Regionförvaltningsverket

Man kan inte avvika från till­gänglig­hets­kraven genom att hänvisa till en kommande förnyelse av tjänsten

Beskrivning av ärendet

Klagomålet gällde en webbtjänst som administrerades av ett ministerium. I klagomålet framfördes att webbtjänsten inte hade responsiv design för olika enheter. När RFV utredde saken visade det sig att det också fanns andra brister i tillgängligheten i tjänsten.

Beslut

Gällande ministeriets webbtjänst beslöt regionförvaltningsverket att fästa ministeriets uppmärksamhet vid tillgänglighetskraven och tillgänglighetsredogörelsen i kapitel 3 i lagen om digitala tjänster.

Motivering till beslutet

En myndighet ska se till att den webbplats de administrerar uppfyller tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster

Klagomålet gällde en webbtjänst där cirka 60 olika myndigheter publicerar sina uppgifter. I det här fallet var det i sista hand det ministerium som administrerade webbtjänsten som ansvarade för att tillgänglighetskraven uppfylldes, även om ministeriet inte ansvarade för riktigheten i de uppgifter som publicerades av andra myndigheter.

Den version av webbtjänsten som klagomålet gällde hade publicerats 2004. Sålunda borde webbtjänsten som administreras av ministeriet ha följt tillgänglighetskraven senast den 23 september 2020. En del av bristerna i tillgängligheten har kommit till ministeriets kännedom redan sommaren 2020. Ministeriet har därför haft tid att förbättra tillgängligheten. Ministeriet hade inte gjort några förbättringar.

Att uppfylla tillgänglighetskraven kan inte fördröjas genom att hänvisa till en förnyelse av webbtjänsten

Enligt utredningen inledde ministeriet våren 2020 ett upphandlingsförfarande för att förnya webbtjänsten där det ställdes som krav att tillgänglighetskraven skulle beaktas på ett täckande sätt. Regionförvaltningsverket betonar att den planerade förnyelsen av webbplatsen inte eliminerar skyldigheten att iaktta lagen om digitala tjänster.

Enligt utredningen har bristerna enligt tillgänglighetsbedömningarna inte skrivits in i tillgänglighetsutlåtandet. Webbtjänstens tillgänglighetsrapport ska vara uppdaterad. Dessutom ska den överensstämma med kraven i lagen om digitala tjänster och kommissionens genomförandebeslut. Det här kravet gäller både den nuvarande och den eventuella nya webbtjänsten.

Åberopande av oproportionell börda ska motiveras

En tjänsteleverantör kan avvika från tillgänglighetskraven bara om leverantören med stöd av en förhandsbedömning av tillgängligheten kan visa att iakttagandet av kraven skulle medföra en oproportionell börda för verksamheten. Oproportionell börda kan endast åberopas temporärt och inte för hela den digitala tjänsten.

Ministeriet hade åberopat en oproportionell börda, men hade inte lagt fram någon motivering. Därmed har det blivit oklart om ministeriet har gjort en förhandsbedömning. Vid bedömningen av oproportionell börda ska man särskilt beakta det behov som personer med funktionsnedsättning har av att använda de digitala tjänsterna, tjänsteleverantörens storlek, ekonomiska ställning och verksamhetens art och omfattning.

Central lagstiftning

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 2–3 §, 7–9 §, 11–12 §, 17 §

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523 om en mall för tillgänglighetsrapporten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

 

 

Läs också

Tillgänglighetsresponsen är respons på brister i den digitala tillgängligheten – responsen förutsätter att tjänsteleverantören reagerar

Läs föregående

Tillgänglighetstillsynen träffade handikapp­organisationer och ­presenterade rikt­linjerna för tillsynen 2022

Läs nästa