Myndighet, känn dina skyldigheter när det gäller digitala tjänsters tillgänglighet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har förpliktat myndigheterna att se till att deras webbplatser senast den 23 september 2020 uppfyller tillgänglighetskraven. Från och med den 23 juni 2021 måste även mobilapplikationer vara tillgängliga. Tillgängliga digitala tjänster är en viktig jämlikhetsfaktor så att var och en oberoende av tid och plats ska kunna sköta sitt ärende självständigt.

Oberoende av tid och plats ingår också i vidare bemärkning i målen för digitaliseringsut-vecklingen. Tillgänglighet är alltså ett värdeval, en förutsättning för digitaliseringsutvecklingen och samtidigt också en lagstadgad skyldighet som inte kan kringgås.

Webbplatsernas tillgänglighet och framför allt kunskapen om tillgänglighetskraven har utvecklats och ökat under årens lopp, men fortfarande hamnar man mycket ofta fel i tillgänglighetsfrågor. Därför bör varje myndighet satsa på att identifiera sina egna skyldigheter och utveckla sitt eget kunnande om tillgänglighet.

I tillgänglighetsarbetet kan man göra fel val redan innan resan ens börjar ordentligt, det vill säga när man planerar anskaffningen av en ny digital tjänst. Utöver lagen om tillhandahållande av digi-tala tjänster kräver även upphandlingslagen att en ny digital tjänst ska vara tillgänglig. Vid planeringen av upphandlingen ska myndigheten beakta tillgängligheten i alla upphandlingsdokument med början från anbudsbegäran. Observera att man inte kan åberopa orimlig belastning för en ny digital tjänst, utan den nya tjänsten måste vara tillgänglig från början. Inled därför inte ens upphandlingen av en sådan digital tjänst där tillgängligheten inte har beaktats.

Risken för att hamna fel finns också i andra skeden av upphandlingen, både när anbuden jämförs och slutligen när kontraktet upprättas. Försök välja endast sådana leverantörer som kan erbjuda tillgängliga tjänster. När avtalet upprättas ska man inte heller glömma tillgänglighetsfrågorna som utgår från kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ansvarar du som myndighet för att din tjänst är tillgänglig. Du kan inte gömma dig bakom tjänsteleverantören, utan det är din skyldighet att säkerställa att leverantören verkligen gör tjänsten tillgänglig. Det lönar sig att kräva att tjänsteleverantören preciserar hur den digitala tjänsten har tillgänglighetsgranskats. Observera att användartestning av tjänstens användbarhet inte är samma sak som bedömning av tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighet är också ett sätt för tjänsteleverantörer att profilera sig, eftersom de digitala tjänsterna inom den offentliga sektorn (och i och med det nationella verkställandet av det kommande tillgänglighetsdirektivet i större utsträckning än tidigare även inom den privata sektorn) ska vara tillgängliga. Att tillhandahålla digitala tjänster som uppfyller tillgänglighetskraven gagnar alltså alla. Utöver att likabehandling främjas är det en fördel för myndigheterna när kunden via den tillgängliga digitala tjänsten kan sköta sitt ärende självständigt, men det är också en säljtrumf för tjänsteleverantörerna som det inte lönar sig att förlora.

I utvecklingsskedet av den digitala tjänsten är det särskilt viktigt att vara uppmärksam på att man inte tummar på tillgängligheten till förmån för andra utvecklingsuppgifter. Det är lättast och mest kostnadseffektivt att beakta tillgängligheten i början av utvecklingsskedet. Att försöka korrigera tillgänglighetsbrister i efterhand är inte rätt väg att gå. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att offentliga digitala tjänster är tillgängliga. Det innebär att tjänsterna redan från början görs lämpliga för så många som möjligt med utgångspunkt i likabehandling.

Tillgänglighetsarbetet är en fortlöpande process och inte en engångsuppgift. Myndigheten måste alltså försäkra sig om att den digitala tjänsten hålls tillgänglig. Till exempel när uppdateringar görs är det skäl att vara noggrann med att uppdateringarna inte påverkar tillgänglighetsegenskaperna. Det är synd om en nödvändig uppdatering orsakar brister i tillgängligheten. För att hålla dig uppdaterad om de egna digitala tjänsternas tillgänglighet lönar det sig att genomföra tillgänglighetsgranskningar regelbundet. Även tillgänglighetsutlåtandet ska uppdateras minst en gång per år och alltid i samband med stora uppdateringar.

Tillgänglighet är fortfarande något nytt som kräver inlärning. För att man ska kunna lära sig måste man också medvetet sträva efter att utveckla sig till en bättre tillgänglighetsexpert. Varje tjänsteman behöver vardagliga kunskaper i tillgänglighet till exempel hur man gör filer tillgängliga. Men det är i synnerhet viktigt för ledningen och de som utvecklar digitala tjänster att förstå vad tillgänglighet innebär och vilka skyldigheter myndigheten har.

De exempel som används i bloggen grundar sig på tillgänglighetstillsynens observationer i vardagen.

Kirjoittaja

Sanna Sinisalo

Överinspektör

Tillgänglighetstillsyn

Läs också

Tillgänglig­het som utgångs­punkt för all plane­ring

Läs föregående

Möjlighet att ge respons på tillgänglighets­direktivet

Läs nästa