Tillgänglighets­utlåtandet är ingen fribiljett till att avvika från tillgänglighets­kraven

Varje tjänsteleverantör vars digitala tjänster omfattas av kraven i lagen om digitala tjänster ska upprätthålla ett tillgänglighetsutlåtande.

I tillgänglighetsutlåtandet beskrivs tillgängligheten till den digitala tjänsten och eventuella avvikelser från tillgänglighetskraven. I utlåtandet ska man också beskriva hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten. Bestämmelser om kraven på tillgänglighetsutlåtandets form och innehåll finns i Europeiska kommissionens genomförandebeslut. Närmare krav på tillgänglighetsutlåtandet och ett verktyg för att göra utlåtandet finns på adressen tillganglighetskrav.fi/.

Tillgänglighetsutlåtandet beskriver den aktuella tillgänglighetsnivån för tjänsten

I samband med behandlingen av klagomål har regionförvaltningsverket fått kännedom om tjänster vars tillgänglighetsutlåtanden inte har varit korrekta. I vissa fall hade tjänsteleverantören enligt sin egen utredning varit medveten om brister i tillgängligheten men hade trots det inte antecknat dem alla i tillgänglighetsutlåtandet. Dessutom visade behandlingen av ett klagomål att tillgängligheten till tjänsten inte hade bedömts med en tillräckligt täckande metod. Därför hade tjänsteleverantören inte helt rätt uppfattning om tjänsternas tillgänglighet.

Tjänsteleverantören ansvarar för att tillgänglighetsutlåtandet är korrekt och uppdaterat. I lagen om digitala tjänster avses med tjänsteleverantör den part vars digitala tjänst det är fråga om. Tjänsteleverantören kan till exempel vara en kommun eller en statlig myndighet. Om bedömningen av tjänsternas tillgänglighet eller uppbyggnad läggs ut på entreprenad exempelvis till tjänsteproducenten, fråntar det inte tjänsteleverantörens ansvar att se till att tjänsten uppfyller kraven i lagen om digitala tjänster.

Det som sägs i utlåtandet måste vara korrekt och bygga på en verklig granskning av huruvida webbplatsen eller mobilapplikationen uppfyller kraven i lagen om digitala tjänster. Det här innebär i praktiken att tillgängligheten till en webbplats eller en mobilapplikation måste bedömas på ett tillräckligt täckande sätt för att kunna säkerställa att alla brister i tillgänglighetskraven kan lokaliseras och korrigeras.

Syftet med tillgänglighetsutlåtandet är att hjälpa användaren

Även om det är fråga om en skyldighet enligt lag så görs inget tillgänglighetsutlåtande enkom för tillsynsmyndigheten. Syftet med tillgänglighetsutlåtandet är att informera användaren om eventuella brister i tillgängligheten redan innan de använder tjänsten. På det sättet är användaren medveten om eventuella brister och det kommer inte som en överraskning mitt i användningen av tjänsten. Jag anser att ett väl genomfört utlåtande uttryckligen hjälper användaren i användningen av tjänsten, även om själva utlåtandet inte avhjälper de brister i tillgängligheten som finns på webbplatsen.

Bristerna i genomförandet av tillgänglighetskraven ska korrigeras

Beskrivningen av brister i tillgänglighetsutlåtandet ger inte automatiskt rätt att avvika från tillgänglighetskraven. Utgångspunkten är att alla brister ska korrigeras. Tillgänglighetsutlåtandet är alltså inte en fribiljett till att avvika från tillgänglighetskraven.

Enligt lagen om digitala tjänster kan en tjänsteleverantör avvika från tillgänglighetskraven bara om leverantören med stöd av en förhandsbedömning av tillgängligheten kan visa att iakttagandet av kraven skulle medföra en oproportionell börda för verksamheten.

Att tillgänglighetsutlåtandet är aktuellt och korrekt hjälper alltså dem som använder tjänsten att förbereda sig på eventuella brister i tillgängligheten redan innan användning. Att brister i tillgängligheten skrivs in i utlåtandet undanröjer ändå inte det faktum att bristerna fortfarande existerar. Brister i tillgängligheten hindrar i värsta fall vissa användare helt från att använda tjänsten i fråga eller gör det oskäligt svårt att använda tjänsten.

Skribent

Juha Suomalainen

Juha Suomalainen

Överinspektör

Tillgänglighetstillsyn

Läs också

Tillgänglighetstillsynen träffade handikapp­organisationer och ­presenterade rikt­linjerna för tillsynen 2022

Läs föregående

Brister i digital tillgänglighet kan inte lämnas okorrigerade

Läs nästa