Mannen tittar ner från berget. Moln täcker mannens utsikt.

Mångfald i till­ämpningen av tillgänglighets­direktivet i Europa

Utgående från de första tillsynsrapporterna av EU:s medlemsstater utförs webbtillgänglighetstillsynen i Europa på ett relativt likartat sätt. Vi vill ändå lyfta fram några iakttagelser om olika åtgärder som har varit överraskande nyttiga för att främja bättre webbtillgänglighet.

De första kontrollrapporterna i blickfånget

EU-länderna rapporterade för första gången om resultaten av tillgänglighetstillsynen i december 2021. Vi gick igenom rapporterna från alla medlemsstater för att få information om hur tillsynen genomförs på annat håll. För att kunna utveckla vår egen verksamhet ville vi ta lärdom av andra. Rapporterna ger en bild av hur tillgänglighetsdirektivet tillämpas i Europa.

Utöver resultaten av tillsynen ska tillsynsmyndigheterna i de här första rapporterna beskriva bland annat hur samarbetet med intressentgrupper och kommunikationen fungerat.

Tillgängliga webbsidor för alla

Det var intressant att läsa om Bulgariens sätt att skapa ett molnbaserat verktyg som varje statlig aktör kunde ta i bruk för att skapa en tillgänglig version av sin webbplats. Man har utvecklat en gemensam struktur för de här webbplatserna som ändå kan redigeras inom vissa gränser när det gäller det visuella uttrycket.

I Slovenien hade man valt att överföra alla webbplatser inom den offentliga förvaltningen till en gemensam plattform i juli 2019. Man hade säkerställt att plattformen var tillgänglig i samband med publiceringen. Att erbjuda tillgängliga webbplatser verkar därför vara ett bra sätt att snabbt främja i synnerhet mindre organisationers förmåga att ta till sig och klara av de nya kraven.

Tillsynsrapporten i lättläst version

Österrikes rapport genomsyrades av ett slags brett målgruppstänkande – rapporten hade utarbetats för en klart större publik än kommissionen. Det här syntes i synnerhet i det visuella genomförandet och i den lättlästa anpassningen av rapporten.

I den lättlästa versionen hade man sammanfattat det centrala i landsrapporten. I den presenterades allmän information om webbtillgängligheten och de viktigaste resultaten av tillsynen. Även om rapportering på lättläst språk inte i sig kan krävas med stöd av tillgänglighetslagstiftningen så ökar förståelsen för betydelsen av webbtillgänglighet för en större del av befolkningen. Lättläst tyska gjorde det också möjligt för en praktikant med något sämre kunskaper i tyska att förstå det centrala innehållet.

Användbarhetstest som en del av den ingående tillsynen av webbplatser

Tillsynsmyndigheterna i vissa medlemsstater hade också involverat användare med funktionsnedsättning i en ingående tillsyn av webbplatser. Till exempel i Portugal gjordes användbarhetstesten av sex deltagare. Två av dem hade synskada, två hade hörselskada och två motorisk funktionsnedsättning. Med hjälp av användbarhetstesterna fick de portugisiska tillsynsmyndigheterna direkt information om användarupplevelsen av dem som är mest beroende av att webbtillgängligheten fungerar.

Vägkost för att utveckla tillgänglighetstillsynen i Finland

I rapporterna kunde man se vissa avvikande förfaringssätt när tillgänglighetsdirektivet tillämpas. Helhetsbilden var ändå den att styrningen, tillsynen och rapporteringen i medlemsstaterna är relativt likartad. Det här var överraskande eftersom webbtillgänglighetsdirektivet ger nationellt spelrum för tillämpningen.

Det vi observerat i rapporterna kan i fortsättningen användas i utvecklingen av vår egen verksamhet. Målgruppstänkandet och det visuella greppet i Österrikes rapport är exempel på sådana mål vi kan styra mot.

 

Läs mer:

Bekanta dig med den första resultatrapporten från enheten för tillgänglighetstillsyn:

Rapport om tillsynen 2020-2021

Landsrapporterna från tillsynsmyndigheterna finns också tillgängliga i maskinöversättningar på engelska. De finns samlade på kommissionens webbplats. Du hittar dem via länken:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/web-accessibility-directive-monitoring-reports

Observera att källhänvisningarna till den här nyheten gäller de engelskspråkiga maskinöversättningarna.

Källor:

Sloveniens landsrapport, s.4

Bulgariens landsrapport, s.31

Portugals landsrapport, s.16 och 22

Läs också

På praktik hos tillgänglighetstillsynen

Läs föregående

Enheten för tillgänglighets­tillsyn fördjupar samarbetet med företag som arbetar med digital tillgänglighet

Läs nästa