Sökresultat

70 resultat av sökningen "digitala-tjanster"

Tips för att fylla i tillgänglighetsutlåtandet

Kom-ihåg-lista när du skapar ett tillgänglighetsutlåtande Du har läst lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Du vet vilka tillgänglighetskraven är. Din organisation har gjort en tillgänglighetsgranskning av den digitala...

Högskolans studie­hanterings­system måste uppfylla tillgänglighets­kraven

...lagen om digitala tjänster. Motivering till avgörandet Studiesystemet uppfyller inte de tillgänglighetskrav som finns angivna i lagen om digitala tjänster. Bristerna gör att det i praktiken är omöjligt för exempelvis...

Lagar och standarder

...krav Lagen om digitala tjänster innehåller tre väsentliga krav som digitala tjänster som omfattas av den – alltså webbsidor och mobilapplikationer- ska uppfylla: Tjänsten och dess innehåll ska uppfylla tillgänglighetskraven....

Nya myndighetswebbplatser saknar det tillgänglighetsutlåtande som krävs enligt lag

...Övergångstider Tillgänglighetsutlåtande Anmäl bristande tillgänglighet Webbtillgänglighet handlar om att det digitala samhället ska vara tillgängligt för alla. Det är regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgift att övervaka hur tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala...

Den tekniska tillgängligheten till digitala tjänster har förbättrats, men efterfrågan på lättläst innehåll är oförändrad

...har det uppstått oro över den dåliga tillgängligheten till myndighetsinformation under coronapandemin. Tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster gäller den tekniska aspekten av digitala tjänster, men tar inte ställning till...

Oproportio­nell börda kan endast motive­ras med en omfat­tande helhets­bedöm­ning

...att i sin digitala tjänst ha försummat kraven i kapitel 3 i lagen om digitala tjänster. Motivering till avgörandet Tjänsten uppfyller inte tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster, utan är...

Regionförvaltningsverket har inlett en omfattande tillsyn av digitala tjänsters tillgänglighet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster fastställer tillgänglighetskraven och skyldigheterna samt tillsynen över dem. Syftet med lagen är att så många som möjligt ska kunna använda digitala tjänster. Lagen omfattar...

FAQ - Tillgänglighetsutlåtandet

...i digitala tjänster som har arkiverats före 23.9.2019, om inte innehållet behövs hos en myndighet för att sköta ett ofullbordat ärende. I fråga om arkiverade digitala tjänster ska det finnas...

Tillgänglig­het som utgångs­punkt för all plane­ring

...den offentliga sektorn när de tillhandahåller produkter och tjänster som omfattas av direktivet. Med tillgänglighet avses i synnerhet användningen av digitala tjänster, dvs. webbplatser och mobilapplikationer, och att de är...

Utbildning i eOppiva om digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

...gäller. Efter utbildningen har du en helhetsbild av tillgänglighetens betydelse i det digitala samhället och vet vilka tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster är. Utbildarna är experter på enheten för...