Regionförvaltningsverket

Tillgänglighetstillsynen träffade handikapp­organisationer och ­presenterade rikt­linjerna för tillsynen 2022

Regionförvaltningsverkets (RFV) enhet för tillgänglighetstillsyn ordnade i juni ett diskussionsmöte för intresseorganisationerna. Vid tillställningen gick vi igenom resultaten från den första direktivenliga tillsynsperioden som avslutades i december 2021. Vid mötet presenterades också en preliminär plan för tillsynen 2022. Organisationerna hade möjlighet att framföra sina synpunkter på vilka webbplatser och mobilapplikationer regionförvaltningsverket ska övervaka.

Fortfarande utmaningar gällande kännedomen om tillgänglighetskraven

Även om det i dag talas mera om digital tillgänglighet är det många tjänster som enligt organisationerna fortfarande inte uppfyller tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster. Enheten för tillgänglighetskontroll gjorde samma iakttagelse under den första tillsynsperioden 2020–2021, då det i endast en av de 129 granskade digitala tjänsterna inte observerades några brister. Det här kan enligt organisationerna bero på att tillgänglighetskraven ännu inte är tillräckligt kända bland de tekniska utvecklarna.

En utmaning som organisationerna lyfter fram gäller tillgängligheten till video- och ljudsändningar. Aktörerna verkar fortfarande vara okunniga om till exempel textning av videor. Enligt lagen om digitala tjänster ska direkta video- och ljudsändningar göras tillgängliga 14 dygn efter den första sändningen då inspelningen av dem ligger kvar på nätet. Tidsgränsen har ändå tolkats så att aktörerna har avlägsnat videoupptagningarna inom 14 dygn eller att inspelningarna inte alls har publicerats. Organisationerna önskar att det utvecklas verksamhetsmodeller för att rensa bort den här praxisen.

I sina utlåtanden framförde organisationerna också att man inte i tillräcklig utsträckning beaktar lättläst språk och kognitiv tillgänglighet i lagstiftningsprojekten. Lagen om digitala tjänster beaktar inte kognitiv tillgänglighet som helhet och förpliktar inte till att använda lättläst språk. De utgör ändå en viktig del av tillgängligheten i vidare bemärkelse. Även om kognitiv tillgänglighet eller lättläst språk inte kan förutsättas med stöd av lagen om digitala tjänster, ska vi genom vår kommunikation fortsättningsvis betona vikten av dem som en del av tillgängligare digitala tjänster.

Organisationerna önskade ett kraftigare budskap från regionförvaltningsverket om varför tillgänglighetskraven ska beaktas i all verksamhet. Det finns fortfarande många aktörer vars tjänster utvecklas så att tillgängligheten inte beaktas på ett heltäckande sätt.

Organisationernas önskemål om tillsynsobjekt

Organisationerna önskade liksom i fjol att tillsynen skulle koncentreras till basservice som erbjuds medborgarna. Sådana är till exempel hälso- och sjukvårds-, rese- och sysselsättningstjänster och webbplatser som anknyter till studier. Dessutom ansåg organisationerna att det är viktigt att övervaka tillgängligheten till bank- och identifieringstjänster, eftersom de är digitala tjänster som i hög grad används av medborgarna.

I år granskar regionförvaltningsverkets tillgänglighetstillsyn 185 webbplatser genom förenklad tillsyn som huvudsakligen utförs automatiserat. Vid tillsynen betonas också tjänster för nätbetalning, videobibliotekens tillgänglighet och universitetens studiehanteringssystem.

Dessutom granskas sammanlagt 20 webbplatser och 12 mobilapplikationer genom ingående tillsyn av sakkunniga. Vid valet av de här tjänsterna beaktas framför allt klagomål som kommit in till RFV och utlåtanden från organisationer för personer med funktionsnedsättning. De 10 första webbplatserna för ingående tillsyn har valts ut. Resten av webbplatserna och de mobilapplikationer som ska granskas kommer att väljas ut på hösten.

I det första skedet har följande webbplatser valts ut för ingående tillsyn:

• Undervisnings- och kulturministeriets webbplats
• Finansministeriets webbplats
• Studieförvaltningssystemet Sisu, Tammerfors universitet
• Studieförvaltningssystemet Sisu, Jyväskylä universitet
• Omapalvelu, Uleåborgs stad
• Nysse.fi, Tammerforsnejdens kollektivtrafik
• MittFPA, Folkpensionsanstalten
• Webbtjänsten Helmet, stadsbiblioteken i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla
• Webbtjänsten Hyvis.fi, Södra Österbotten
• Harjavalta stads webbplats

Enheten för tillgänglighetstillsyn tackar organisationerna för deras synpunkter på planeringen av tillsynsuppgifterna.

Läs också

Man kan inte avvika från till­gänglig­hets­kraven genom att hänvisa till en kommande förnyelse av tjänsten

Läs föregående

Tillgänglighets­utlåtandet är ingen fribiljett till att avvika från tillgänglighets­kraven

Läs nästa