Sökresultat

84 resultat av sökningen "tillganglighet"

Evenemang

RFV ordnar informationsmöten och producerar utbildningsmaterial om webbtillgänglighet tillsammans med olika samarbetspartner.

Tillgänglighetens många ansikten

Maija kommer till en allmän föreläsning om kosthållning. Hon är entusiastisk eftersom teman om kosthållning alltid har intresserat henne. Föreläsningen börjar. Föreläsaren är fängslande. Första bilden, andra bilden, tredje bilden...

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

I den första delen gick vi på ett allmänt plan igenom vad ett tillgängligt dokument är. I den tredje delen tittar vi närmare på mer komplexa dokument och särskilda tillgänglighetsutmaningar....

1/3: Tillgänglighetskraven gäller också dokument

I den här artikelseriens första del av tre berättar vi mer om vad som avses med tillgängliga dokument. I nästa del går vi närmare in på tillgänglighetskraven och hur olika...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

Tjänsten Palkka.fi uppfyller inte de krav på tillgänglighet som finns angivna i lagen om digitala tjänster. Tjänstens tillgänglighet är nästan helt och hållet undermålig eller obefintlig. Tjänsten är Skatteförvaltningens lagstadgade...

Tillgänglighet innebär samarbete på bolagsnivå

Vår verksamhet styrs av Yle-lagen, enligt vilken vår uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor....

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s och EU:s bakomliggande regelverk I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan FN:s funktionsrättskonvention) finns artikel 9 som handlar om tillgänglighet och digital tillgänglighet. Artikeln är mycket...

Myndighet, känn dina skyldigheter när det gäller digitala tjänsters tillgänglighet

Oberoende av tid och plats ingår också i vidare bemärkning i målen för digitaliseringsut-vecklingen. Tillgänglighet är alltså ett värdeval, en förutsättning för digitaliseringsutvecklingen och samtidigt också en lagstadgad skyldighet som...

Tillsynsmyndighetens uppgifter

Till vårt arbete hör att: ge allmän information och vägledning om vilka tillgänglighetskrav som ställs på digitala tjänster och om tillgodoseendet av rättigheterna i fråga om digital tillgänglighet behandla anmälningar,...

Lagar och standarder

Det här avsnittet innehåller information om lagkraven samt om vilken typ av aktörer som berörs av lagen. Dessutom finns här information om övrig lagstiftning som styr beaktandet av webbtillgängligheten. Tre...