgående från diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen ansåg att synskadade studenter är missgynnade gentemot andra studenter på grund av bristande tillgänglighet. Universitetets svar på ombudsmannens utlåtande motbevisade inte heller antagandet om indirekt diskriminering som är förbjudet enligt 13 § i diskrimineringslagen.

Enligt diskrimineringsombudsmannens utlåtande måste det också utanför kontorstid finnas hjälp att tillgå för det alternativa sättet att sköta ärenden, eftersom Sisu är tillgängligt för övriga studerande även då. Diskrimineringsombudsmannen kan vid behov med stöd av diskrimineringslagen och FN:s funktionsrättskonvention pröva om diskriminering har skett i fallet.

Lagen om digitala tjänster, där tillgänglighetskraven finns beskrivna, trädde i kraft den 1 april 2019. Bakgrunden till lagen är Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv. Bakom ligger även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som poängterar delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och möjligheten för dem att självständigt uträtta ärenden också i digitala miljöer. En av målsättningarna med lagen om digitala tjänster är att det ska vara en del av normal myndighetsverksamhet att beakta den digitala tillgängligheten.

”Bättre digital tillgänglighet ökar jämlikheten och delaktigheten och minskar samtidigt samhällets kostnader när allt fler kan uträtta ärenden självständigt på webben”, konstaterar Viena Rainio.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar på riksnivå för tillsynen av att tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster uppfylls samt ger rådgivning och anvisningar om digital tillgänglighet. Tillgängliga digitala tjänster ökar människors jämlikhet i det digitala samhället.

Mer information:

För media:

  • Viena Rainio, överinspektör, enhetschef, tfn 0295 016 505 (t.o.m. 24.6), tillgänglighetstillsynen
  • Elisa Kotiniemi, jurist, tfn 0295 016 061 (fr.o.m. 28.6), tillgänglighetstillsynen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Läs också

Högskolans studie­hanterings­system måste uppfylla tillgänglighets­kraven

Läs föregående

Tillgänglig­het som utgångs­punkt för all plane­ring

Läs nästa